Article

Halvering aantal verkeersslachtoffers lijkt onhaalbare ambitie

Een voorspelling van het aantal ongevallen op de Nederlandse rijkswegen

Tegen alle ambities in neemt het aantal verkeersongevallen op de Nederlandse rijkswegen de komende jaren flink toe. Geplande rijkswegenprojecten bevorderen de verkeersveiligheid niet, hoewel dat vaak wel beoogd wordt. Tot die conclusies komen onderzoekers van Deloitte. Zij gebruikten openbare databronnen en machine-learning technieken om hun voorspellingen te kunnen doen.

In de periode september tot november was de drukte op de snelwegen weer als vanouds. Langzaam rijden en stilstaan is voor de forens tijdens de spits eerder regel dan uitzondering. En dat allemaal terwijl we onszelf met het thuiswerken tijdens de coronapandemie massaal beloofden nooit meer in een file aan te zullen sluiten.

De komende jaren zal de drukte op de snelwegen alleen maar toenemen, zo luidt de voorspelling van het Centraal Planbureau. Tegelijkertijd hebben de Nederlandse overheid, maar ook de Europese Unie en de Verenigde Naties grootse ambities als het om het voorkomen van verkeersslachtoffers gaat. Nederland heeft als ambitie dat er in 2050 nul dodelijke slachtoffers zijn. De EU en de VN roepen hun lidstaten op te werken aan een halvering van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2030, ten opzichte van het aantal slachtoffers in 2020. Maar kan dat wel?
 

Stagnatie aantal dodelijke verkeersslachtoffers

Gezien de huidige ontwikkeling van de cijfers lijken die plannen te ambitieus. Na jaren van daling, schommelt het aantal dodelijke verkeersslachtoffers sinds 2010 rond de 600. In 2020 vielen er 58 dodelijke slachtoffers op de rijkswegen, dat zijn alle wegen die onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid vallen. Het merendeel van de dodelijke slachtoffers valt dus op provinciale en gemeentelijke wegen

Om een op feiten gebaseerde aanname te kunnen doen over de verdere ontwikkeling van de cijfers doken onderzoekers van Deloitte’s State of the State-programma in de cijfers. Zij gebruikten openbare databronnen en machine-learningtechnieken om ruim 10.000 rijkswegsecties te onderzoeken en op basis van hun wegkenmerken voorspellingen te kunnen doen over het aantal verkeersongevallen.

Ambities en realiteit

Uit deze analyse blijkt dat er nog een groot gat ligt tussen de ambities van de overheid en de realiteit. De cijfers laten zien dat er in 2030 op de rijkswegen tussen de 75 en 185 dodelijke verkeersslachtoffers zullen vallen. Dit is een toename van 29 tot 219 procent tegenover de 58 ongevallen op de rijkswegen in 2020.

In de cijfers zijn ook geplande rijkswegenprojecten meegenomen. Deze lijken een marginaal effect te hebben op de verkeersveiligheid, terwijl betere verkeersveiligheid vaak wel een (sub)doel van die projecten is.

Dit rapport gaat dieper in op deze cijfers en de betekenis ervan. Het schetst eerst hoe de verkeersveiligheid en de verkeersintensiteit zich de afgelopen jaren ontwikkelde. Het tweede hoofdstuk beschrijft de databronnen en analysetechnieken die gebruikt werden voor de onderbouwing van de voorspellingen over verkeersveiligheid. Ook worden hier de beperkingen van het onderzoek genoemd.

In het laatste hoofdstuk staan de uitkomsten van de analyses. Getoond wordt welke variabelen van invloed zijn op de veiligheid van een rijksweg. Die geven een feitelijke basis aan het gesprek over verkeersveiligheid: nu en in de toekomst. Overheden en verkeersveiligheidsorganisaties kunnen ze gebruiken om concrete invulling te geven aan hun ambities.
 

Over State of the State

Deloitte voerde dit onderzoek uit in het kader van State of the State: een actuele data-analyse van ons land op basis van open data. Het doel is beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op het gebied van maatschappelijke kwesties als onderwijs, zorg, woningmarkt, arbeidsmarkt en (cyber)criminaliteit.

Did you find this useful?