Belastingplan 2018 aangenomen door Tweede Kamer | Deloitte

Article

Belastingplan 2018 aangenomen door Tweede Kamer

Belastingplan 2018 - Prinsjesdag

Op 23 november 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2018 en de uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Daarbij zijn wel diverse amendementen aangenomen.

4 december 2017

Belastingplan 2018

Op 23 november 2017 heeft de Tweede Kamer alle wetsvoorstellen aangenomen die behoren tot het pakket Belastingplan 2018, zij het dat daarop wel de nodige amendementen zijn aangebracht. Ook heeft het parlement ingestemd met de geleidelijke uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (de zogenoemde Hillenregeling). Ingaande 2019 wordt deze aftrekpost jaarlijks met 3,33% afgebouwd, totdat de regeling in 2048 ophoudt te bestaan. Hieronder treft u een overzicht aan van de door de Tweede Kamer aangebrachte wijzigingen.

Inkomstenbelasting

Multiplier giftenaftrek

Sinds 1 januari 2012 geldt een verhoogde giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting voor giften aan culturele instellingen. Deze tijdelijke stimuleringsmaatregel zou per 1 januari 2018 komen te vervallen. De Tweede Kamer heeft echter besloten om de ‘culturele multiplier’ in de giftenaftrek een definitief karakter te geven.

Schenk- en erfbelasting

Schenking bij wijziging huwelijksvermogensregime

Het kabinet had een wettelijke regeling voorgesteld om te bepalen of een wijziging van het huwelijksvermogensregime tot een schenking tussen de echtgenoten leidt. Uitgangspunt was dat het bewerkstelligen van een gelijke gerechtigdheid tot het gezamenlijke vermogen niet tot heffing zou leiden. Schenkbelasting zou wel verschuldigd zijn indien het aandeel van de minstvermogende in het totale vermogen hoger zou worden dan 50% of als het aandeel van de meestvermogende in het totale vermogen zou toenemen. De Tweede Kamer heeft dit onderdeel van de Overige fiscale maatregelen 2018 echter afgeschoten en het kabinet opgeroepen om met een rechtvaardiger regeling te komen die alleen misbruik tegengaat en  goedwillende burgers niet raakt.

Omzetbelasting

Nultarief voor zeeschepen

De lidstaten van de EU zijn op grond van de btw-richtlijn verplicht een nultarief toe te passen voor onder andere de levering van schepen die op volle zee worden gebruikt voor passagiersvervoer tegen betaling, vrachtvervoer, visserij en dergelijke. Deze faciliteit geldt ook voor diverse diensten met betrekking tot die schepen. Vanwege een dreigende inbreukprocedure stelde de wetgever voor het nultarief reeds per 1 januari 2018 te beperken tot zeeschepen die voor 90% of meer bestemd zijn voor de vaart op volle zee. Na kritiek vanuit de Tweede Kamer is dit percentage bij nota van wijziging verlaagd tot 70%. Bovendien heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen, waardoor de wetswijziging een jaar later (op 1 januari 2019) in werking treedt. In plaats hiervan wordt de tabaksaccijns in 2018 verder verhoogd dan oorspronkelijk was voorzien.


Aansprakelijkheid pandhouder, hypotheekhouder en executant

Wanneer een pandhouder, hypotheekhouder of executant namens de eigenaar goederen verkoopt, kan hij zich ook verhalen op de btw-opbrengst. Om te voorkomen dat de Staat hierdoor nog langer btw-inkomsten misloopt, wordt per 1 januari 2018 een hoofdelijke aansprakelijkheid ingevoerd. De Tweede Kamer heeft echter bij amendement beslist dat aandeelhouders, hypotheekhouders en executanten alleen dan aansprakelijk zijn indien zij hadden kunnen weten dat de belastingschuldige in gebreke zou blijven de verschuldigde omzetbelasting te voldoen.

Formeel belastingrecht

Inkeerregeling vervalt alleen voor buitenlands box 3-inkomen

Het kabinet had voorgesteld om de inkeerregeling per 1 januari 2018 volledig af te schaffen. Bij vrijwillige verbetering van een onjuiste of onvolledige aangifte binnen twee jaar zou dan toch een vergrijpboete kunnen worden opgelegd, mits althans sprake is van opzet of grove schuld bij de belastingplichtige. De Tweede Kamer vindt dit echter te ver gaan en heeft een amendement aangenomen waardoor de inkeerregeling alleen wordt afgeschaft ten aanzien van verzwegen inkomen uit sparen en beleggen (box 3) dat in het buitenland is opgekomen.

Invordering

Vereenvoudigd derdenbeslag

De ontvanger kan onder voorwaarden beslag onder een derde leggen. In bepaalde gevallen kan hij daarbij gebruik maken van een vereenvoudigde procedure, bijvoorbeeld als hij beslag wil leggen op loonvorderingen of tegoeden op een betaalrekening. De vereenvoudigde procedure houdt onder meer in dat geen deurwaardersexploot nodig is. Het kabinet wilde de vereenvoudigde procedure met ingang van 1 januari 2019 ook openstellen voor andere geldvorderingen. De Tweede Kamer heeft echter bepaald dat de maatregel pas in werking treedt nadat geregeld is dat de beslagvrije voet wordt gerespecteerd. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dat het geval zal zijn.


Vervallen schorsende werking verzet

Als de belastingschuldige het niet eens is met de tenuitvoerlegging van een dwangbevel kan hij in verzet komen bij de burgerlijke rechter. Aan dit verzet komt nu nog schorsende werking toe. Dit betekent dat de tenuitvoerlegging van het dwangbevel wordt opgeschort totdat de rechter op het verzet heeft beslist. Als het aan het kabinet ligt, komt deze schorsende werking per 1 januari 2018 te vervallen, omdat het idee bestaat dat de verzetprocedure vooral wordt ingezet om de invordering te vertragen. Hoewel de Tweede Kamer heeft ingestemd met deze maatregel, heeft zij wel bedongen dat de wetswijziging na drie jaar wordt geëvalueerd.

Commentaar

Het komt ons voor dat de wijzigingen die door de Tweede Kamer zijn aangebracht alle een verbetering van de wetsvoorstellen zijn. Dat is wel eens anders geweest. Belangrijkste winstpunt is ons inziens het ongedaan maken van de schenk- en erfbelasting die geheven zou moeten worden bij het aangaan van een huwelijk of het aangaan, dan wel wijzigen van huwelijkse voorwaarden waarbij een substantiële verschuiving van vermogen tussen partners plaatsvindt. Dit was een voorstel dat stellig niet aansluit bij de belevingswereld van belastingplichtigen. Bovendien lijkt er maar in heel weinig gevallen sprake te zijn van mogelijk oneigenlijke situaties. Kortom: er werd met een kanon op een mug geschoten. Ook zou de wetgeving er veel ingewikkelder van worden; en daar zit niemand op te wachten. De andere amenderingen behoeven geen commentaar. Het pakket wetsvoorstellen ligt nu bij de Eerste Kamer. Wij verwachten niet dat daar nog bijzondere zaken gaan spelen.

Vond u dit nuttig?