De eenmalige cao-uitkering in het onderwijs in het licht van de WNT

Nieuws

De eenmalige cao-uitkering in het onderwijs in het licht van de WNT

Lopen CvB leden risico?

In de onderwijsbranche is – vooralsnog met uitzondering van het MBO - een eenmalige uitkering voor het (na)jaar 2018 opgenomen. Wanneer deze eenmalige uitkering ook wordt uitbetaald aan leden van het College van Bestuur, heeft dit gevolgen voor de WNT bezoldiging.

De Wet normering topinkomens

De Wet normering topinkomens (WNT) normeert sinds 1 januari 2013 de inkomens van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Bij onderwijsinstellingen kwalificeren de leden van het CvB als topfunctionaris als bedoeld in de WNT.

De bezoldiging van het lid van het CvB blijft met deze eenmalige uitkering binnen de norm

Wanneer de bezoldiging van de leden van het College van Bestuur binnen de voor het lid geldende WNT-norm valt, dan is het binnen de regels van de WNT toegestaan deze eenmalige uitkering te verstrekken.

Wat als de WNT-norm wordt overschreden?

In het geval de bezoldiging van topfunctionarissen de WNT-norm overschrijdt, geldt overgangsrecht op grond waarvan bestaande bezoldigingsafspraken gedurende een termijn van vier jaar worden gerespecteerd.

Indien in de periode van het overgangsrecht een nieuwe bezoldigingsafspraak wordt gemaakt, vervalt in beginsel het overgangsrecht. Er geldt echter een uitzondering wanneer:

  • de verhoging samen met de wijze waarop deze wordt berekend, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WNT of de Wet verlaging bezoldigingsmaximum is overeengekomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als deze rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit (een wijziging van) een algemeen verbindend verklaarde cao of een wettelijk voorschrift.

Op dit moment is geen van de onderwijs cao’s algemeen verbindend verklaard. Hierbij merken we op dat de cao Nederlandse Universiteiten leden van CvB uitsluit van de werkingssfeer.

Maakt een lid van het CvB op dit moment gebruik van het overgangsrecht van de WNT? Dan kan het uitbetalen van de eenmalige uitkering tot gevolg hebben dat sprake is van een nieuwe bezoldigingsafspraak, waardoor het overgangsrecht vervalt.

Afsluiting

Herkent u bovenstaande situatie en wenst u graag meer informatie te ontvangen of een analyse van uw situatie? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met de contactpersonen onderaan deze nieuwsbrief.

WNT-specialisten onderwijs

Ben Janssen

Benjanssen@deloitte.nl

06-1312 7445

Marjon van Ginhoven

Mvanginhoven@deloitte.nl

06-8201 2150

Willeke Franken

Wfranken@deloitte.nl

06-2127 2785

Léonie Stooker

Lstooker@deloitte.nl

06-5788 3503

 

Vond u dit nuttig?