Article

Bijzonderheden voor de WNT in 2021 voor de zorg

Een overzicht met de veranderingen voor de WNT vanaf 2021

Vanaf 2021 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de WNT en mogelijk gevolgen kunnen hebben voor uw organisatie. In deze alert hebben wij de wijzigingen die gelden vanaf 2021 voor u uiteengezet.

12 oktober 2021

Bezoldigingsmaxima

Het algemene bezoldigingsmaximum is voor 2021 vastgesteld op € 209.000 op fulltime jaarbasis. Daarnaast zijn ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen buiten dienstbetrekking geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging voor een topfunctionaris buiten dienstbetrekking niet meer bedragen dan de som van € 27.700 per maand voor de eerste zes kalendermaanden en € 21.000 per maand voor de volgende zes kalendermaanden waarin de functie wordt vervuld. Daarnaast bedraagt het maximale uurtarief vanaf 2021 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 199.

De bezoldigingsmaxima voor 2022 zijn tevens reeds bekendgemaakt. Deze bedragen zijn relevant wanneer topfunctionarissen in 2022 werkzaamheden blijven of gaan verrichten voor een WNT-instelling. Het algemene bezoldigingsmaximum is voor 2022 vastgesteld op € 216.000 op fulltime jaarbasis. Buiten dienstbetrekking mag de bezoldiging van de topfunctionaris niet meer bedragen dan de som van € 28.600 per maand voor de eerste zes kalendermaanden en € 21.700 per maand voor de volgende zes kalendermaanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximale uurtarief bedraagt vanaf 2022 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 206.

Openbaarmaking gegevens bij toepassing cumulatie

Er is sprake van cumulatie van bezoldiging voor één functie als topfunctionaris en niet-topfunctionaris bij dezelfde rechtspersoon, dan wel door een extra bezoldigde functie bij een gelieerde rechtspersoon. In deze situaties mag de som van de bezoldiging niet hoger zijn dan het op de instelling van toepassing zijnde maximum op basis van de klasse-indeling voor de betreffende instelling. In de beleidsregels is nu verduidelijkt dat het gaat om het op de betreffende topfunctionaris van toepassing zijnde individuele bezoldigingsmaximum. Dit individueel bezoldigingsmaximum kan in sommige gevallen hoger zijn, denk bijvoorbeeld aan toepassing van het overgangsrecht. Daarnaast kan voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de eerste 12 maanden een afwijkend bezoldigingsmaximum van toepassing zijn.

Openbaarmaking niet-topfunctionaris

Het is bij de openbaarmaking van de gegevens van de niet-topfunctionaris niet meer verplicht om de duur van het dienstverband, aangeduid met de aanvangsdatum en einddatum van de functievervulling in het boekjaar te vermelden. Deze wijziging zorgt ervoor dat het minder makkelijk te herleiden is van welke niet-topfunctionaris de gegevens zijn gepubliceerd.

Afkoop vakantiedagen functionaris

Op basis van de Uitvoeringsregeling WNT wordt onder voorwaarden de afkoop van een deel van de (boven)wettelijke vakantiedagen niet tot de WNT bezoldiging gerekend. Eerst was deze passage enkel van toepassing op topfunctionarissen, maar dit is nu verruimd naar reguliere functionarissen. Dit betekent dat ook voor niet-topfunctionarissen gebruik kan worden gemaakt van deze uitzondering. Dit heeft dus invloed op het vaststellen van de hoogte van de bezoldiging in het kader van een mogelijke publicatieplicht bij overschrijding van het algemeen bezoldigingsmaximum.

WTZa

In de huidige bijlage van de WNT staat dat de WNT van toepassing is op instellingen met een WTZi-toelating. Vanaf 1 januari 2022 treedt de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa) in werking. Deze wet vervangt de toelatingenparagraaf in de Wet toelating Zorginstellingen (WTZi). In plaats van de huidige WTZi-toelating komt er een WTZa-vergunning.

De WTZi zelf blijft in gewijzigde vorm wel voortbestaan. De bijlage van de WNT wordt met ingang van 1 januari 2022 ook gewijzigd nu de WTZi-toelating komt te vervallen. Er blijft echter wel een koppeling aan de WTZi; in de bijlage van de WNT komt te staan dat de WNT van toepassing is op: een instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de WTZi, waaronder begrepen de academische ziekenhuizen. De definitie in dit artikel van de WTZi luidt: een organisatorisch verband dat zorg of een andere dienst verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet.

Kortom, de WNT is van toepassing op een instelling die Zvw of WLZ-zorg verleent. Dit lijkt op een verruiming van de reikwijdte van de WNT naar bijvoorbeeld onderaannemers. Echter in de memorie van toelichting van de Aanpassingswet WTZa staat dat de reikwijdte van de WNT voorlopig niet wijzigt ten opzichte van de huidige situatie. Op onderaannemers wordt de WNT dus niet van toepassing.

Dit betekent anderzijds ook dat de WNT reikwijdte niet wordt beperkt. Alle instellingen die nu onder de WNT vallen, blijven daaronder vallen. Instellingen die niet langer onder de WTZa vallen, zoals hulpmiddelenleveranciers blijven dus wel onder de WNT-werkingssfeer, als zij Zvw of WLZ-zorg leveren.

Btw bij toezichthouders

Op 2 augustus 2021 publiceerde de staatssecretaris van Financiën een (aanvullend) besluit over de btw-heffing van toezichthouders en commissarissen. Vanaf 7 mei 2021 mogen leden van de RvT/RvC geen btw meer in rekening brengen op hun factuur. Indien de toezichthouder dit na 6 mei 2021 onterecht doet, moet de instelling om een nieuwe factuur zonder btw vragen (correctiefactuur).

Op in rekening gebrachte btw, die betrekking heeft op de periode van 13 juni 2019 t/m 6 mei 2021 hoeft niet te worden teruggekomen door de toezichthouder, maar dit mag wel. Als een toezichthouder de factuur corrigeert en een schriftelijk verzoek stuurt aan de Belastingdienst voor teruggaaf van deze btw, is het van belang dat de toezichthouder de terugontvangen btw aan de WNT-instelling overmaakt. Als de toezichthouder de terug ontvangen btw zelf houdt dan wordt het bedrag aan terugontvangen btw als WNT-bezoldiging aangemerkt. Alsdan moet deze ook verantwoord worden in de jaarrekening en moet worden getoetst of het bezoldigingsmaximum niet wordt overschreden.

Tot slot

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, of wilt u meer informatie rondom de WNT? Binnenkort geven wij een cursus, klik hier voor meer informatie.

Wet Normering Topinkomens (WNT) opfriscursus

open in new window Meer informatie en inschrijven
Did you find this useful?