Fiscale wetgeving werknemersopties wordt per 1 januari 2023 aangepast | Deloitte Nederland

Article

Fiscale wetgeving werknemersopties wordt per 1 januari 2023 aangepast

Indien de Eerste Kamer hiermee instemt, wordt de fiscale wetgeving aangaande werknemersopties per 1 januari 2023 aangepast. De belastingheffing wordt uitgesteld tot het moment dat de aandelen kunnen worden verhandeld. Maar werknemers mogen kiezen voor belastingheffing bij uitoefening van de opties.

25 november 2022

Acties voor werkgevers voor dit moment

  • Informeren van deelnemers aan een optieregeling over de wetswijziging.
  • Aanpassen van uitoefeningsformulier om zo werknemers de mogelijkheid te geven om te kiezen voor belastingheffing bij uitoefening. Dit kan bijvoorbeeld door een tick the box op te nemen in het uitoefeningsformulier, met de tekst:
    • Voorzover mogelijk onder Nederlands recht, kies ik voor belastingheffing bij uitoefening van het optierecht (tik svp aan indien u deze keuze wilt maken).
  • Nagaan of er de facto een verkooprestrictie geldt voor een werknemer die opties uitoefent.

Deloitte kan u hierbij helpen.

Hierna gaan wij in op de inhoud van de wetsaanpassing.

Inleiding

Ondernemingen die werknemers voor langere tijd aan zich willen binden en hen willen laten meedelen in het zakelijke succes van de onderneming, geven vaak opties uit aan werknemers. Deze beloningsvorm is met name bij startups, die in het begin vaak weinig geld beschikbaar hebben, erg populair. De Nederlandse fiscale regelgeving is echter, juist voor startups, niet optimaal. Na signalen uit de praktijk, past de wetgever de regelgeving aan, door de belastingheffing over optie inkomsten uit te stellen tot het moment waarop de aandelen kunnen worden verhandeld. Maar werknemers mogen kiezen voor belastingheffing bij uitoefening van de opties.

Huidige regeling

Opties worden in de heffing van loonbelasting betrokken op het moment dat de werknemer de opties uitoefent. Daarna verlaten de bij uitoefening verkregen aandelen de loonsfeer en vallen in de regel de aandelen in de heffing sfeer in box 3.

Uitdagingen voor startups

De huidige regeling is onaantrekkelijk voor startups, omdat de heffing van loonbelasting kan plaats vinden op een moment dat de werknemer de aandelen nog niet kan verkopen. De werknemer is dan belasting verschuldigd over een voordeel dat (nog) niet kan worden verzilverd.

Nieuwe regeling

Teneinde aan deze bezwaren tegemoet te komen, wordt een keuzeregeling ingevoerd. Indien de aandelen nog niet verhandelbaar zijn, kan de werknemer kiezen om belast te worden op

  • het moment dat de werknemer de aandelen kan verhandelen, danwelp
  • het moment dat de werknemer de opties uitoefent.

Onder verhandelbaar zijn, wordt verstaan het moment waarop eventuele vervreemdingsrestricties worden opgeheven en de betreffende werknemer de bij uitoefening verkregen aandelen kán vervreemden. Óf de werknemer ervoor kiest om daadwerkelijk te vervreemden is niet van belang.

Brede werking

nog geen markt is voor de aandelen. Daarnaast kan deze regeling ook gelden voor ondernemingen waarvan de aandelen wel verhandelbaar zijn, bijvoorbeeld aan de beurs. Indien de werkgever de werknemer contractueel verplicht om de aandelen na uitoefening van de optie gedurende een bepaalde tijd aan te houden, wordt de belastingheffing eveneens uitgesteld tot het moment waarop de verkooprestrictie vervalt. Ook in dat geval kan de werknemer toch kiezen voor heffing bij uitoefening van de optie.

Vijfjaarstermijn

Om een al te lang belastinguitstel tegen te gaan, wordt het optievoordeel uiterlijk vijf jaar na de verkrijging van de aandelen (voor beursgenoteerde ondernemingen), dan wel vijf jaar na de beursgang (voor aanvankelijk niet-beursgenoteerde ondernemingen) in de heffing betrokken. Deze vijfjaarstermijn geldt uitsluitend bij contractuele verkooprestricties. Bij wettelijke verkooprestricties, zoals bijvoorbeeld volgens de Wet Financieel Toezicht, geldt deze regel niet en is langer uitstel van belastingheffing mogelijk.

Overname onderneming

In het geval van een aandelenfusie, een splitsing van een rechtspersoon, een fusie van een rechtspersoon of een overname van 50% of meer van de aandelen, geldt het volgende. Voor nog niet uitgeoefende opties en voor de bij uitoefening verkregen aandelen die nog niet verhandelbaar zijn geworden, kan de overname fiscaal geruisloos plaats vinden. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden.

Beschouwing Deloitte

Met het voorstel geeft de wetgever gehoor aan de geluiden uit de praktijk. Nederland versterkt hiermee het fiscale klimaat voor startups. Dit is essentieel voor vernieuwing van de Nederlandse economie en voorkomt dat startups zich elders vestigen. Middels de regeling wordt het voor startups makkelijker om kenniswerknemers aan zich te binden.

De opzet van de regeling is generiek. Ook beursgenoteerde bedrijven kunnen -door verkooprestricties in te voeren- regelen dat belastingheffing over optie inkomsten van werknemers wordt uitgesteld.

Bij beursgenoteerde vennootschappen geldt soms de regel dat een groep van werknemers / bestuurders verplicht is een bepaald aantal aandelen aan te houden, om zo vertrouwen in de onderneming te tonen. Ook in die situaties kan sprake zijn van niet verhandelbare aandelen, waarbij de heffing in beginsel wordt uitgesteld tot het moment waarop de werknemer de aandelen wel mag verhandelen.

Het recht om te kiezen voor heffing op het moment waarop de werknemer de opties uitoefent, dient plaats te vinden uiterlijk op de datum van de uitoefening. Informatie aan werknemers om de keuze weloverwogen te maken is essentieel.

Bij aanvaarding van het uitstel van de belastingheffing, aanvaardt de werknemer ook dat hij of zij belast wordt over het werkelijke voordeel, wat groter kan zijn dan het voordeel bij uitoefening. Dit kan de keuze voor belastingheffing bij uitoefening aantrekkelijk maken voor de werknemer.

Naast optierechten zijn er veel andere beloningsvarianten waarvoor ondernemingen kunnen kiezen. Iedere variant heeft voor- en nadelen. Een nadeel van een optieregeling is dat de kosten daarvan niet aftrekbaar zijn van het resultaat voor de vennootschapsbelasting, terwijl het voordeel wel belast is bij de werknemer. Wij lichten graag toe wat de gevolgen van de nieuwe regeling zijn voor uw onderneming en voor uw werknemers.

Did you find this useful?