ZorgInZicht geeft gemeente grip op zorg

Case study

ZorgInZicht geeft gemeente grip op zorg

Vergroten van bereikbaarheid en voorspellen van zorg

Er is een grote toename van de zorgvraag en de gezondheid van inwoners is verminderd. Daarnaast hebben provincie en gemeenten te maken met ontgroening en vergrijzing. Hiervoor is het van belang om de ontwikkelingen, knelpunten en trends in het lokale zorglandschap scherp in beeld te brengen en te houden. Echter op dit moment is de informatie op gemeenteniveau versnipperd. Een integraal overzicht ontbreekt en bestuurders lopen hier tegenaan bij het maken van beleid.

Integraal overzicht

Door ontgroening en vergrijzing komt er in Nederland meer vraag naar zorg. Gemeenten hebben de afgelopen jaren veel zorgtaken overgenomen van de landelijke overheid. Om die verantwoordelijkheid goed uit te voeren, hebben zij een helder beeld nodig van ontwikkelingen, trends en knelpunten in de gemeente en het zorglandschap. Bij veel gemeenten is deze informatie versnipperd; het ontbreekt aan een integraal overzicht. Terwijl bestuurders daar wel behoefte aan hebben als basis voor de beleidsvorming.

ZorgInZicht

Speciaal voor provincies en gemeenten heeft Deloitte ZorgInZicht ontwikkeld. ZorgInZicht brengt data uit interne en externe bronnen bijeen en biedt de mogelijkheid om op een intuïtieve manier grote hoeveelheden informatie te analyseren. Visualisaties helpen de gegevens in kaart te brengen en geavanceerde statistische modellen zorgen voor nieuwe inzichten, bijvoorbeeld over het risico van eenzaamheid en depressie bij burgers. Dergelijke inzichten maken het mogelijk om op ontwikkelingen te anticiperen en beleid te evalueren.

Self Organizing Maps

Door middel van segmentatieanalyses is het mogelijk om groepen burgers veel verder te verfijnen, om nog gerichter interventies te kunnen plegen. Daarbij wordt het segmentatie-algoritme Self Organizing Maps ingezet, dat op basis van een groot aantal kenmerken subgroepen kan onderscheiden. Het resultaat van deze methode is bijzonder visueel en daardoor zeer toegankelijk voor een breed publiek. Zo is gemakkelijk te zien hoe groot een segment is, hoe groot de verschillen zijn tussen de segmenten en hoe segmenten zich verhouden tot allerlei andere kenmerken die belangrijk zijn in het kader van bijvoorbeeld zelfredzaamheid.

Digitale wijkkaart

Een gemeente wilde meer inzicht krijgen in de lokale situatie op het gebied van zorg. Met de inzet van ZorgInZicht heeft Deloitte de gemeente hierbij ondersteund. Eerst is de behoefte van de verschillende stakeholders geïnventariseerd. Daarna is in kaart gebracht welke interne en externe informatiebronnen benodigd én beschikbaar zijn voor de verschillende gewenste inzichten. Op basis hiervan is een prioritering gemaakt. Daarna is aan de hand van een iteratief proces een digitale wijkkaart ontwikkeld waarbij periodiek een nieuwe release met nieuwe inzichten beschikbaar werd gesteld aan de gebruikers.

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld per buurt statistieken zien over de cliënten die de gemeente bedient. Ook kunnen zij overzichten krijgen van waar bepaalde voorzieningen zijn gevestigd of waar leegstand is van gebouwen. Gebruikers hebben de mogelijkheid om de gegevens per databron en in samenhang te bekijken, en te analyseren met een selectie aan visualisaties.

Toekomstgericht beleid

De gemeente heeft met ZorgInZicht een instrument in handen dat toekomstgericht beleid ondersteunt. De slimme combinatie van diverse data en de analyses daarop hebben geleid tot meer, betere en eerdere inzichten in diverse zorgvraagstukken. Zo heeft de gemeente sneller zicht op patronen en (opkomende) trends en kan zij gerichter sturen en interveniëren. Dat leidt tot een betere kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ZorgInzicht? Neem dan contact op met Pouya Zarbanoui via +31 (0)88 288 1768 of met Marly Kiewik via +31 (0)88 288 7490.

Vond u dit nuttig?