Omvang gemeentelijke grondposities weer met een kwart gedaald

Article

Omvang gemeentelijke grondposities weer met een kwart gedaald

Jaarlijkse analyse gemeentelijke grondposities op basis van jaarrekeningcijfers 2017

In de crisisjaren hebben gemeenten veel verlies geleden op aangekochte gronden. De verliezen liepen op tot in totaal meer dan € 3 miljard. Hoe staat het met de gemeentelijke grondposities nu de economie weer is aangetrokken? Wordt het grondbedrijf weer de ouderwetse flappentap, zoals voor 2008? Wij trekken een andere conclusie.

Resultaten onderzoek

Vorig jaar concludeerden wij dat de gemeentelijke grondposities in vijf jaar tijd zijn gehalveerd. Dit jaar zijn de grondposities met een kwart afgenomen ten opzichte van voorgaand jaar (gecorrigeerd voor tussentijdse winstneming 2017). Op basis van deze cijfers en de gemeentelijke uitgaven voor grondverwerving over de afgelopen vijf jaren concluderen wij dat gemeenten steeds minder inzetten op actief grondbeleid waardoor de beschikbare voorraad bouwgrond alsmaar afneemt.

De omvang van de voorzieningen op grondexploitatie van de 71 geanalyseerde gemeenten is in absolute zin beperkt afgenomen. Dit kan samenhangen met reeds langlopende grondexploitaties die ondanks de aantrekkende markt verlieslatend blijven en/of door grondexploitaties waarbij de grondopbrengsten vastliggen in contracten en deze dus beperkt profiteren van de aantrekkende markt.

De 71 gemeenten die wij hebben onderzocht, hebben in 2017 een forse winstneming van € 554 miljoen verantwoord op de grondexploitaties. Wij concluderen in dit rapport dat deze cijfers een gevolg zijn van gewijzigde verslaggevingsregels voor de jaarrekening en geen aanleiding zijn tot optimisme. De winstneming bestaat voor een groot deel uit een correctie op voorgaande jaren en lijkt eenmalig van een dergelijke omvang te zijn. Ook heeft tussentijdse winstneming een negatief effect op het risicoprofiel van de grondexploitaties, aangezien winst wordt onttrokken nog voordat alle voorinvesteringen zijn terugverdiend. Tussentijds winstnemen leidt niet tot een toename van de winstpotentie van een project, maar is de vroegtijdige onttrekking hiervan.

Onderzoek data-analyse grondposities gemeenten

Onderzoek onder 71 gemeenten

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder 71 gemeenten van de in totaal 388 Nederlandse gemeenten (stand 2017). Deze gemeenten zijn tijdens de eerste monitor geselecteerd op basis van inwonersaantal en omvang in euro’s van de bouwgronden in exploitatie (BIE).

In dit onderzoek hebben wij ons voornamelijk gericht op de volgende posten uit de jaarrekeningen: Bouwgrond in exploitaties (BIE), Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) & Materiële vaste activa (MVA), Reserves, Voorzieningen en Tussentijdse winstneming op de grondexploitaties.

Vond u dit nuttig?