Raadslid van de toekomst: Smart mobility

Article

Smart mobility oplossingen leren benutten

Thema's voor raadsleden: Smart Mobility

Veel gemeenten hebben voor de komende jaren de ambitie om hun steden te verdichten, te verduurzamen en aantrekkelijker te maken. Eén belangrijke uitdaging hierbij is hoe het aantal (vervuilende) auto’s in de binnenstad beperkt kan worden zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid.

Learning-by-doing benadering in Rotterdam

Gemeente Rotterdam daagt (markt)partijen uit om innovatieve ‘smart mobilty’ oplossingen aan te dragen en biedt hen hierbij (beleids)ruimte om te testen. Door learning-by-doing legt het hiermee een basis voor toekombestendig beleid. Deloitte Real Estate & Partnership ondersteunt de gemeente hierbij.

Uitdaging: minder vervuilende auto’s in de stad

Eén van de grote uitdagingen voor de gemeente Rotterdam is haar grote verdichtingsopgave. Binnenstedelijke ruimte is schaars waardoor woningbouwruimte concurreert met aantrekkelijke openbare ruimte voor voetgangers en fietsers en ruimte voor autoverkeer. Momenteel is in Rotterdam ruim de helft van de openbare straatruimte bestemd voor de auto’s. Het merendeel (circa 45%) is voor rijdende auto’s, maar 10% betreft parkeervakken waarin auto’s zo’n 95% van de tijd stil staan. Deze categorie beslaat maar liefst 480 hectare, ofwel 960 voetbalvelden.
Deloitte-onderzoek laat zien dat met innovatieve smart mobility concepten veel parkeerruimte vrijgespeeld kan worden. Een voorwaarde is wel dat overheden hier pro-actief beleid op voeren. Dit kan zowel door te sturen op de gemeentelijke parkeercapaciteit (op straat en in garages) als door te sturen op parkeernormen, op basis waarvan ontwikkelaars verplicht worden om een bepaald aantal parkeerplaatsen per woning, kantoorruimte of voorziening te realiseren.

Middel 1: randvoorwaarden scheppen via parkeerbeleid

De gemeente Rotterdam maakt van beide sturingsmechanismen gebruik. Zo heeft het de afgelopen gemeenteraadsperiode ingezet op het creëren van een autoluwere en aantrekkelijkere binnenstad, wat in 2008 is vastgelegd in het plan ‘De Binnenstad als City Lounge’
Op basis hiervan zijn inmiddels 2.000 parkeerplaatsen van straat verwijderd ter verbetering van de openbare ruimte en de ambitie is om nog 1000 parkeerplaatsen extra te transformeren tot aan 2020. Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam de parkeernormen geflexibiliseerd door de ‘Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2018’ aan te nemen. Hierin zijn bijzondere vrijstellingen opgenomen die mogelijkheden bieden tot lagere parkeernormen bij nieuwe vastgoedprojecten.

Middel 2: actief partijen uitdagen voor nieuwe oplossingen

De potentie van deze maatregelen is groot. Ze leveren fysieke ruimte op doordat er minder parkeerplaatsen hoeven te worden ingepast in plannen. Daarnaast leveren ze financiële ruimte op. De kostenpost van (dure inpandige) parkeercapaciteit kan immers beperkt worden waardoor de business case van de (her)ontwikkelings- en verdichtingsprojecten verbetert en er bijvoorbeeld meer betaalbare woningen kunnen worden gerealiseerd. Zo geven Woningcorporaties aan dat zij in plaats van vier parkeerplekken één extra sociale huurwoning kunnen bouwen.
Er wordt echter ook gewezen op de onzekerheden die de maatregelen met zich mee kunnen brengen. Hoe kan de bereikbaarheid gewaarborgd blijven als de parkeercapaciteit wordt ingeperkt en velen dus niet meer voor hun deur kunnen parkeren?
De gemeente Rotterdam daagt (markt)partijen daarom uit om nieuwe mobiliteitsconcepten aan te dragen die een waardig alternatief voor autobezit in de stad kunnen bieden en koppelt hier haar beleid aan. Zo is de voorwaarde aanmerking te komen voor de bijzondere parkeernormvrijstellingen de aanwezig van een OV-knooppunt of een deelauto-concept of Mobility-as-a-Service-dienst. Momenteel is gemeente Rotterdam met verschillende partijen in gesprek om mobiliteitsoplossingen te integreren in nieuwe vastgoedconcepten. Hiermee speelt Rotterdam in op veranderde mobiliteitsbehoeften, zoals die van jonge stedelingen, onder wie autobezit laag.

Wilt u weten welke thema's er nog meer relevant zijn voor raadsleden?

Bekijk deze overzichtspagina

Did you find this useful?