Trendanalyse woningcorporaties

Article

Trendanalyse woningcorporaties

Versteviging van het fundament

Woningcorporaties worden voortdurend geconfronteerd met externe ontwikkelingen die in hoge mate de bestuurlijke agenda bepalen. Deloitte volgt deze ontwikkelingen op de voet en besteedt in de trendanalyse aandacht aan thema’s als vastgoed, kasstromen, vermogen en andere relevante jaarrekeningposten zoals belastingen. Welke trends zijn te signaleren omtrent deze onderwerpen en welke impact hebben de vele externe en interne ontwikkelingen op de financiële situatie van woningcorporaties?

Trendanalyse Woningcorporaties 2016

Het jaar 2015 en zeker 2016 dat nagenoeg ten einde is, zijn turbulente jaren geweest voor woningcorporaties. Over aandacht hadden woningcorporaties niet te klagen. Mede als uitvloeisel van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties zijn diverse veranderingen richting de sector voorgesteld die hun uitwerking onder meer hebben gekregen in de Woningwet zoals deze per 1 juli 2015 in werking is getreden. De veranderingen zijn talrijk als gevolg van de aankondiging en inwerkingtreding van de Woningwet. 

Thema’s die de bestuurlijke agenda bepalen – want vele zaken zijn nog niet afgerond of kennen implementatievraagstukken – zijn onder meer:

 • Splitsingsvoorstel Daeb/ niet-Daeb, 
 • Prestatieafspraken met gemeenten, 
 • Aanpassing bedrijfsvoering,
 • Betaalbaarheid, 
 • Verduurzamingsopgave, 
 • Invoering van marktwaardewaardering voor corporaties met ingang van 2016, 
 • Governancevraagstukken inclusief een nieuwe vorm van toezicht (Autoriteit Woningcorporaties) en de 
 • Fit- en propertest.

Welke effecten hebben bovenstaande zaken - vastgoedsituatie, bezuinigingen, aanpassing werkterrein en aanpassing wetgeving - op de financiële positie en het functioneren van woningcorporaties? Is hier al iets van te zien? Zeker, maar een belangrijk deel van de effecten zal, zoals aangegeven, nog duidelijk moeten worden naar aanleiding van het opstellen van de jaarstukken 2016.

Waar wij voorgaand jaar een start hebben gemaakt met het publiceren van de cijfers over 2012-2013 en 2014 voegen wij er nu het jaar 2015 aan toe. Deze cijfers zijn gebaseerd op de gedeponeerde jaarcijfers over 2015 in het jaar 2016. 

Trendanalyse Woningcorporaties 2016

Trendanalyse Woningcorporaties 2015

Woningcorporaties worden voortdurend geconfronteerd met externe ontwikkelingen die in hoge mate de bestuurlijke agenda bepalen. Ook het boekjaar 2015 was een intensief jaar. Daarnaast is in 2016 veel werk verzet. De implementatie van de nieuwe Woningwet, de herijking van de vastgoedstrategie en -portefeuille, de inbedding van asset- en risicomanagement in organisaties alsook de verplichte waardering (vanaf boekjaar 2016) van het vastgoed tegen marktwaarde in verhuurde staat, vergen veel van woningcorporaties. Bovendien stonden woningcorporaties aan de vooravond van een aanzienlijke vervroeging van de verantwoordingsstukken van uiterlijk 1 juli 2017 naar 1 mei 2017.


Nieuwe ontwikkelingen

 • Invoering van de WNT, 
 • Overgang naar marktwaarde door diverse woningcorporaties,
 • De verhuurderheffing, 
 • Bezuinigingen, 
 • Aanpassing beleidsregels voor derivaten, etc.

Op basis van een database met gedeponeerde jaarrekeningen 2012, 2013 en 2014 hebben wij diverse ontwikkelingen en tendenties in beeld gebracht, geanalyseerd en vertaald naar boodschappen die u als woningcorporatie mede richting kunnen geven voor de aankomende “turbulente” periode.

Trendanalyse Woningcorporaties 2015

Meer weten?

Wilt u meer weten over Deloitte Insight: trendanalyse woningcorporaties? Neem dan contact op met Lizan Goossens-Kloek via +31 (0)88 288 1880. Of stuur een email naar nlsectorgrwoningcorp@deloitte.nl.

Vond u dit nuttig?