Gratis verstrekking gezonde lunchmaaltijden valt onder gerichte vrijstelling | Deloitte Nederland

Article

Gratis verstrekking gezonde lunchmaaltijden valt onder gerichte vrijstelling

Verstrekking van gratis gezonde lunchmaaltijden aan werknemers kan worden gezien als een Arbo-voorziening en daardoor vrijgesteld zijn van belastingheffing. Hoewel de uitspraak van de Hoge Raad duidelijkheid schept, is het van belang te benadrukken dat de wetgeving sinds 2022 is aangescherpt.

5 juni 2024

Inleiding

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de fiscale behandeling van gezonde lunches die door de werkgever aan al zijn werknemers werd verstrekt. De Hoge Raad oordeelt dat dergelijke verstrekkingen als Arbo-voorziening kunnen worden beschouwd, waardoor ze vrijgesteld zijn van loonheffingen. Dit besluit komt na een lange juridische strijd, waarin lagere gerechtelijke instanties oordeelden dat de lunches niet onder de gerichte vrijstellingen vielen.

Achtergrond

De zaak betrof een werkgever die in 2017 en 2018, conform de richtlijnen van de Gezondheidsraad, dagelijks gezonde lunchmaaltijden aan zijn medewerkers aanbood zonder hiervoor een eigen bijdrage te vragen. Deze verstrekkingen werden door de werkgever gezien als onderdeel van het arbobeleid, bedoeld om te voldoen aan de eisen van de Arbowet. De werkgever maakte bezwaar tegen de loonheffingen die hij had afgedragen voor deze maaltijden.

De discussie zag op de vraag of deze maaltijden specifiek genoeg verbonden waren aan de arbeidsomstandigheden om als Arbo-voorziening gekwalificeerd te worden, waardoor de maaltijden als een gerichte vrijstelling zouden kunnen worden aangemerkt. De Belastingdienst was van mening dat deze verstrekkingen niet onder een gerichte vrijstelling van de loonbelasting vielen.

Het gerechtshof was met de inspecteur van oordeel dat het verstrekken van gezonde lunches het algemeen welzijn bevordert en niet direct gerelateerd is aan met de arbeid verbonden aspecten van gezondheid en veiligheid. Hierdoor vielen deze lunches buiten de gerichte vrijstelling voor Arbo-voorzieningen, zoals bepaald in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011).

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft de interpretatie van het Hof echter in cassatie verworpen. Volgens de Hoge Raad behoeven Arbo-voorzieningen niet beperkt te zijn tot maatregelen die direct voortvloeien uit wettelijke verplichtingen van de Arbowet. Het verstrekken van gezonde lunches kan gezien worden als onderdeel van een breder arbeidsomstandighedenbeleid gericht op het voorkomen en beperken van ziekteverzuim. Hiermee beslist de Hoge Raad dat het verstrekken van gezonde lunches past binnen de gerichte vrijstelling voor Arbo-voorzieningen, waardoor deze niet belast zijn met loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

Gevolgen uitspraak

Hoewel de uitspraak van de Hoge Raad duidelijkheid schept in onderhavige situatie, is het van belang te benadrukken dat sinds 1 januari 2022 de wetgeving ten aanzien van de gerichte vrijstellingen voor Arbo-voorzieningen is aangescherpt.

Gerichte vrijstelling vanaf 2022

De Staatssecretaris van Financiën heeft in december 2021 de regels inzake de gerichte vrijstelling voor Arbo-voorzieningen verduidelijkt. Alleen de (direct) wettelijk verplichte Arbo-voorzieningen, zoals ergonomische bureaustoelen en veiligheidsschoenen vallen onder deze gerichte vrijstelling. Voorzieningen die geen directe relatie hebben met de wettelijke verplichtingen van de werkgever, zoals algemene gezondheidschecks en sportieve activiteiten, zijn niet vrijgesteld.

Deze nieuwe regelgeving specificeert dat Arbo-voorzieningen strikter gedefinieerd zijn en direct moeten samenhangen met de wettelijke verplichtingen van de werkgever onder de Arbowet. Dit heeft tot gevolg dat, ondanks de uitspraak van de Hoge Raad, vergelijkbare collectieve gezonde maaltijdverstrekkingen sinds 2022 niet meer kwalificeren voor de gerichte vrijstellingen. In het geval werkgevers investeren in de gezondheid van medewerkers is het voor het kunnen toepassen van de gerichte vrijstelling belangrijk om op individueel werknemersniveau de directe relatie met de Arbowet te onderbouwen.

Het belang van investeren in medewerkersgezondheid

Ondanks dat de kosten van gezonde lunches en andere gezondheidsbevorderende maatregelen mogelijk niet altijd onder de gerichte vrijstelling van de werkkostenregeling vallen als gevolg van de aangescherpte wetgeving per 2022, is het voor bedrijven belangrijk om te blijven investeren in de gezondheid van hun medewerkers. Een kosten-batenanalyse zal vaak uitwijzen dat gerichte en meetbare investeringen in gezondheid en welzijn op de werkvloer leiden tot aanzienlijk lagere verzuimkosten en uiteindelijk een verbetering van de algehele bedrijfsprestaties. En met de juiste onderbouwing kan de gerichte vrijstelling alsnog optimaal worden benut.


Bron: HR 24 mei 2024, 22/03305, ECLI:NL:HR:2024:745

Did you find this useful?