Percentages belastingrente wijzigen per 1 januari 2024 | Deloitte Nederland

Article

Percentages belastingrente wijzigen per 1 januari 2024

De percentages van de belastingrente zullen per 1 januari 2024 structureel gewijzigd worden. Tot die tijd wordt het rentepercentage voor de bronbelasting, de vennootschapsbelasting en de solidariteitsbijdrage bevroren op 8%.

13 november 2023

Wanneer belastingrente?

De belastingrenteregeling komt er in grote lijnen op neer dat de inspecteur belastingrente in rekening brengt als het opleggen van een belastingaanslag met een door de belastingplichtige te betalen bedrag door toedoen van die belastingplichtige te lang op zich laat wachten. Andersom vergoedt de inspecteur belastingrente als hij er te lang over doet om een teruggaaf vast te stellen.

Bij aanslagbelastingen geldt als uitgangspunt dat de inspecteur binnen acht weken na indiening van een verzoek of binnen dertien weken na indiening van een aangifte in een voorlopige aanslag met een te betalen of terug te geven bedrag moet vaststellen.

Aangiftebelastingen moeten op eigen initiatief worden voldaan. Renteberekening komt alleen aan de orde als te weinig is betaald en in verband hiermee na afloop van het desbetreffende jaar een naheffingsaanslag wordt vastgesteld. Bij teruggaafverzoeken ter zake van aangiftebelastingen geldt als uitgangspunt een afdoeningstermijn van acht weken.

Belastingrentepercentage ter zake van vennootschapsbelasting en bronbelasting

De rentepercentages worden sinds 1 oktober 2020 vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur. Als gevolg van de stijgende wettelijke rente op handelstransacties dreigde het rentepercentage voor de vennootschapsbelasting, de bronbelasting en de solidariteitsbijdrage per 1 maart 2023 op 10,5% uit te komen. De staatssecretaris van Financiën liet de Tweede Kamer echter op 23 februari 2023 weten de gehanteerde rentepercentages tijdens de voorjaarsbesluitvorming opnieuw te willen bekijken. In afwachting daarvan is de in rekening te brengen rente op deze heffingen tot 1 januari 2024 bevroren op 8%. De te vergoeden rente bedroeg tot 1 september 2023 wel 10,5%.

Voor andere belastingen en voor toeslagen is het belastingrentepercentage nu nog gekoppeld aan de wettelijke rente op niet-handelstransacties. Dit percentage is per 1 juli 2023 tot 6% gestegen. In juni 2023 gaf het kabinet al aan deze rentestijging voor de toeslagen onwenselijk te vinden. Daarom is het rentepercentage voor toeslagen per 1 juli 2023 bevroren op 4% en wordt de koppeling met de rente op belastingen met terugwerkende kracht tot die datum losgelaten.

Gewijzigde systematiek

Op Prinsjesdag is duidelijk geworden dat de rentepercentages per 1 januari 2024 opnieuw gaan wijzigen. De staatssecretaris van Financiën heeft namelijk aan de Tweede Kamer laten weten dat voortaan bij alle belastingen die onder de reikwijdte van de belastingrenteregeling vallen de ECB-basisherfinancieringsrente tot uitgangspunt wordt genomen (per 20 september 2023: 4,5%). Bij de heffing van vennootschapsbelasting, conditionele bronbelasting en solidariteitsbijdrage wordt deze ECB-rente vermeerderd met 5,5%-punt. Dit is ook het minimumrentepercentage. Bij de huidige stand van zaken komt de belastingrente voor deze heffingen per 1 januari 2024 uit op 10%.

Voor andere belastingen wordt een opslag van 3%-punt gehanteerd bovenop de hiervoor genoemde ECB-rente, en geldt een minimumrentepercentage van 4,5%. Bij de huidige rentestand betekent dit dat de belastingrente voor de overige belastingen per 1 januari 2024 oploopt naar 7,5%. Het percentage van de invorderingsrente wordt daarentegen per 1 januari 2024 bevroren op 4%.
Gezien deze rentepercentages wordt het belang van een tijdige en juiste aangifte c.q. het tijdig indienen van een verzoek om (herziening van) een voorlopige aanslag alleen maar groter.


Bron: Brief van 19 september 2023, nr. 2023-0000204241

Did you find this useful?