Social Impact Bonds: samen sociale waarde creëren

Article

Social Impact Bonds: samen sociale waarde creëren

Wat gebeurt er allemaal op het gebied van 'SIB's'?

In de afgelopen decennia traden overheden op als probleemoplossers die trachtten de meest urgente problemen van de samenleving aan te pakken, maar ze zouden dit niet alleen hoeven moeten doen.

Sociale ondernemers en investeerders staan op om innovatieve manieren te ontwikkelen om een maatschappelijke impact te maken. Wat nodig is, is een nieuw, meer op samenwerking gebaseerd en productiever economisch systeem waar bedrijfsleven, overheid, filantropie en sociale ondernemingen samenkomen om grote problemen op te lossen en succesvolle oplossingen op te schalen om zodoende meer publieke waarde te creëren. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een nieuw instrument: Social Impact Bonds.

Social Impact Bonds

Hoe het werkt en de bijbehorende feiten en cijfers

“Een Social Impact Bond (SIB) is een arrangement tussen één of meerdere overheidspartijen en een externe organisatie, waarbij de overheid een maatschappelijke uitkomst specificeert en belooft de externe organisatie een vooraf bepaald bedrag te betalen als deze in staat is de maatschappelijke uitkomst te realiseren”. (Costa et al. 2012)

Lees meer over Social Impact Bonds >>

Investeren in sociale innovatie

Samen anders kijken

De afgelopen jaren is een kleine revolutie begonnen, die steeds grotere vormen aanneemt. De ‘solution revolution’. Daarin staat de verandering centraal van een overheid-gedomineerd model naar een model waarin de overheid slechts één van de betrokken partijen is. Burgers, bedrijven, ondernemers en investeerders zoeken steeds vaker elkaar op wanneer het gaat om het oplossen van maatschappelijke problemen, in plaats van te kijken naar de overheid.

Lees meer over Investeren in sociale innovatie >>

Voorbeeldproject: Werkplaats Rotterdam Zuid

Ondernemers in Rotterdam Rijnmond hervinden kunst van werkgeverschap

Burgers, bedrijven en ondernemers lossen steeds meer samen met de overheid maatschappelijke problemen op. In Rotterdam is onlangs een initiatief gestart waar werkgevers zelf aan het roer staan bij het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dit model wordt de werkgever gecompenseerd door de overheid voor het deel dat een werknemer (nog) niet volwaardig presteert. De overheid betaalt dit deel uit besparingen die zij realiseert omdat mensen niet langer een uitkering hoeven te ontvangen.

Lees meer over Werkplaats Rotterdam Zuid >>

Voorbeeldproject: M3 Recyclepark

Urban Mining in Limburg

Het Zuidelijke gedeelte van de Provincie Limburg staat - als gevolg van vergrijzing, de ontgroening en krimp van de bevolking - voor een grote opgave wat betreft de herstructurering van onder andere de woningvoorraad. De ambitie is om deze opgave te benutten voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Daarbij hoort ook het slopen en renoveren van (huur)woningen.

Lees meer over M3 Recyclepark >>

Creating Social Value Together

Social Impact Bonds

Social Impact Bonds are a mechanism that harnesses private capital for public services (social, health, education, etc.) and encourages outcome achievement by making repayment contingent upon success. In the Impact Bond model, private investors put up capital to fund a social intervention and the commissioner (i.e. government) repays the investor only if an agreed-upon outcome is achieved.

Social Impact Bonds - Creating social value together

Over GovLab

Bovenstaande is onderdeel van GovLab. Grote innovaties gaan de maatschappij drastisch veranderen. Ook de overheid zal zich hierdoor moeten heruitvinden. Govlab brengt burgers, publieke en private partijen bij elkaar en biedt op basis van technologische en sociale innovaties oplossingen voor belangrijke vraagtukken op het terrein van zorg, werk en inkomen, onderwijs en economie. Lees meer over Govlab

Vond u dit nuttig?