ZZP en zorg

Article

Zzp’ers en zorg

Werken met zzp’ers. Zit er voortgang in de zesde voortgangsbrief en wat betekent dat voor uw organisatie?

Recentelijk is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën de zesde voortgangsbrief “werken als zelfstandige” gepubliceerd. Deze brief gaat over de stand van zaken rondom de aangekondigde maatregelen met betrekking tot het werken als zelfstandige, daarnaast wordt ingegaan op de pilotfase van de eerder aangekondigde webmodule.

Volgens de voortgangsbrief zal op zijn vroegst rond 1 oktober 2021 worden beslist over het (gefaseerd) afbouwen van het lopende handhavingsmoratorium. Voor alle duidelijkheid; het moratorium sluit toezicht en handhaving door de Belastingdienst en de Inspectie SZW niet uit. 

Webmodule

Duidelijkheid over de aard van de arbeidsrelatie is zeer belangrijk. Immers, het onderscheid tussen de kwalificatie als zelfstandige en werknemer is behalve voor de loonheffingen, de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen en pensioenverplichtingen, ook bepalend voor de rechten en bescherming van de zelfstandige of werknemer.

De aangekondigde webmodule heeft alleen als doel te helpen bij de kwalificatie van arbeidsrelaties voor de loonheffingen. Door middel van de pilotfase wil het kabinet onderzoeken of de webmodule aan gebruikers inderdaad de gewenste duidelijkheid gaat geven. Zie voor meer informatie over de webmodule zelf ons nieuwsbericht over de vijfde voortgangsbrief “werken als zelfstandige”.

De pilotfase zal naar verwachting starten op 11 januari 2021 en duurt in principe zes maanden. Tijdens de pilotfase is het mogelijk de webmodule anoniem in te vullen. Er zullen geen gegevens worden opgeslagen. Na afloop van de pilot en de evaluatie van de ervaringen zal een definitief besluit worden genomen over de invoering.

In verband met de pilotfase zal het handhavingsmoratorium in ieder geval worden verlengd tot 1 oktober 2021. Tijdens het handhavingsmoratorium zal de Belastingdienst overigens wel handhaven indien sprake is van kwaadwillendheid of indien aanwijzingen niet worden opgevolgd.

Sectorspecifieke benadering zorg

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet met de in het Toezichtsplan Arbeidsrelaties aangekondigde sectorspecifieke benadering voor de zorgsector en meer specifiek met betrekking tot ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Er ligt inmiddels een plan van aanpak in concept

Doel van de sectorspecifieke benadering ziekenhuizen en zelfstandige klinieken is om te komen tot een goede naleving van de fiscale wet- en regelgeving, zonder dat dit binnen de sector tot marktverstoring of een ongelijk speelveld leidt.

Volgens het conceptplan van aanpak zullen in de onderzoeksfase een aantal zorginstellingen worden geselecteerd voor het doen van deelwaarnemingen door de Belastingdienst. Deze zullen zich richten op bepaalde specifieke functies, zoals zelfstandige IC-verpleegkundigen en anesthesiemedewerkers.

Aan de hand van de uitkomsten van de deelwaarnemingen zal een standpunt worden ingenomen over de kwalificatie van de onderzochte arbeidsrelaties en zal de sectorale aanpak worden geformuleerd. De ziekenhuizen en klinieken krijgen vervolgens gedurende een overgangsfase de tijd om hun werkwijze -voor zover nodig- aan te passen aan de sectorale afspraken. Volgens het conceptplan van aanpak zullen de sectorale afspraken (vooralsnog) alleen gelden voor nieuwe contracten. Reeds lopende contracten hoeven niet onmiddellijk te worden aangepast. Voor deze contracten gaat een nader in te vullen overgangstermijn gelden.

De sectorale afspraken zullen via de brancheorganisaties worden gedeeld met alle ziekenhuizen en zelfstandige klinieken en tevens worden
gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.

