Article

Nieuwsbrief WNT voor de onderwijssector

Actualiteiten en aandachtspunten WNT

Hieronder hebben wij een aantal actualiteiten en aandachtspunten op het gebied van de WNT opgesomd die wij regelmatig in de praktijk tegenkomen en mogelijk ook voor u interessant zijn.

Bezoldigingsmaximum WNT 2021

Het algemene bezoldigingsmaximum is voor 2021 vastgesteld op € 209.000. Daarnaast zijn ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen buiten dienstbetrekking geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging voor een topfunctionaris buiten dienstbetrekking niet meer bedragen dan de som van € 27.700 per maand voor de eerste 6 kalendermaanden en € 21.000 per maand voor de volgende zes kalendermaanden waarin de functie wordt vervuld. Daarnaast bedraagt het maximale uurtarief vanaf 2021 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 199. De sectorale normen voor de onderwijs- en cultuursector in 2021 zijn nog niet bekend.

Toekennen verlofdagen bij begin/einde dienstverband

Begin dienstverband
Wanneer bij het begin van het dienstverband extra dagen worden toegekend aan de topfunctionaris, dient mogelijk de deeltijdfactor van de topfunctionaris te worden aangepast. Dit is het geval wanneer aan de topfunctionaris meer dagen worden toegekend dan dat aan reguliere medewerkers van de WNT-instelling worden toegekend.

Einde dienstverband
Bij het toekennen van extra verlofrechten voorafgaande aan het einde van het dienstverband, bestaat er het risico op discussie over de vraag of het toekennen van extra verlof en opname daarvan direct voorafgaande aan de beëindiging van de dienstbetrekking, dient te worden beschouwd als non-activiteit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in dit kader meermaals aangegeven dat het verlenen van extra verlof niet voortvloeit uit een wet of cao die van toepassing is op de instelling, maar uit een afspraak tussen de WNT-instelling en de topfunctionaris. Gedurende de periode van dit verlof, zal er sprake zijn van non-activiteit. De tijdens het verlof doorbetaalde bezoldiging wordt bij fictie aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. Deze uitkering wegens beëindiging van het dienstverband mag niet meer bedragen dan € 75.000 (of indien lager eenmaal de jaarbezoldiging al dan niet naar rato van de omvang van het dienstverband). 

Afkoop van verlofaanspraken bij beëindiging dienstverband

De afkoopsom van niet-opgenomen vakantie- of compensatiedagen behoort in principe tot de bezoldiging van de topfunctionaris. Er geldt echter een uitzondering indien de afkoopsom samenhangt met de beëindiging van het dienstverband en de uitbetaling leidt tot een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. In dat geval behoort tot maximaal vier maal de overeengekomen arbeidsduur het gedeelte van de afkoop van de wettelijke en/of bovenwettelijke vakantiedagen dat uitgaat boven het bezoldigingsmaximum, niet tot de bezoldiging en is derhalve ook niet genormeerd. 

Let wel, deze vakantiedagen dienen te zijn opgebouwd in de twaalf kalendermaanden voorafgaande aan de datum van beëindiging van het dienstverband. Daarnaast mag de aanspraak op de vakantie- of compensatiedagen niet zijn verstreken.

Indien er meer wettelijke vakantiedagen resteren (lees: meer dan maximaal vier maal de overeengekomen arbeidsduur), kan het zijn dat de vakantie- of compensatiedagen nog niet zijn verjaard. Dit speelt bij de topfunctionaris die de overige wettelijke vakantiedagen redelijkerwijs en aantoonbaar niet heeft kunnen opnemen binnen de vervaltermijn (bijvoorbeeld door ziekte). Ook deze afkoop wordt mogelijk niet als bezoldiging aangemerkt. Uiteraard zal dit moeten kunnen worden aangetoond en is de bewijslast hier groter.

Deugdelijke administratie verlofsaldo en bewijslast

De WNT-instelling is wettelijk verplicht om aan de topfunctionaris bij einde van de arbeidsovereenkomst een verklaring uit te reiken waaruit blijkt over welk tijdvak de topfunctionaris nog aanspraak op vakantie heeft. In de praktijk zien wij met enige regelmaat discussie ontstaan over de omvang van het verlofsaldo en de afkoopsom die moet worden uitbetaald. Indien er onduidelijkheid bestaat over de omvang van het verlofsaldo, ligt de uiteindelijke bewijslast ten aanzien van dit verlofsaldo bij de WNT-instelling. Het is aan de WNT-instelling om de stelling van de topfunctionaris dat hij/zij bij einde dienstverband recht heeft op uitbetaling van niet genoten vakantiedagen te ontkrachten. Dit kan eenvoudig door aanlevering van een deugdelijke verlofadministratie waaruit het tegendeel blijkt. 

Opfriscursus WNT

Op 9 december aanstaande geven wij virtueel een opfriscursus WNT. Via de onderstaande link vindt u meer informatie en kunt u zich inschrijven voor deze opfriscursus.

Afsluiting

Mocht u hulp nodig hebben met de toepassing van een van de bovenstaande onderworpen of met een ander WNT-gerelateerd onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de leden van het WNT-team.

Did you find this useful?