Nieuwe renseigneringsverplichting

Article

Nieuwe renseigneringsverplichting:

Betalingen aan derden niet zijnde werknemers (IB-47)

5 oktober 2021

Per 1 januari 2022 wordt de IB-47 (deels) vervangen door een renseigneringsverplichting. Wat betekent dit voor uw organisatie?

Achtergrond

De nieuwe renseigneringsverplichting, die met ingang van 1 januari 2022 wordt ingevoerd, vervangt deels het bestaande proces van het IB-47 formulier. Met het IB-47 formulier vraagt de Belastingdienst informatie op over uitbetalingen aan derden. Deze uitbetalingen behoren bij derden doorgaans tot het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden zoals inkomsten van freelancers, auteurs of sprekers. Tot begin 2018 werd ook het BSN opgevraagd. Aangezien voor het BSN de vereiste wettelijke basis ontbrak, is de uitvraag van het BSN via een IB-47 formulier in afwachting van een nieuwe renseigneringsregeling stopgezet. De nieuwe renseigneringsverplichting voorziet wel in een wettelijke basis voor het mede aanleveren van het BSN, naast de naam, het adres en de geboortedatum van degene die de betaling ontvangt. Deze gegevens zijn nodig voor identificatie en verificatie, zodat de gegevens met betrekking tot de betaling aan derden door de Belastingdienst kunnen worden gekoppeld aan de juiste belastingplichtige.

Renseigneringsverplichting

De nieuwe renseigneringsverplichting gaat gelden voor twee groepen administratieplichtigen, namelijk:

  1. inhoudingsplichtigen in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964, die betalingen doen aan een natuurlijk persoon voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor de inhoudingsplichtige zelf of een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap, en
    voor de loonbelasting wel of niet verplicht is in voorkomende gevallen een IB-47 formulier in te dienen bij de Belastingdienst.
  2. collectieve beheersorganisaties (cbo’s).

Het doel van de regeling is gegevens te verzamelen over betalingen die bij de ontvanger mogelijk zijn belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Daarom vallen werknemers, artiesten, beroepssporters, leden van een buitenlands gezelschap of vrijwilligers (allen in de zin van de Wet op loonbelasting 1964) niet onder de nieuwe regeling. Ook werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 en waarop de omzetbelasting is vermeld, zijn uitgezonderd van de regeling.

Administratieplichtigen zijn verplicht de gegevens uit eigen beweging aan te leveren bij de Belastingdienst. Dit past ook binnen de doorontwikkeling van horizontaal toezicht en de vereiste transparantie en borging van de kwaliteit van de gegevens die nodig zijn voor de belastingheffing bij derden. Hiermee komt een einde aan de discussie of een inhoudingsplichtige voor de loonbelasting wel of niet verplicht is in voorkomende gevallen een IB-47 formulier in te dienen bij de Belastingdienst.

Praktische gevolgen

Met betrekking tot de nieuwe renseigneringsverplichting, dienen de gegevens te worden aangeleverd op een door de inspecteur voorgeschreven wijze. De Belastingdienst zal ter zake hiervan een handleiding opstellen. Het is op het moment nog niet duidelijk hoe dit proces er precies uit zal zien, maar er is bekend gemaakt dat de gegevens digitaal moeten worden aangeleverd.

De gegevens dienen jaarlijks na afloop van het kalenderjaar, uiterlijk op 31 januari van volgende het kalenderjaar te worden aangeleverd. Dit is dezelfde deadline die geldt bij het aanleveren van het IB-47 formulier. Omdat de renseigneringsverplichting ingaat per 1 januari 2022, is de eerste deadline om gegevens met toepassing van de nieuwe regels aan te leveren 31 januari 2023.

Nu de nieuwe renseigneringsverplichting slechts voor twee groepen administratieplichtigen geldt, blijft het IB-47 formulier - dus zonder uitvraag van BSN - beschikbaar voor andere partijen die een opdracht tot werkzaamheden hebben gegeven en de uitbetaling hebben verricht.

Tot slot

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, of wilt u met een deskundige nader van gedachten wisselen over de eventuele gevolgen van de nieuwe renseigneringsverplichting, neem dan contact met uw vaste contactpersoon bij Deloitte of een van de hierna genoemde personen.

Did you find this useful?