Belastingdienst maakt wijze afhandeling bezwaren privégebruik auto bekend | Deloitte

Article

Belastingdienst maakt wijze afhandeling bezwaren privégebruik auto bekend

In april hebben wij u geïnformeerd over de einduitspraken van de Hoge Raad in de proefprocedures over het privégebruik van de auto van de zaak. Op 1 juni jl. is in de Staatscourant de collectieve uitspraak op bezwaar gepubliceerd en is op de site van de Belastingdienst een bericht verschenen over hoe wordt omgegaan met de afhandeling van de bezwaren voor het privégebruik auto. Wij informeren u hierover door middel van deze alert.

1 juni 2017

English version

De uitspraken van de Hoge Raad

Op 21 april jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een viertal zaken over de btw-heffing bij privégebruik van de auto van de zaak. Uit de zaken blijkt dat de Nederlandse regeling houdbaar is. Indien een belastingplichtige echter niet beschikt over een kilometeradministratie bieden de zaken wel mogelijkheden om het privégebruik op andere wijze vast te stellen, bijvoorbeeld aan de hand van statistische gegevens.


Gebruik statistische gegevens

Conform zijn eerdere uitspraak in de zaak Van Laarhoven oordeelt de Hoge Raad dat Nederland gebruik mag maken van een forfaitaire regeling. Het feit dat dit in bepaalde gevallen leidt tot een hogere btw-heffing dan een btw-heffing die overeenkomt met het daadwerkelijke privégebruik, betekent niet dat in die gevallen helemaal geen heffing meer over het privégebruik kan plaatsvinden. De btw-heffing moet dan louter worden verlaagd tot het bedrag dat overeenkomt met het daadwerkelijke privégebruik.

Indien de belastingplichtige niet over een kilometeradministratie beschikt kan volgens de Hoge Raad de mate van privégebruik worden vastgesteld op basis van een redelijke schatting. Statistische gegevens kunnen hierbij als richtsnoer worden gebruikt, maar noodzakelijk of doorslaggevend zijn dergelijke gegevens niet.

Omstandigheden die in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling of sprake is van een redelijke vaststelling van het privégebruik zijn:

  • de aard van de onderneming, 
  • de zakelijke doeleinden waarvoor de auto binnen die onderneming bruikbaar is, 
  • de positie en de werkzaamheden binnen de onderneming van degene die de auto gebruikt en 
  • hetgeen bekend is omtrent de wijze waarop de auto voor privédoeleinden mag worden gebruikt of is gebruikt, zoals bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer.

Wanneer een beroep wordt gedaan op statistische gegevens dient volgens de Hoge Raad aan de hand van deze omstandigheden aannemelijk te worden gemaakt dat die statistische gegevens in het betreffende geval bruikbaar zijn.


Wijze afhandeling bezwaarschriften

In verband met de procedures hebben veel belastingplichtigen voor de jaren 2011 tot en met 2016 bezwaar gemaakt tegen hun eigen btw-aangiften. De Staatssecretaris heeft deze bezwaren aangewezen als massaal bezwaar. Dit houdt in dat de inspecteur door middel van één collectieve uitspraak op bezwaar de bezwaarschriften kan afhandelen.

Op 1 juni jl. is de collectieve uitspraak op bezwaar verschenen in de Staatscourant. In de collectieve uitspraak op bezwaar verklaart de inspecteur de bezwaren ongegrond. Echter, indien in het bezwaarschrift (impliciet) aan de orde is gesteld dat de forfaitaire regeling leidt tot een te hoge btw-heffing over het privégebruik zijn de bezwaren op dit punt gegrond. De ondernemer heeft dan tot 15 juli a.s. de tijd om gegevens aan te leveren op basis waarvan kan worden vastgesteld welk deel van de uitgaven voor de auto van de zaak is toe te rekenen aan het privégebruik. Woon-werkverkeer wordt voor de btw aangemerkt als privégebruik.


Wat kunt u doen?

Wanneer u in het bezwaarschrift hebt aangegeven van mening te zijn dat in uw geval op grond van het forfait meer btw is geheven dan het btw-bedrag dat overeenkomt met het privégebruik van de auto van de zaak dan kunt u uw bezwaar nader motiveren en aanvullen. De Belastingdienst stelt hiervoor een formulier beschikbaar op haar website.

Het invullen van het formulier is niet voldoende. De ondernemer moet volgens de Belastingdienst een volledige onderbouwing geven en bewijsstukken indienen. Uit het bericht van de Belastingdienst volgt dat het niet gemakkelijk gaat worden om voor de Belastingdienst aannemelijk te maken dat het forfait heeft geleid tot een te hoge heffing. Indien gebruik wordt gemaakt van statistische gegevens moet per auto aannemelijk worden gemaakt waarom de statistische gegevens in het geval van de ondernemer bruikbaar zijn.

U heeft tot 15 juli a.s. de gelegenheid om uw bezwaar nader te motiveren aan de hand van het formulier en de bewijsstukken. Doet u dit niet dan zal uw bezwaar ook op dit punt worden afgewezen. Uiteraard kunt u contact opnemen met uw adviseur om na te gaan of het in uw geval zinvol is om nadere gegevens te verstrekken om aan te tonen dat het forfait heeft geleid tot een te hoge heffing. Ook kunt u gebruik maken van ons beslismemo.

 

Vond u dit nuttig?