Geïntegreerd Rapporteren – in 5 jaar tijd van wereldnieuws tot wereldstandaard | Deloitte

Article

Geïntegreerd Rapporteren – in 5 jaar tijd van wereldnieuws tot wereldstandaard

Een blog over <IR> in Nederland en hoe <IR> in uw voordeel kan werken

In een samenleving waarin individuen en overheden niet alleen duurzaam gedrag promoten maar het steeds meer eisen, neemt het bedrijfsleven steeds meer initiatieven om daar aan bij te dragen. Een manier om de bijdrage en de genomen verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken is door hierover te communiceren naar de belanghebbenden. Op bepaalde onderwerpen gaat dit rechtstreeks met een betrokken partij, andere communicatie gaat via websites en social media. Alle bijdragen komen samen in een jaarverslag door het Geïntegreerd Rapporteren (<IR>), waarin zowel financiële als niet-financiële informatie wordt gerapporteerd.

'Om zowel bedrijven als stakeholders de vruchten te laten plukken van de mogelijkheden van <IR> is het van belang dat bedrijven nóg meer gaan investeren in een op de toekomst georiënteerde, integrale taal.'

Waarom kiezen bedrijven voor Integrated Reporting?

Het <IR> Framework, dat sinds 2013 beschikbaar is, is ontwikkeld om investeerders inzicht te geven in de potentiële waardecreatie (zowel op korte als lange termijn) van een bedrijf. Sinds die tijd heeft een toenemend aantal bedrijven geïntegreerde jaarverslagen uitgebracht.

Maar waardecreatie is niet enkel van belang voor aandeelhouders, ook andere belanghebbenden zien het nut ervan in. Een veelgehoord argument van bedrijven om geïntegreerd te rapporteren is dan ook dat de samenleving van hen verwacht dat zij hun daadwerkelijke invloeden op de maatschappij tonen. Zowel positief als negatief. De vraag is vervolgens ook hoe bedrijven deze invloeden nu en in de toekomst actief beheren.

Daarnaast is er een druk vanuit de regelgeving, gestimuleerd door akkoorden als de COP21, om de rapportage vereisten te verhogen door verslaggevende entiteiten meer te laten rapporteren over het verloop van hun ESG activiteiten. <IR> biedt hiervoor een uitkomst. Tot slot tonen ook aandeelhouders – de oorspronkelijke doelgroep – steeds meer interesse in niet-financiële informatie omdat ze een duurzame, lange termijn strategie een wezenlijke invloed heeft op het vermogen van bedrijf om waarde te creëren. Hierdoor willen aandeelhouders de bedrijven waar ze in investeren grondig begrijpen. Zo is het bijvoorbeeld in Zuid-Afrika al verplicht om geïntegreerd te rapporteren, en stimuleren overheden in China en India bedrijven om ook over te stappen op geïntegreerd rapporteren.

Deloitte Integrated Reporting Report 2016

Wat is de kwaliteit van Integrated Reporting in Nederland?

Geïntegreerd rapporteren is één, maar goed geïntegreerd rapporteren is nog een hele kunst. Deloitte heeft daarom criteria opgesteld om <IR> publicaties te toetsen, gebaseerd op het IIRC framework. Door middel van interviews met industriedeskundigen, makers en lezers van geïntegreerde jaarverslagen alsook benchmark-vergelijkingen, heeft Deloitte een overzicht gemaakt van de <IR> prestaties van Nederlandse AEX bedrijven. Na 5 jaar onderzoek kunnen we stellen dat niet alleen steeds meer bedrijven integraal zijn gaan rapporteren, maar dat ook de kwaliteit van de rapportages stijgt. Goed nieuws dus!

Zowel op inhoud heeft er een verbeterslag plaatsgevonden, wat betekent dat er steeds meer over materiele zaken wordt gerapporteerd, als in rapportagevorm. Denk hier bijvoorbeeld aan de beknoptheid van rapportages Echter blijken veel bedrijven de elementen van het IIRC Framework – die gerelateerd zijn aan een visie op de toekomst en waarde creatie op de lange termijn – nog een uitdaging te vinden. Aangezien juist investeerders behoefte hebben aan deze inzichten, zien we gelijktijdig nog kansen voor verbeteringen.

De toekomst van Integrated Reporting

Wat we zien is dat door verschillen in interpretaties van bedrijven de waardecreatie van de organisatie nog te weinig aan bod komt. Er moet als het ware eenzelfde taal worden gebruikt om het verhaal van waardecreatie duidelijker naar voren te laten komen, zowel voor interne stakeholders als voor investeerders. Dit is een parallel proces binnen en buiten het bedrijf. Intern wordt de waardestrategie omgezet in een helder kader voor denken en handelen. Extern worden afspraken, via regelgeving, vastgelegd hoe hierover te communiceren en te verantwoorden. Door de focus van elk onderdeel van de organisatie te verschuiven naar het creëren van waarde, worden samenwerking en integratie beter zichtbaar, en zal integraal denken veranderen in integraal handelen. Ondersteund door heldere taal en regelgeving, zoals <IR> en integraal denken gaandeweg de nieuwe norm worden. In een interview met Richard Howitt van het IIRC, wordt uitgelegd dat 2017 een cruciaal jaar gaat worden voor <IR>, en de grootschalige acceptatie daarvan. Vanaf 2018 zal <IR> volgens hem een wereldstandaard worden.

Laat Integrated Reporting in uw voordeel werken

Om zowel bedrijven als stakeholders grootschalig de vruchten te laten plukken van de mogelijkheden van <IR> is het van belang dat bedrijven nóg meer gaan investeren in een op de toekomst georiënteerde, integrale taal. Hierdoor wordt zowel intern als extern herkenbaarheid en transparantie vergroot, en stelt het bedrijven in staat directer te sturen.

Zet daarom als bedrijf in op de volgende 3 pijlers:

  • Consistente <IR> communicatie om investeerders regelmatig te informeren over zowel financiële als niet-financiële prestaties.
  • Integrale prestatie management voor materiële KPI’s, zodat op continue basis gerapporteerd kan worden over en gestuurd kan worden op daadwerkelijke prestaties.
  • Ondersteun waar mogelijk de integrale prestatie management met een IT systeem voor coherente financiële en niet-financiële dataverzameling.
     

Al 5 jaar publiceert Deloitte een rapport gepubliceerd over Integrated Reporting (<IR>). Heeft deze blog uw nieuwsgierigheid gewekt? De volledige 2016 publicatie kunt u hier terug vinden. 

Vond u dit nuttig?