GES Alert Wet Normering Topinkomens

Nieuws

GES Alert Wet Normering Topinkomens

Nieuwe ontwikkelingen voor 2018

Per 1 januari 2018 vindt een aantal wijzigingen in de huidige WNT plaats die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor uw organisatie. Deze hebben wij hieronder uiteen gezet voor u

4 december 2017

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Wijzigingen per 1 januari 2018
 3. Algemeen bezoldigingsmaximum 2018
 4. Bezoldigingsmaximum 2018 voor woningcorporaties
 5. Bezoldigingsmaximum 2018 voor zorginstellingen
 6. Bezoldigingsmaximum 2018 voor onderwijsinstellingen
 7. Meer informatie

1. Inleiding

Per 1 januari 2018 vindt een aantal wijzigingen in de huidige WNT plaats die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor uw organisatie. Deze hebben wij hieronder uiteen gezet voor u.

2. Wijzigingen per 1 januari 2018

WNT3 is van de baan
WNT3, het eerder aangekondigde wetsvoorstel omtrent de uitbreiding van de reikwijdte van de WNT naar andere werknemers dan topfunctionarissen, stond op de planning per 1 januari 2018, maar is inmiddels ingetrokken.

Behandeling van transitievergoeding onder de WNT
Een verplichte transitievergoeding ingevolge artikel 7:673 Burgerlijk Wetboek is geen beëindigingsvergoeding in de zin van de WNT. Het gaat hierbij echter uitsluitend om een transitievergoeding die volgt uit voornoemd artikel. Transitievergoedingen die niet op grond van artikel 7:673 Burgerlijk Wetboek worden uitbetaald maar op grond van een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst worden verkregen, moeten namelijk wel worden aangemerkt als beëindigingsvergoeding in de zin van de WNT.

Aanpassing openbaarmakingsverplichtingen
Met diverse wijzigingen wordt een aanpassing doorgevoerd in de openbaarmakingsverplichtingen, die reeds kunnen worden toegepast bij de verantwoording over 2017.

Er is een nieuw verantwoordingsmodel ontwikkeld voor 2017, waarin de volgende wijzigingen zijn opgenomen:

 • Per topfunctionaris dient het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum openbaar te worden gemaakt, herrekend naar de duur en omvang van het dienstverband van die topfunctionaris. Dit geldt ook voor uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband.
 • Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking tot en met 12 kalendermaanden dient niet langer de omvang van het dienstverband te worden vermeld. Met ingang van 2018 dient te worden vermeld de totale bezoldiging exclusief BTW, en of het werkelijk uurtarief het maximum uurtarief voor interim-topfunctionarissen (€ 182 in 2018) niet overschrijdt.
 • Ook voor leden van toezichthoudende organen (bijvoorbeeld leden van een raad van toezicht of raad van commissarissen) hoeft niet langer de omvang van het dienstverband deeltijdfactor) te worden vermeld.

Andere administratieve lastenverlichtende maatregelen zijn:

 • Voor topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of lager per kalenderjaar hoeft alleen de naam en functie te worden vermeld. 
 • Uitkeringen aan niet-topfunctionarissen wegens beëindiging van het dienstverband hoeven niet langer openbaar te worden gemaakt, ongeacht de hoogte van de uitkering.

Verdwijnen begrip gewezen topfunctionaris
Een andere belangrijke wijziging is het verdwijnen van het begrip gewezen topfunctionaris per 1 januari 2018. Functionarissen die tussen 1 januari 2013 en 31 december 2017 zijn aangemerkt als gewezen topfunctionaris, raken die status per 1 januari 2018 kwijt. In de WNT verantwoording over 2017 dienen deze gewezen topfunctionarissen wel nog te worden meegenomen, maar in latere jaren niet meer. Voor nieuwe topfunctionarissen vanaf 1 januari 2018 geldt dat zij na afloop van hun werkzaamheden als topfunctionaris nog 4 jaar als topfunctionaris genormeerd en gepubliceerd zullen worden, indien ze hun functie langer dan 12 maanden hebben vervuld en ze daarna werkzaamheden voor de organisatie blijven verrichten.

3. Algemeen bezoldigingsmaximum 2018

Voor 2018 is het algemene bezoldigingsmaximum geïndexeerd en vastgesteld op € 187.000.

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn geïndexeerd voor 2018. De eerste twaalf maanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan € 266.400, waarvan de eerste zes maanden maximaal € 25.300 per maand en de daarop volgende zes maanden maximaal € 19.100 per maand. Per uur geldt een maximum tarief van € 182.
Na de twaalfde maand is het algemene wettelijke bezoldigingsmaximum danwel het voor de organisatie geldende sectorale bezoldigingsmaximum van toepassing.

4. Bezoldigingsmaximum 2018 voor woningcorporaties

De nieuwe staffel voor woningcorporaties is gepubliceerd via een aanpassing van de Regeling bezoldigingsmaxima toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 (hierna: de Regeling). Voor 2018 zullen de volgende bedragen gaan gelden in de diverse bezoldigingsklassen:

Staffelbepaling in geval van een fusie
In de Regeling wordt opgenomen hoe de staffel dient te worden bepaald in het geval van een fusie van woningcorporaties. Dit was via vraag en antwoord reeds eerder aan ons medegedeeld door het ministerie van BZK, echter is nu formeel in de Regeling vastgelegd.

Beleid hierbij blijft dat bij een fusie tussen woningcorporaties, voor de bepaling van het aantal verhuureenheden van de nieuwe fusiecorporatie het aantal verhuureenheden, dat de gefuseerde corporaties op de peildatum in eigendom of beheer hadden, bij elkaar worden opgeteld.

Met peildatum wordt in dat kader bedoeld 31 december van het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin het bezoldigingsmaximum van toepassing is (31 december op t-2). Als voorbeeld: voor een fusie per 1 januari 2018 geldt als aantal verhuureenheden van de nieuwe fusiecorporatie de som van het aantal verhuureenheden van de gefuseerde corporaties op 31 december 2016.

Beroepsregel van VTW
De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (hierna: VTW) heeft op 29 november 2017 bij algemene ledenvergadering de VTW beroepsregel voor 2018 als volgt vastgesteld:

Evaluatie beroepsregel aangekondigd
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn diverse opmerkingen gemaakt over de beroepsregel zoals deze nu is opgesteld en wordt gehanteerd. Het bestuur van de VTW heeft als gevolg hiervan besloten om tot evaluatie van de beroepsregel over te gaan. Deze evaluatie zal worden uitgevoerd door een externe partij met onderzoekservaring op het gebied van governance en gelieerd aan een universiteit of hogeschool. De resultaten van de evaluatie en een voorstel voor de honorering vanaf 2019 zullen worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering in juni 2018.

 

5. Bezoldigingsmaximum 2018 voor zorginstellingen

De nieuwe staffel voor zorginstellingen is gepubliceerd via een aanpassing van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp. Voor 2018 zullen de volgende bedragen gaan gelden in de diverse bezoldigingsklassen:

6. Bezoldigingsmaximum 2018 voor onderwijsinstellingen

De nieuwe staffel voor onderwijsinstellingen is gepubliceerd via een aanpassing van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. Voor 2018 zullen de volgende bedragen gaan gelden in diverse bezoldigingsklassen:

Daarnaast worden de bezoldigingsmaxima voor cultuurfondsen geïndexeerd:

 • naar € 129.000 voor het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) 
 • € 155.000 (voor het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds en het Fonds Podiumkunsten)

7. Meer informatie

Voor meer informatie rondom de WNT kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Deloitte of met één van onze specialisten.

Vond u dit nuttig?