Article

Werkplaats Rotterdam-Zuid

Ondernemers in Rotterdam Rijnmond hervinden kunst van werkgeverschap

Burgers, bedrijven en ondernemers lossen steeds meer samen met de overheid maatschappelijke problemen op. In Rotterdam is onlangs een initiatief gestart waar werkgevers zelf aan het roer staan bij het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dit model wordt de werkgever gecompenseerd door de overheid voor het deel dat een werknemer (nog) niet volwaardig presteert. De overheid betaalt dit deel uit besparingen die zij realiseert omdat mensen niet langer een uitkering hoeven te ontvangen.

Een impact maken op mensen die ertoe doet

Bekijk de video om te zien wat Werkplaats Rotterdam-Zuid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betekent; welke impact het op hen maakt.

Huidige situatie overheid onhoudbaar

Er is weinig dat we niet hebben gevraagd aan de overheid in de afgelopen decennia. We vragen aan de overheid om onze veiligheid voor terroristen te waarborgen en onze privacy te garanderen, om de economie constant te laten groeien en het milieu schoon te houden, om de banken te redden en de belastingen te verlagen. Dit alles zorgt er voor dat de overheid zich vaak in een soort van spagaat bevindt. Enerzijds voert de overheid een strijd tegen obesitas, tegelijkertijd subsidieert het de suikerindustrie. Meer en meer blijkt dat de overheid in deze vorm onhoudbaar is. De overheid kan niet alles oplossen. Overheden hebben daarvoor onvoldoende financiële middelen en moeten zich in steeds vreemdere bochten wringen om te kunnen voldoen aan alle tegenstrijdige behoeftes van hun burgers en bedrijven. Ook op het domein van Werk en Inkomen hebben we veel verantwoordelijkheid bij de overheid neergelegd. Niet alleen verwachten we een sociaal vangnet wanneer we onze baan kwijtraken, maar ook dat we ondersteund worden bij het vinden van een nieuwe baan. Met de inwerkingtreding van de participatiewet per 1 januari 2015 wordt daar weer een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. De overheid wil meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terugleiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Daarbij heeft de overheid met de werkgevers afspraken gemaakt over de invulling van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking, maar de uiteindelijke hoofdverantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt toch weer bij de overheid. In dit geval de gemeente. Is dit alles logisch? 

 

De solution revolution: burgers en bedrijven zelf aan het roer!

De afgelopen jaren is een kleine revolutie begonnen, die steeds grotere vormen aanneemt. De ‘solution revolution’. Hierin staat de verandering centraal van een overheid-gedomineerd model naar een model waarin de overheid slechts één van de betrokken partijen is. Burgers, bedrijven en ondernemers zoeken steeds vaker liever elkaar op wanneer het gaat om het oplossen van maatschappelijke problemen in plaats van alleen te kijken naar de overheid. Dit zorgt er voor dat de oude scheidslijnen tussen publiek en privaat meer en meer vervagen. Er ontstaat een nieuw soort van ondernemerschap; de sociale ondernemer. De businessmodellen zijn nieuw en ongewoon en de motivatie reikt van nieuwe noties van maatschappelijk verantwoord ondernemen tot morele verplichting en zelfs gewoon het plat realiseren van winst. De wijze waarop de oplossing wordt vormgegeven wordt niet ingegeven door de vraag of een probleem publiek of privaat is, sociaal of commercieel, economisch of politiek. Het wordt gedreven door de energie om iets te bereiken wat eerder onmogelijk was door bronnen aan te boren die eerder onbereikbaar waren of nieuwe netwerken te creëren van spelers die gezamenlijk wel in staat zijn om lastige sociale vraagstukken op te lossen. De rol van de overheid verandert daarbij sterk. Soms is het de financierder, soms de netwerkmanager die alle partijen bij elkaar brengt en houdt, soms de partij die de markt creëert en soms is het enige wat de overheid moet doen gewoon uit de weg gaan en de nieuwe sociale revolutie zijn werk laten doen. 

 

Werkplaats Rotterdam Zuid: WerkGEVERschap

Geheel in lijn met deze solution revolution is in Rotterdam onlangs een initiatief gestart waar werkgevers zelf aan het roer staan bij het creëren van duurzame banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; Werkplaats Rotterdam-Zuid. Niet langer worden mensen weggestopt in langdurige re-integratietrajecten, maar in een zo vroeg mogelijk stadium wordt een werkplek geboden waar werkgever en werknemer elkaar treffen. Een plek waar de werknemer zijn talenten kan inzetten, kan wennen aan zijn nieuwe werkomgeving en ruimte krijgt om zich op positieve wijze te ontwikkelen. Een plek waar de werkgever zijn nieuwe medewerker op toekomstig arbeidspotentieel kan beoordelen en samen met de werknemer de tijd neemt om te onderzoeken waar dit potentieel het best tot zijn recht komt. Belangrijk daarbij is de samenwerking met onderwijsinstellingen. Zij voegen het meesterschap van het bedrijfsleven en de context van de werkplaats slim toe aan hun aanbod. Op die manier kunnen zij scholing aanbieden die nog beter aansluit bij de arbeidsmarkt en ontvangen deelnemers een officieel erkend ambachtsdiploma wat hen ook op de lange termijn perspectief biedt op een goede loopbaan. 

Deze vernieuwende, innovatieve samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers moet leiden tot het realiseren van duurzame banen bij werkgevers, ook voor burgers die nu nog te vaak te boek staan als arbeidsgehandicapt. Voor de financiering is het essentieel dat de gemeente Rotterdam zijn verantwoordelijkheid pakt. Werkplaats Rotterdam Zuid hanteert namelijk het model dat zolang een werknemer nog niet volwaardig presteert, de werkgever voor dat deel wordt gecompenseerd door de overheid. Op deze wijze kost het de ondernemer geen geld, de overheid staat borg voor en compenseert financieel voor niet-geleverde productiviteit. De overheid betaalt dit uit besparingen die zij realiseert, omdat mensen niet langer een uitkering hoeven te ontvangen.

 

Innovatie van overheid gevraagd!

Dit alles vraagt wel om een andere overheid. Nieuwe vormen van oplossingen vragen om nieuwe vormen van regelgeving, politieke denkwijzen en economische infrastructuur. Sociaal ondernemerschap is een zaak van algemeen belang als op innovatieve wijze dit ondernemerschap ingezet wordt om urgente maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De ondernemersrisico’s zijn groot om vele redenen en dit noopt tot het ontwerpen van innovatieve financieringsarrangementen. Dit geldt zeker ook voor Werkplaats Rotterdam-Zuid, die in de huidige context afhankelijk is van meerdere subsidies met ieder hun eigen aanvraag en verantwoordingsprocedures. Bij een innovatief initiatief als de Werkplaats Rotterdam-Zuid past de inzet van geduldig kapitaal en een andere verhouding tussen overheid, markt en samenleving. De overheid wordt zodoende uitgedaagd om zich te bewegen naar een steeds meer faciliterende, flexibele organisatie. Op 1 september 2015 is de Werkplaats Rotterdam-Zuid van start gegaan.

Werkplaats Rotterdam-Zuid
Vond u dit nuttig?