Baangerelateerde investeringskorting en verruiming terugbetalingsregeling | Deloitte Netherlands

Article

Baangerelateerde investeringskorting en verruiming terugbetalingsregeling

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de contouren van de baangerelateerde investeringskorting. Ook is een verruiming aangekondigd van de terugbetalingsregeling voor belastingschulden.

1 oktober 2020

Baangerelateerde Investeringskorting

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer op 29 september 2020 geïnformeerd over de contouren van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De BIK is bedoeld om nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren en is van toepassing op investeringsverplichtingen die op of na 1 oktober 2020 worden aangegaan. Aanvullend wordt de voorwaarde gesteld dat investeringen met een laatste betalingsverplichting in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 ook daadwerkelijk zijn betaald en uiterlijk binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen. Dit houdt verband met het tijdelijke karakter van de regeling. Het kabinet wil vooral investeringen in de jaren 2021 en 2022 stimuleren. Na 2022 zal het beschikbare budget (ca. € 2 mld. per jaar) op andere wijze worden ingezet voor het verlagen van werkgeverslasten.

Qua vormgeving is gekozen voor een afdrachtvermindering op de loonheffing. Op die manier beoogt het kabinet te verzekeren dat de investeringskorting alleen ten goede komt aan bedrijven die een voldoende loonsom hebben, en dus werkgelegenheid bieden. Bijkomend voordeel is dat ook bedrijven die geen winst maken kunnen profiteren van de regeling. Aanvragen lopen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

De staatssecretaris geeft verder aan dat de BIK kan samengaan met andere investeringsfaciliteiten, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving (Vamil).

De regeling ligt op dit moment voor spoedadvies bij de Raad van State en zal naar verwachting op 5 oktober 2020 officieel worden gepresenteerd middels een nota van wijziging op het Belastingplan 2021.  [Update: Inmiddels heeft de Staatssecretaris van Financiën op 5 oktober een tweetal nota's van wijziging op het Belastingplan 2021 ingediend, een belangrijk onderwerp is de invoering van een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).]
Wij merken wel op dat de BIK al direct bij haar initiële aankondiging op Prinsjesdag kritisch is ontvangen door de Tweede Kamer. Het is dus nog niet zeker of de regeling doorgang zal vinden.
 

Gerelateerd artikel: Nota’s van wijziging op Belastingplan 2021 ingediend

Verruiming terugbetalingsregeling

Eveneens op 29 september 2020 heeft de Staatssecretaris van Financiën een verruiming aangekondigd van de uitstel- en terugbetalingsregeling voor belastingschulden. Waar eerder nog werd aangegeven dat bedrijven de belastingdienst nog tot 1 oktober 2020 konden verzoeken om bijzonder uitstel van betaling te verlenen of te verlengen, is die datum voor de verlengingsoptie verschoven naar 1 januari 2021. Dat geldt dus niet voor het initiële verzoek. Verlenging is overigens alleen noodzakelijk als de ondernemer niet in staat is om nieuwe betalingsverplichtingen na te komen die opkomen na afloop van het kortdurende uitstel.

Ook de terugbetalingsregeling is verruimd. De ingangsdatum wordt verschoven van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021. Bovendien mogen ondernemers de opgebouwde belastingschuld nu in 36 gelijke maandelijkse termijnen voldoen, waar eerder sprake was van aflossing over een periode van 24 maanden. Daarbij hoeft geen zekerheid te worden gesteld. Belastingteruggaven zullen in principe niet worden verrekend met belastingschulden die onder de aflossingsregeling vallen. Zoals eerder aangekondigd blijft de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 0,01%.

Did you find this useful?