GES Alert

Nieuws

Hof uitspraak leidt tot aanzienlijke premieteruggaaf

GES Alert

Recentelijk heeft het Gerechtshof Amsterdam in een procedure geconcludeerd dat bij de introductie van de wet BeZaVa, Ziektewet (ZW) en WGA uitkeringen onrechtmatig aan werkgevers zijn toegerekend. Mogelijk dat ook u hierdoor in 2018 teveel premie betaalt.

22 december 2017

Inhoudsopgave

  1. Uitspraak
  2. Wat betekent de uitspraak voor u?
  3. Wat kunt u doen?
  4. Tot slot

1. Uitspraak

Recentelijk heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in een beroepszaak waarbij hij heeft bepaald dat de toerekening van de Ziektewet (ZW) en WGA flex uitkeringslasten aan een werkgever met terugwerkende kracht, ten tijde van de introductie van de wet BeZaVa in 2014, niet verenigbaar is met het EVRM.

In 2014 is de wet BeZaVa ingevoerd, met als doel werkgevers meer te prikkelen om instroom in de ZW en de daarop volgende WGA(flex) te voorkomen. Wanneer een medewerker bij de werkgever ziek uit dienst treedt en een ZW uitkering ontvangt, dan komt dit voor rekening van de (ex)werkgever via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Dit geldt tevens voor de daarop volgende WGA uitkering. Hierdoor betaalt u als werkgever maximaal 12 jaar voor een zieke ex-werknemer. Bij de invoering van de Wet BeZaVa werden uitkeringen die reeds waren ingegaan en waarbij UWV in 2012 een uitkering had betaald, (via het T-2 principe) aan werkgevers ten laste gelegd.
Het hof heeft nu in zijn uitspraak bepaald dat deze uitkeringen, niet aan u als werkgever mogen worden toegerekend omdat u geen maatregelen had kunnen treffen ter voorkoming van deze toerekening.

De Belastingdienst heeft cassatie ingesteld tegen deze uitspraak.

2. Wat betekent de uitspraak voor u?

Bent u voor de berekening van de premie Whk ‘middelgrote’ (premieloonsom tussen € 328.000 - € 3.280.000) of ‘grote’ werkgever (premieloonsom vanaf
€ 3.280.000), dan heeft het toerekenen van dergelijke uitkeringen wellicht ook bij u tot een hogere gedifferentieerde premie geleid. Doordat WGA uitkeringen gedurende maximaal 10 jaar aan u ten laste worden gelegd, betaalt u mogelijk ook nu nog een verhoogde premie.

3. Wat kunt u doen?

Recentelijk heeft u de premiebeschikking Whk 2018 ontvangen van de Belastingdienst. Controleer deze beschikking en stel vast of in 2018 ook aan u uitkeringen ten laste worden gelegd waarbij het recht op uitkering is ingegaan in 2012. Indien hiervan sprake is, neem dan spoedig contact met ons op. Er dient dan binnen 6 weken bezwaar te worden gemaakt.

Tegen de beschikkingen Whk uit voorgaande jaren staat helaas geen bezwaar meer open. Heeft u geen bezwaar gemaakt tegen de beschikkingen Whk van voorgaande jaren, dan hebben deze beschikkingen namelijk formele rechtskracht. Als de Hoge Raad tot de conclusie komt dat de uitkeringen inderdaad niet met terugwerkende kracht aan de werkgever had mogen worden toegerekend, kan uitsluitend de wetgever deze toerekening ongedaan maken. Indien de wetgever hiertoe overgaat, is het zinvol dat u in beeld heeft welke uitkeringen onder de reikwijdte van deze uitspraak vallen. Het is niet zinvol om massaal herzieningsverzoeken in te dienen bij de Belastingdienst tegen alle voorgaande jaren. De Belastingdienst zal uw verzoek afwijzen en u wordt geconfronteerd met onnodige kosten.

4. Tot slot

Wilt u meer weten of heeft u ondersteuning nodig bij de te ondernemen acties, neem dan contact op met onze specialisten sociale zekerheid of met uw eigen contactpersoon.

Vond u dit nuttig?