Dochtervennootschap van Hongaarse gemeente handelt niet als overheid maar als btw-ondernemer

Article

Dochtervennootschap van Hongaarse gemeente handelt niet als overheid maar als btw-ondernemer

Arrest Hof van Justitie EU

Het Europese Hof van Justitie heeft recentelijk geoordeeld dat een dochtervennootschap van een gemeente die diverse publiekrechtelijke taken verricht, waaronder het beheer van woningen en andere gebouwen en het beheer van lokale openbare wegen onder voorwaarden niet als overheid handelt.

Het Europese Hof van Justitie heeft op 22 februari jl. een interessant arrest gewezen over een Hongaarse vennootschap. Het betreft een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en zonder winstoogmerk, die voor 100% toebehoort aan een gemeente. De vennootschap heeft met de gemeente een overeenkomst gesloten op basis waarvan de vennootschap tegen vergoeding diverse publieke taken verricht ten behoeve van de gemeente. De taken omvatten onder andere het beheer van woningen en andere gebouwen, het beheer van lokale openbare wegen, de bestrijding van plagen en muggen en het onderhoud van parken, openbare ruimte en andere groene gebieden.

Het Hof van Justitie komt – onder voorbehoud van verificatie van bepaalde feiten door de nationale rechter – tot het oordeel dat de vennootschap handelt als btw-ondernemer. De vennootschap handelt niet als overheid, aangezien die niet als publiekrechtelijk lichaam kan worden aangemerkt. Evenmin worden activiteiten uitgeoefend in het kader van een publiekrechtelijk regime. Om tot dit oordeel te komen overweegt het Hof van Justitie onder meer dat de vennootschap door het privaatrecht wordt beheerst, niet door de gemeente is opgericht en niet over aan de gemeente toekomende (publiekrechtelijke) bevoegdheden van openbaar gezag beschikt. Ook is de gemeente niet in staat om een beslissende invloed uit te oefenen op de activiteiten van de vennootschap.

In het arrest Saudaçor oordeelde het Hof van Justitie in oktober 2015 nog dat een Portugese privaatrechtelijke rechtspersoon (een NV waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon 100% van de aandelen hield) in bepaalde specifieke omstandigheden voor de btw kan worden beschouwd als een publiekrechtelijk lichaam. Dat riep toen de nodige vragen op. In Nederland geldt als beleid dat een privaatrechtelijke rechtspersoon per definitie niet kan handelen als overheid.

Gelet op deze jurisprudentie kan niet worden uitgesloten dat ook privaatrechtelijke rechtspersonen als overheid kunnen handelen. Naar onze inschatting zal daar echter slechts onder bijzondere, zeer specifieke omstandigheden sprake van zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over vul onderwerp in? Neem dan contact op met Rob Peters via +31 (0)88 288 5831

Vond u dit nuttig?