Gemeentelijke grondposities gehalveerd in vijf jaar

Article

Gemeentelijke grondposities gehalveerd in vijf jaar

Jaarlijks analyseert Deloitte de grondposities van gemeenten. Ook dit jaar is een analyse uitgevoerd met de cijfers van jaarrekeningen 2016, inclusief het gevolg van de wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Onderzoek onder 71 gemeenten

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder 71 gemeenten. Onderzocht zijn de volgende punten uit de jaarrekeningen:

 • Grondposities:
  • Bouwgrond in exploitaties(BIE),
  • Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) & Materiële vaste activa (MVA),
  • Reserves, 
  • Voorzieningen,
  • Paragraaf grondbeleid
Onderzoek Data analyse grondposities gemeenten

Resultaten van het onderzoek

De gemeentelijke grondposities zijn in vijf jaar tijd gehalveerd. Uit ander onderzoek van de TU Delft blijkt ook dat de gemeentelijke grondaankopen de afgelopen twee jaar zijn gehalveerd ten opzichte van de vijf jaren ervoor. Dit houdt ook in dat minder beschikbare voorraad bouwgrond bestaat ten opzichte van de jaren hiervoor.

In beperkte mate is er weer winstneming en vrijval van verliesvoorzieningen. Dit komt echter mede door wijzigingen in de regelgeving (mn lagere rentetoerekening en minder kostentoerekening). Ook vindt er een verschuiving plaats van gronden zonder ontwikkelperspectief naar de Materiele Vaste Activa (een toename in de afgelopen jaren van ca. €2,5 miljard), waardoor de rentebijschrijving hierover structureel in de algemene dienst komt.

Vond u dit nuttig?