Aangescherpt DNB toezicht en onderzoek naar integriteitsrisico’s | Regulatory Risk | Deloitte

Article

Aangescherpt DNB toezicht en onderzoek naar integriteitsrisico’s

Nieuwe SIRA-uitvraag en beoordeling van inherente integriteitsrisico’s is noodzakelijk voor PARP

De Nederlandsche Bank (DNB) komt in juni met een nieuwe SIRA-uitvraag bij financiële instellingen. Hoe ver zijn financiële instellingen dit jaar met hun SIRA (Systematische Integriteit Risico Analyse)? DNB benadrukt tevens dat het noodzakelijk is om ook de inherente integriteitsrisico’s verbonden aan producten te beoordelen in de SIRA. Dit mede om het PARP (Product Approval and Review Process) te kunnen versterken.

Nieuwe SIRA-uitvraag

DNB houdt doorlopend toezicht op de integriteitsrisico’s bij financiële instellingen. In dit kader heeft DNB aangekondigd dat banken en money transfer organisaties in juni een nieuwe uitvraag zullen ontvangen naar hun Systematische Integriteit Risico Analyse (SIRA). Ook verzekeraars zullen worden gevraagd om te laten zien hoe zij hun integriteitsrisico’s beoordelen en beheersen. Hierbij staan onder andere de volgende vragen centraal:

  1. Hoe ver zijn de instellingen met hun SIRA?
  2. Hebben de instellingen inmiddels een bredere scope aan integriteitsrisico’s die ze beoordelen in hun SIRA? Niet alleen een beoordeling van risico’s op witwassen, terrorismefinanciering en overtreding van sanctiewetgeving, maar ook al bijvoorbeeld risico’s op corruptie, cybercrime, overtreding van zorgplicht en fraude.
  3. Maken alle (buitenlandse) bedrijfsonderdelen inmiddels onderdeel uit van de SIRA?

Uit DNB onderzoek in 2016 en 2017 bleek dat zowel de algemene beoordeling als de beheersing van integriteitsrisico’s bij veel financiële instellingen nog onvoldoende waren. DNB heeft haar toezicht ook specifiek gericht op de effectiviteit van mitigerende maatregelen, risicobereidheid en het productontwikkelingsproces (Product Approval and Review Process, PARP) bij financiële instellingen.
De uitkomsten van de onderzoeken van DNB zijn een belangrijke pijler voor de toezichtagenda en (vervolg)onderzoeken voor 2018 en 2019. 

Beoordeling van inherente integriteitsrisico’s is noodzakelijk voor PARP

In het kader van eerder onderzoek naar de SIRA bij financiële instellingen heeft DNB geconstateerd dat instellingen vaak product gerelateerde integriteitsrisico’s en externe ontwikkelingen onvoldoende meenemen in zowel de SIRA als het PARP. Een scherpe analyse van inherente integriteitsrisico’s en marktontwikkelingen ontbreekt bij de ontwikkeling en doorlopende monitoring van producten. Een gemiste kans, omdat beide processen elkaar juist kunnen versterken. Dat betekent dat financiële instellingen de (inherente) integriteitsrisico’s en externe (markt)ontwikkelingen verbonden aan hun producten nadrukkelijk moeten meenemen in hun SIRA. Vervolgens dient er een koppeling gemaakt te worden met het PARP om integraal compliance risicomanagement te kunnen waarborgen. DNB benadrukt in haar nieuwsbericht van 25 april 2018 – Resultaten onderzoek integriteitsrisico’s en productontwikkeling – dat een instelling alleen op basis van een gedegen analyse van de product gerelateerde inherente integriteitsrisico’s en externe ontwikkelingen kan beoordelen op welke wijze deze risico’s effectief beheerst kunnen worden.

Hoe wij kunnen helpen

Deloitte Regulatory Risk heeft vele financiële instellingen succesvol ondersteund in het beoordelen van hun integriteitsrisico’s en beheersmaatregelen op zowel product- als klant- en transactieniveau. Ook heeft Deloitte ruime ervaring met zowel de beoordeling als inrichting van gerelateerde (SIRA) processen, inclusief randvoorwaardelijkheden zoals efficiënte data-collectie, governance en monitoring en control testing. Wij helpen u dan ook graag bij het verbeteren van uw SIRA en PARP processen en de combinatie hiervan.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over integriteitsrisico's? Neem contact op met Christiaan Visser of Joes van Berkel via hun contactgegevens hieronder.

Vond u dit nuttig?