Belastingplan 2018 - Overzicht maatregelen autobelastingen en milieubelastingen

Article

Overzicht maatregelen autobelastingen en milieubelastingen

Belastingplan 2018 - Prinsjesdag

Hierbij een overzicht van de in het pakket Belastingplan 2018 voorgestelde maatregelen op het gebied van autobelastingen en milieubelastingen.

19 september 2017

Overzicht maatregelen autobelastingen en milieubelastingen

English version

Terug naar overzicht Belastingplan 2018

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen

Afschrijving op basis van werkelijke waarde

Voor bestelauto’s wordt toegestaan dat in bepaalde situaties de afschrijving mag worden bepaald aan de hand van de werkelijke waarde. Derhalve geldt in dergelijke situaties niet langer de verplichting om af te schrijven op basis van de forfaitaire afschrijvingstabel. De wetswijziging is ten eerste van belang voor geïmporteerde bestelauto’s waarvoor bij eerste registratie in Nederland is geopteerd voor de ondernemersvrijstelling en waarbij de auto binnen vijf jaar wordt verkocht. Ten tweede is de wetswijziging van belang indien sprake is van de ombouw van een bestelauto tot een personenauto, waardoor verschuldigdheid van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) ontstaat.

Openbaarmaking catalogusprijs personenauto’s en motorrijwielen

Met ingang van 1 januari 2018 geldt de regel dat de catalogusprijs van een (bijzondere) personenauto, bestelauto of motorrijwiel publiekelijk kenbaar moet worden gemaakt. Dit helpt de belastingplichtige om een correcte BPM-aangifte te doen of een correcte bijtelling te hanteren voor de loon- en inkomstenbelasting. Tevens vereenvoudigt het de controle door de Belastingdienst.

Motorrijtuigenbelasting

Invoering ‘massa rijklaar’

Bij de bepaling van de grondslag van de motorrijtuigenbelasting wordt uitgegaan van de ‘eigen massa’ van het voertuig. Omdat sinds 1 januari 2014 de ‘eigen massa’ van het voertuig niet meer op de kentekencard wordt vermeld en in Europees verband de term ‘massa rijklaar’ in zwang is geraakt, wordt voorgesteld om voor de motorrijtuigenbelasting de ‘massa rijklaar’ te hanteren. Hoewel die massa in alle gevallen 100 kg hoger is dan de ‘eigen massa’ van het voertuig, is de wijziging zo vormgegeven dat geen belastingverzwaring optreedt.

Naheffing bij geschorst motorrijtuig

Onder de huidige wet kan onduidelijkheid ontstaan of naheffing van de motorrijtuigenbelasting mogelijk is als een geschorst motorrijtuig toch wordt gebruikt op de weg. Omdat in een dergelijk geval naheffing wel de bedoeling is, wordt de wet op dat punt verduidelijkt.

Belastingen op milieugrondslag

Heffing afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland

De heffing van afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland wordt, in een aangepaste versie, heringevoerd. In de kern beoogt het voorstel om het belastbare feit bij verwerking buiten Nederland van afval dat in Nederland is ontstaan, wat betreft grondslag en maatstaf van heffing, de facto overeen te laten komen met de grondslag en maatstaf van heffing bij verwerking in Nederland zelf. Op deze manier tracht het voorstel al het in Nederland ontstane afval bij een gelijke verwerkingswijze op eenzelfde manier te belasten, ongeacht of de verwerking van het afval al dan niet in het buitenland plaatsvindt. Hiertoe wordt het tarief voor storten of verbranden van afvalstoffen uit Nederland in het buitenland hetzelfde als het tarief voor storten of verbranden in Nederland. Verder wordt in beide situaties in beginsel het volledige gewicht in de heffing betrokken. Ten slotte blijven afvalstoffen die niet in Nederland zijn ontstaan bij overbrenging naar het buitenland buiten de heffing. Dit zou eveneens het geval zijn indien deze afvalstoffen in Nederland worden verwijderd.
De inwerkingtreding vindt plaats op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip. Reden van deze latere invoering is het feit dat de bijgestelde heffing voor de afvalsector en de betrokken diensten de nodige voorbereidingstijd zal vergen.


Tijdelijke verhoging tarieven energiebelasting

Onderdeel van het Energieakkoord voor duurzame groei is de afspraak dat de opbrengst van de energiebelasting per 2018 voor twee jaar wordt verhoogd met EUR 200 miljoen per jaar. Om aan deze afspraak te voldoen wordt voorgesteld de energiebelastingtarieven voor aardgas en elektriciteit, het blokverwarmingstarief en de verlaagde aardgastarieven voor de glastuinbouw te verhogen in de jaren 2018 en 2019. Met deze verhoging beoogt het kabinet de lastenstijging evenwichtig te verdelen over bedrijven die met name aardgas gebruiken en bedrijven die met name elektriciteit gebruiken.


Uitbreiding stadsverwarmingsregeling

Naast de hiervoor beschreven tijdelijke verhoging van de tarieven voor energiebelasting wordt in het Belastingplan 2018 een structurele verhoging voorgesteld van het tarief in de eerste schijf op aardgas, het blokverwarmingstarief en de verlaagde aardgastarieven voor de glastuinbouw. Het betreft een structurele verhoging van 0,0024 cent van het bestaande tarief. Deze verhoging dient ter dekking van de uitbreiding van de stadsverwarmingsregeling. Die regeling voorziet in toepassing van het degressieve tarief in de energiebelasting op aardgas dat wordt gebruikt voor een installatie voor stadsverwarming waarbij grotendeels gebruik wordt gemaakt van restwarmte. Het degressieve tarief kan, met name bij grote installaties, een energiebelastingvoordeel opleveren. Door een aanpassing van de stadsverwarmingsregeling wordt deze uitgebreid naar installaties voor stadsverwarming die grotendeels gebruik maken van aardwarmte, of warmte opgewekt met vaste of vloeibare biomassa.


Teruggaafregeling energiebelasting

De Wet belastingen op milieugrondslag kent een teruggaaf van energiebelasting op verzoek met betrekking tot elektriciteit die is geleverd ten behoeve van zakelijk verbruik, voor zover het zakelijke verbruik hoger is dan 10.000.000 kWh per verbruiksperiode van twaalf maanden per aansluiting. Een wijziging van de wet wordt voorgesteld om te voorkomen dat de teruggaafregeling wordt beïnvloed door de recente wijziging van een energie-convenant.

Prinsjesdag 2017 - Webcast

De dag na Prinsjesdag, op woensdag 20 september 2017, publiceerde Deloitte belastingadviseurs een webcast over de nieuwe wetsvoorstellen. Bekijk hier de uitzending: Prinsjesdag 2017 webcast.

Deloitte Update Café

Driemaal per jaar organiseert Deloitte verspreid over het land Deloitte Update Cafés: bijeenkomsten waarin u in een aangename setting met volop netwerkmogelijkheden door Deloitte-experts wordt bijgepraat over actuele ontwikkelingen binnen uw vakgebied. 

Onderwerpen die onlangs werden behandeld zijn onder meer: cyber security, financiële verslaglegging, wijzigingen in fiscale wetgeving, risk & reputation, management reporting, trends en ontwikkelingen in de Mid Market, toegepaste data analytics.
De Deloitte Update Cafés vergen slechts weinig tijd, de meeste bestaan uit twee presentaties van elk een uur.

U vindt Deloitte Update Cafés in de (omgeving van) Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, Maastricht, Groningen/Leeuwarden, Utrecht en Zwolle. Meer over Deloitte Update Café.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen