Raadslid van de toekomst: Economische Impact

Article

Nieuwe inzichten in uw begroting

Thema's voor raadsleden: Gemeentelijke Exploitatiescan

Heeft u voldoende inzicht in de financiële ruimte voor de realisatie van uw ambities in de komende raadsperiode?

Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, breekt voor partijen een intensieve periode aan: er moeten een nieuwe coalitie en een nieuw coalitieprogramma komen. Naast het feit dat er een sluitende meerjarenbegroting door de gemeente gepresenteerd dient te worden, bent u als raadslid benieuwd of er voldoende financiële ruimte is om uw verplichte opgaven en ambities te realiseren. De gemeentelijke exploitatiescan van Deloitte biedt u inzicht.

Verplichte opgaven en ambities

Elke oriëntatie voor een nieuwe coalitie begint op basis van inhoud. Deze inhoud krijgt gezicht in de richting van verplichte opgaven waar uw gemeente mee aan de slag dient te gaan en gezamenlijke ambities die u graag wilt realiseren. De mate waarin de gemeentelijke exploitatie u als gemeenteraad in staat stelt om de verplichte opgaven en ambities succesvol te realiseren vormt de kernvraag om vervolgstappen te kunnen bepalen. De gemeentelijke exploitatiescan helpt u hierbij. De huidige opzet en uitgangspunten van uw begroting komen daarbij scherp in beeld. Enerzijds voor het kunnen maken van een goede afweging in te formuleren beleid, anderzijds om verantwoord te kunnen anticiperen op ambities en toekomstige ontwikkelingen.

Betrouwbare data als basis voor nieuwe inzichten en dieper onderzoek

De gemeentelijke exploitatiescan maakt gebruik van data van het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarmee krijgt u in korte tijd inzicht in de opzet van uw begroting. Zo kan uw begroting worden afgezet tegen de algemene uitkering, een selectiegroep of vergelijkbare gemeenten met dezelfde sociale structuur en centrumfunctie. In aanvulling op zulke vergelijkingen met financiële indicatoren kan de flexibiliteit van uw kostenstructuur in beeld worden gebracht. Dit biedt gemeenten een integraal instrument om binnen de organisatie de dialoog met elkaar aan te gaan over beleid, ambities, doelmatigheid en prioriterings- en beleidskeuzes.

Daarnaast biedt de exploitatiescan u inzicht in de nettolasten van uw gemeente ten opzichte van de (norm)vergoeding van de algemene uitkering. Daarmee kan de gemeentelijke exploitatiescan in het licht van de daling van de algemene uitkering een opmaat zijn om meer gericht te onderzoeken op welke beleidsclusters u efficiënter en doelmatiger te werk kunt gaan of binnen welke beleidsclusters er aan de ‘knoppen’ gedraaid kan worden om het lastenniveau te verlagen.

Woudrichem, Werkendam en Aalburg: de gemeentelijke exploitatiescan helpt bijafwegingen rond herindeling

In het kader van een discussie over de bestuurlijke toekomst van de regio waren de gemeenten Woudrichem, Werkendam en Aalburg met elkaar in gesprek. Doel was om te beoordelen of een gezamenlijk herindelingstraject, met als herindelingsdatum 1 januari 2019, kans van slagen had. Deloitte werd gevraagd om een gemeentelijke exploitatiescan uit te voeren voor de drie gemeenten, zodat er een goede afweging gemaakt kan worden in het bestuurlijke herindelingsproces en men kan anticiperen op de mogelijke herindeling. Het doel van de scan was de fusie-gemeenten beter inzicht te bieden in de beschikbare financiële ruimte. De nieuw te vormen gemeente is daarom gespiegeld aan gemeenten van een vergelijkbare omvang. De uitkomsten zijn gebruikt als ondersteuning bij het maken van prioriterings- en beleidskeuzes. Keuzes die gemaakt moesten worden voor de startbegroting van de nieuw te vormen gemeente Altena.

Wilt u weten welke thema's er nog meer relevant zijn voor raadsleden?

Bekijk deze overzichtspagina

Did you find this useful?