Economic Impact Studies

Solution

Economic Impact Studies

Economic impact assessment

Deloitte Real Estate maakt de economische waarde en impact inzichtelijk van (beleids)voornemens ter ondersteuning van besluitvorming.

Uw uitdaging

 • Deloitte’s Economic impact assessment team ondersteunt opdrachtgevers bij het kwantitatief inzichtelijk maken van de economische waarde en economische impact van (beleids)voornemens op diverse terreinen. Hierbij wordt financieel-economische data gebruikt om output/verandering in economische activiteit te analyseren die gerelateerd is aan het project, bijvoorbeeld ten aanzien van BBP, werkgelegenheid en belastingopbrengsten. 
 • Voor corporates zijn economische impactanalyses een middel om stakeholders te overtuigen van nut en noodzaak van investeringen, zoals de realisatie van een winkelcentrum, vakantiepark of bedrijventerrein. Voor publieke partijen is inzicht in economische impact en bijdrage aan de maatschappij van belang voor besluitvorming over dergelijke projecten, maar ook bij afwegingen rondom bijvoorbeeld infrastructurele ingrepen zoals de realisatie van bruggen. Economische impactanalyses zijn daarmee een krachtig middel om besluitvorming te ondersteunen. 
 • Ons team met ruimtelijk economisch adviseurs heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en toepassen van economische modellen voor impactanalyses. Bij het ontwikkelen van economische impactanalyses staan transparantie en objectiviteit voorop met inachtneming van de belangen van onze opdrachtgevers.

Hoe Deloitte u helpt

 • Economische impactanalyse
  Deloitte Real Estate maakt de economische waarde en impact inzichtelijk van (beleids)voornemens ter ondersteuning van besluitvorming. Door transparant inzicht te geven in directe, indirecte en afgeleide effecten die gerelateerd zijn aan het beleidsvoornemen wordt besluitvorming optimaal gefaciliteerd. Hiervoor wordt de mogelijke (economische) impact gemodelleerd.

Meer weten over Economic Impact Studies?

Wilt u meer weten over Real Estate? Neem dan contact op met Jurriën Veldhuizen via +31 (0)88 2881636.

                                                            English Version

Economic Impact Studies

Deloitte Real Estate gives insight into the economic value and impact of (policy) plans in order to support decision-making.

Your challenge

 • Deloitte’s Economic Impact Assessment Team supports clients by providing quantitative insight into the economic value and economic impact of (policy) plans in various fields. Financial economic data is used to analyse output/change in economic activity related to the project, for example with regard to GDP, employment rates and tax revenue. 
 • For corporates, the economic impact analyses are a means of convincing stakeholders of the usefulness and necessity of investments, such as the build of a shopping centre, holiday park or industrial estate. For public parties, insight into economic impact and societal value are important for the decision-making around such projects, but also when considering options around infrastructural changes, such as the realisation of bridges, for example. Economic impact analyses can therefore be a powerful tool in supporting decision-making. 
 • Our team of spatial economic advisors has extensive experience in the development and application of economic models for impact analyses. In developing economic impact analyses, transparency and objectivity are of ultimate importance, taking into account the interests of our clients.

How Deloitte can help

 • Economic impact analysis
  Deloitte Real Estate gives insight into the economic value and impact of (policy) plans in order to support decision-making. Decision-making is facilitated optimally by providing transparent insight into direct, indirect and related effects of planned policy. To achieve this, models are made of the possible (economic) impact.

Want to know more about Economic Impact Studies?

Would you like to know more about Economic Impact Studies? Please contact Jurriën Veldhuizen on +31 (0)88 2881636.

Contact

Jurriën Veldhuizen

Jurriën Veldhuizen

Partner

Jurriën is managing partner of Deloitte Real Estate as well as segment leader Construction for Deloitte Netherlands. Together with his team he is active for multinationals, governments, developers, in... More

Sjors Berns

Sjors Berns

Senior Manager

Sjors is a boardroom advisor in high-end real estate & economic advisory providing insights, connecting the dots and realizing partnerships & deals. He is passionate about urban development and focuse... More