Belastingplan 2018 – Overzicht maatregelen formeel belastingrecht en invordering

Article

Overzicht maatregelen formeel belastingrecht en invordering

Belastingplan 2018 - Prinsjesdag

Hierbij een overzicht van de in het Belastingplan 2018 opgenomen maatregelen op het gebied van formeel belastingrecht, invordering en toeslagen.

21 december 2017

Overzicht maatregelen formeel belastingrecht en invordering

English version

Terug naar overzicht Belastingplan 2018

Afschaffen inkeerregeling

Het kabinet had voorgesteld om de inkeerregeling per 1 januari 2018 volledig af te schaffen. Bij vrijwillige verbetering van een onjuiste of onvolledige aangifte binnen twee jaar zou dan toch een vergrijpboete kunnen worden opgelegd, mits althans sprake is van opzet of grove schuld bij de belastingplichtige. De Tweede Kamer vond dit echter te ver gaan en heeft een amendement aangenomen waardoor de inkeerregeling alleen wordt afgeschaft ten aanzien van verzwegen inkomen uit sparen en beleggen (box 3) dat in het buitenland is opgekomen.


Zie ook bij gerelateerde artikelen:

Uitbreiding reikwijdte vereenvoudigd derdenbeslag

Schuldeisers kunnen onder voorwaarden beslag onder een derde leggen. Op die manier kan een schuldeiser zich verhalen op vorderingen van de schuldenaar op die derde, of op gelden of zaken van de schuldenaar die een derde onder zich heeft. Ook de Ontvanger kan gebruik maken van dit recht. In bepaalde gevallen kan hij daarbij gebruik maken van een vereenvoudigde procedure, bijvoorbeeld als hij beslag wil leggen op loonvorderingen of tegoeden op een betaalrekening. De vereenvoudigde procedure houdt in dat geen deurwaardersexploot nodig is. Het kabinet wilde de vereenvoudigde procedure vanaf 1 januari 2019 ook openstellen voor andere geldvorderingen. De Tweede Kamer heeft echter bepaald dat de maatregel pas in werking treedt nadat geregeld is dat de beslagvrije voet wordt gerespecteerd. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dat het geval zal zijn.

Vervallen schorsende werking verzet

Als de belastingschuldige het niet eens is met de tenuitvoerlegging van een dwangbevel kan hij in verzet komen bij de burgerlijke rechter. Aan dit verzet komt schorsende werking toe. Dit betekent dat de tenuitvoerlegging van het dwangbevel opgeschort totdat de rechter op het verzet heeft beslist. Deze schorsende werking komt echter te vervallen, omdat het idee bestaat dat deze procedure vooral wordt ingezet om de invordering te vertragen. In de praktijk blijkt namelijk dat een verzet maar hoogst zelden gegrond wordt verklaard. Wel zal deze wetswijziging na drie jaar worden geëvalueerd.

Uitbreiding mededelingsplicht bodemzaken

Het bodemrecht geeft de Belastingdienst het recht om bepaalde zaken van een derde die zich in een gebouw of op een terrein van een belastingschuldige bevinden te verkopen en de opbrengst af te boeken op diens openstaande belastingschulden. Om te voorkomen dat het bodemrecht zou worden omzeild is in 2013 een mededelingsplicht voor pandhouders en andere derden geïntroduceerd. Zij moeten de ontvanger informeren wanneer zij het voornemen hebben om handelingen te verrichten die tot gevolg hebben dat een zaak niet langer als bodemzaak kwalificeert. Omdat gebleken is dat belastingschuldigen zelf ook nogal eens betrokken zijn bij constructies die het bodemrecht uithollen, wordt voornoemde mededelingsplicht nu ook van toepassing op de belastingschuldige zelf.

Herinvoering 10%-regeling

De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen gaat voor het toetsingsinkomen, dat in aanmerking wordt genomen voor de bepaling van de draagkracht, uit van het fiscale inkomen over een jaar. Indien in een bepaalde periode sprake is van een fiscale partner of een medebewoner (laatstgenoemde is enkele relevant voor toepassing van de huurtoeslag) wordt over die periode één toeslag toegekend per huishouden. Voor het bepalen van die toeslag wordt uitgegaan van het gezamenlijke toetsingsinkomen. Indien gedurende het jaar het fiscale partnerschap of medebewonerschap wordt beëindigd, wordt het recht op toeslag alsnog vastgesteld aan de hand van het gezamenlijke toetsingsinkomen van belanghebbende en zijn voormalige fiscale partner dan wel ex-medebewoner. Eventuele inkomensstijgingen van de voormalige partner of medebewoner kunnen aldus doorwerken in het recht op toeslag van de belanghebbende. In een tweetal uitspraken is vorig jaar geoordeeld dat door deze berekeningssystematiek sprake is van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen, waarvoor geen redelijke en objectieve rechtvaardiging bestaat. Vanwege voornoemde jurisprudentie wordt de tot 1 januari 2012 geldende 10%-regeling opnieuw ingevoerd. Op grond van die regeling kon een aanvrager van de toeslag de Belastingdienst verzoeken om inkomensstijgingen van de voormalige fiscale partner dan wel ex-medebewoner buiten beschouwing te laten, indien door de inkomensstijging sprake was van een ten minste 10% hoger toetsingsinkomen.

Prinsjesdag 2017 - Webcast

De dag na Prinsjesdag, op woensdag 20 september 2017, publiceerde Deloitte belastingadviseurs een webcast over de nieuwe wetsvoorstellen. Bekijk hier de uitzending: Prinsjesdag 2017 webcast.

Deloitte Update Café

Driemaal per jaar organiseert Deloitte verspreid over het land Deloitte Update Cafés: bijeenkomsten waarin u in een aangename setting met volop netwerkmogelijkheden door Deloitte-experts wordt bijgepraat over actuele ontwikkelingen binnen uw vakgebied. 

Onderwerpen die onlangs werden behandeld zijn onder meer: cyber security, financiële verslaglegging, wijzigingen in fiscale wetgeving, risk & reputation, management reporting, trends en ontwikkelingen in de Mid Market, toegepaste data analytics.
De Deloitte Update Cafés vergen slechts weinig tijd, de meeste bestaan uit twee presentaties van elk een uur.

U vindt Deloitte Update Cafés in de (omgeving van) Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, Maastricht, Groningen/Leeuwarden, Utrecht en Zwolle. Meer over Deloitte Update Café.

Vond u dit nuttig?