M3 Recyclepark

Article

M3 Recyclepark

Urban Mining in Limburg

Het Zuidelijke gedeelte van de Provincie Limburg staat - als gevolg van vergrijzing, de ontgroening en krimp van de bevolking - voor een grote opgave wat betreft de herstructurering van onder andere de woningvoorraad. De ambitie is om deze opgave te benutten voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Daarbij hoort ook het slopen en renoveren van (huur)woningen.

Om het verduurzamen van de gebouwde omgeving te realiseren is een innovatief project opgestart; M3 recyclepark. M3 Recyclepark is de motor van de fysieke herstructurering en van de verbetering sociaal economische positie van de bewoners in stadsregio Parkstad Limburg. Het staat voor de nieuwe koers en is gebaseerd op de combinatie van hergebruik van vrijkomende grondstoffen uit de geplande sloop van duizenden woningen in de regio en de participatie van bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het terugbrengen van deze grondstoffen op de markt.


M3 Recyclepark slaat een brug tussen de sloop- en bouwwereld

Het M3 Recyclepark slaat een brug tussen de sloop- en bouwwereld. Door nieuwe verbindingen aan te gaan met andere sectoren kunnen er innovaties plaatsvinden. Er zijn geen belangen in de huidige sloopaannemerij en de verwerkingsindustrie. Het doel van het plan is schaalgrootte te creëren van materialen die nu geen of nauwelijks waarde (lijken te) hebben. De industrie vraag om continuïteit, kwaliteit en kwantiteit. De maatschappij vraagt om duurzaam, sociaal en betrokkenheid. Het is op dit moment ondenkbaar dat sloopaannemers de handel in materialen delen met elkaar. Hierdoor blijven grote kansen om schaalgrootte te creëren liggen. Door een (veelal) lichte bewerking te geven aan de vrijkomende materialen kunnen deze waardevol worden voor de industriële sector. De industriële sector kan door de verwerking van herbruikbare/recyclebare materialen in nieuwe eindproducten een duurzaam product op de markt brengen. Door het creëren van een nieuwe markt naast de bestaande markt zal de extra werkgelegenheid in nieuwe bouwprocessen ontstaan die (uiteindelijk) niet duurder zijn dan bestaande processen.


Project opgezet door Resource Limburg

Het project is opgezet door Resource Limburg. Dit is een samenwerkingsverband tussen drie partijen, namelijk Wonen en Werken in de Wijk (WW&W). RUMM en Luijtgaarden. Deze partijen hebben elk hun specialiteit. WW&W zet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in bij (bouw) projecten. RUMM heeft als ontwikkelaar van het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol kennis op het gebied van (hoogwaardig) hergebruik en Luijtgaarden richt zich op de verhandeling van deze materialen. Samen opereren deze partijen op landelijk niveau, bijvoorbeeld als onderdeel van de Green Deal Circulaire Gebouwen. Deloitte ondersteunt Resource Limburg bij de totstandkoming van de business case. Financiering zal daarnaast deels plaatsvinden een Social Impact Bond. Deloitte ondersteunt Resouce Limburg bij het opzetten en afsluiten van de Social Impact Bond met de Provincie Limburg.

Vond u dit nuttig?