Article

Nieuwsbrief Zorg

Energiebelastingscan

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de mogelijkheden om voor uw organisatie te onderzoeken of deze in aanmerking komt voor een teruggaaf energiebelasting.

Dikwijls betalen care instellingen teveel Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie en ook nog de btw daarover voor diverse wooneenheden van hun zorgcomplexen. U heeft wettelijk steeds nog vijf jaar na afloop van een jaar de tijd om deze teveel betaalde belasting terug te vragen. Het jaar 2015 staat dus op het punt van verjaren en u kunt de maand december dus nog gebruiken om eenvoudig en snel u rechten veilig te stellen.

Mogelijkheden voor een teruggaaf energiebelasting

De wet biedt echter diverse mogelijkheden om een teruggaaf van energiebelasting te realiseren en daarmee een besparing ten aanzien van de energiekosten te krijgen. Kortgezegd is een teruggaaf van de energiebelasting mogelijk in het specifieke geval dat sprake is van één hoofdaansluiting voor de levering van elektriciteit bij een complex met meerdere zelfstandige WOZ-objecten, bijvoorbeeld bij een woonzorgcomplex of bij aanleunwoningen. De factuur van de energiemaatschappij wordt door uw organisatie ontvangen en niet door de bewoners individueel.

Een verzoek teruggaaf energiebelasting heeft in beginsel betrekking op de huidige verbruiksperiode. Wij zien echter ook goede mogelijkheden om voor de voorliggende vijf jaren een teruggaaf energiebelasting te realiseren. Daarmee kan de besparing aanzienlijke vormen aannemen. Bovendien heeft uw organisatie daarbij nog recht op een teruggaaf van de in verband hiermee verschuldigde BTW.

Verjaren 2015

Gelet op de vijfjaarstermijn is het aldus van belang om nog voor het einde van het jaar te onderzoeken of uw organisatie nog recht heeft op een teruggaaf energiebelasting. Immers, tot en met 31 december 2020 heeft uw organisatie dan nog recht op een teruggaaf energiebelasting over 2015. Vanaf 1 januari 2021 vervalt dit recht over 2015 en verliest u daarmee mogelijk een (aanzienlijk) deel van uw teruggaaf energiebelasting.

Energiebelastingscan

Het inschatten of een woonzorgcomplex, zorgappartementen of aanleunwoningen in aanmerking komt voor een teruggaaf energiebelasting wordt – al dan niet ten onrechte – vaak als arbeidsintensief ervaren. Tevens zien wij in de praktijk dat door miscommunicatie of onbekendheid op het terrein van de energiebelasting nog niet is verzocht om een teruggaaf energiebelasting of ten onrechte is afgezien van een dergelijk verzoek. 

De door Deloitte ontwikkelde robot (de Energiebelastingscan) identificeert of de complexen/adressen van uw organisatie mogelijk voldoen aan de voorwaarden en daarmee in beginsel in aanmerking kunnen komen voor een teruggaaf van energiebelasting. 

Voor het kunnen uitvoeren van de energiebelastingscan kunnen wij gebruik maken van bij uw organisatie reeds bestaande (Excel) lijsten met daarin een overzicht van jullie woningenbezit. Dit kan bijvoorbeeld een WOZ-lijst, MVA-staat of een overzicht met alle aanleunwoningen/zorgappartementen/huurwoningen zijn. Belangrijk is dat in ieder geval de volgende informatie op de lijst is opgenomen: Adres, Huisnummer, Postcode en Woonplaats. 

Het doel is dat uw organisatie met een minimale inspanning inzicht krijgt in de mogelijkheden op een teruggaaf energiebelasting. Voor de analyse hoeft dus geen speciale lijst gecreëerd te worden danwel onderscheid naar woningen te maken. De beste resultaten worden behaald als wij een overzicht krijgen met het volledige woningbezit. 

Wij berekenen geen kosten voor deze scan.

Wat biedt Deloitte

Wij hebben jarenlange ervaring in het realiseren van teruggaven energiebelasting. In de praktijk zien wij dat organisaties soms niet of beperkt gebruik maken van de mogelijkheden die de energiebelasting hun biedt. Daarom hebben wij de eerder genoemde scan ontwikkeld. Daarnaast kunnen wij uw organisatie assisteren bij het realiseren van de teruggaaf energiebelasting. Door onze goede contacten met de Belastingdienst en ons gestandaardiseerde teruggaafprocedure kunnen wij uw organisatie op efficiënte wijze assisteren bij het realiseren van een zo hoog mogelijke teruggaaf energiebelasting. Met de energiebelastingscan zetten wij de volgende stap met onze werkzaamheden waarmee wij u op voorhand een inschatting kunnen geven van mogelijk kwalificerende complexen zonder dat u hiervoor zelf werk hoeft uit te voeren. Dit bespaart uw organisatie een hoop tijd en geld en geeft u direct duidelijkheid en zekerheid over de mogelijkheden voor een teruggaaf energiebelasting.  

Contact

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of interesse hebben in de energiescan, dan kunt u contact opnemen met Martijn Hoffer.

Did you find this useful?