Volgens het thans voorliggende tijdpad zal vanaf oktober 2021 worden gestart met de opbouw van individuele handhaving. Dit houdt in dat, indien een ziekenhuis of kliniek zich niet houdt aan de sectorale afspraken en de Belastingdienst twijfelt aan de kwalificatie van de arbeidsrelatie, de Belastingdienst handhavend zal optreden.
 

Wacht niet af

Het handhavingsmoratorium wordt zoals toegelicht verlengd, maar dat wil niet zeggen dat de Belastingdienst stil zit. Bedrijfsbezoeken en controles (met bij kwaadwillendheid boetes en naheffingen tot gevolg) gaan ook door tijdens het moratorium.

Zolang de onderliggende regels niet wijzigen, blijft de kwalificatie van de arbeidsrelatie met een zelfstandige een potentiele bron van discussie en risico (niet alleen belasting en premies, maar ook pensioen en arbeidsrechtelijk!).

Wij adviseren nadrukkelijk om niet te wachten met de voorbereiding op de situatie na afloop van het handhavingsmoratorium c.q. de invoering van de sectorale afspraken (oktober 2021 volgens de thans voorliggende plannen). Begin met de mogelijke strategische keuzes en organisatorische aanpassingen die nodig zijn voor het gewenste inzicht in en de grip op de (externe) arbeidspopulatie; bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een stappenplan. De eerste stap van dit plan zou kunnen bestaan uit een nulmeting/inventarisatie die de huidige situatie in kaart brengt (hoe zit het huidige inhuurproces eruit, wie zijn hierbij betrokken, welke soorten contracten worden gebruikt, hoe is de monitoring op de naleving geregeld, voor welke functies/werkzaamheden worden zelfstandigen en uitzendkrachten ingehuurd, hoe zijn risico’s met betrekking tot externen thans afgedekt, is sprake van rechtstreekse inhuur of via een intermediair enz.).

Uit de nulmeting/inventarisatie kan onder andere naar voren komen dat het monitoren van de naleving van modelovereenkomsten aanscherping behoeft. Let in dat geval bij het inhuren van zelfstandigen via een intermediair ook op maatregelen ter beperking van de inlenersaansprakelijkheid.

Deloitte heeft de vragenlijst die ten grondslag ligt aan webmodule van de Belastingdienst omgezet in een eigen gebruiksvriendelijke webmodule. U kunt middels onze webmodule nu al aan de slag met de beoordeling van de verschillende arbeidsrelaties binnen uw organisatie. In tegenstelling tot de webmodule van de Belastingdienst, kunnen met onze webmodule wel zaken worden vastgelegd. Tevens kan Deloitte door middel van data-analyse desgewenst nu al helpen bij de inventarisatie van de externe medewerkers. In praktijk worden deze vaak onder meerdere noemers door diverse afdelingen en locaties ingehuurd en kan een inventarisatie daardoor een tijdrovende aangelegenheid zijn.

Ronde tafel bijeenkomst voor zorgorganisaties

Wij zijn voornemens op korte termijn een (virtuele) ronde tafel bijeenkomst voor zorgorganisaties te organiseren om onder andere de mogelijke gevolgen van de sectorspecifieke benadering te bespreken. Hiermee willen wij zorgorganisaties gelegenheid bieden met andere zorgorganisaties in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. Wij zullen vanuit onze expertise meedenken over onder andere de fiscale en arbeidsrechtelijke mogelijkheden voor de toekomst.

Heeft u interesse om aan deze ronde tafel deel te nemen?

U kunt zich hier registreren, u ontvangt van ons een persoonlijke uitnodiging.

Aanmelden

Afsluiting

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, of wilt u met een deskundige nader van gedachten wisselen over het inhuren van externe medewerkers, dan wel gebruik het gebruik van onze webmodule, neem dan contact met uw vaste contactpersoon bij Deloitte of een van de hierna genoemde personen.

 

Did you find this useful?