Belastingplan 2018 - Overzicht maatregelen loon- en inkomstenbelasting

Article

Overzicht maatregelen loon- en inkomstenbelasting

Belastingplan 2018 - Prinsjesdag

Hierbij een overzicht van de maatregelen in het pakket Belastingplan 2018 met betrekking tot de loon- en inkomstenbelasting.

21 december 2017

Overzicht maatregelen loon- en inkomstenbelasting

English version

Terug naar overzicht Belastingplan 2018

Heffingskortingen en tarieven

De maatregelen op het vlak van inkomensbeleid beogen de koopkracht van de Nederlandse huishoudens te verbeteren. Aangezien de koopkracht van met name uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden er op achteruit dreigde te gaan, zijn de maatregelen gericht op een versterking van de koopkracht van deze groepen. Daarnaast bleef de koopkracht van de laagste inkomens achter bij de koopkracht van de hoge inkomens. Het koopkrachtpakket bestaat uit investeringen in de uitgaven en lastenmaatregelen. Het kabinet beoogt er hiermee voor te zorgen dat elke groep er doorsnee op vooruitgaat in 2018. In het Belastingplan 2018 is in dit kader onder andere een verhoging van de ouderenkorting opgenomen. Naast de maatregelen in het pakket Belastingplan 2018, regelt het koopkrachtpakket een verhoging van de zorgtoeslag, temporisering van de verlaging van de bijstand, een verhoging van het kindgebonden budget en een verlaging van de inkomensondersteuning AOW.

De wijzigingen in de tarieven, tariefschijven en heffingskortingen ten opzichte van 2017 zijn in onderstaande tabellen weergegeven:

Heffingskortingen

Stand 2018

Stand 2017

Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd

€ 2.265

€ 2.254

Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd

€ 1.157

€ 1.151

Afbouwpercentage algemene heffingskorting

4,683%

4,787%

Minimale algemene heffingskorting

€ 0

€ 0

Maximum arbeidskorting

€ 3.249

€ 3.223

Afbouwpercentage arbeidskorting

3,60%

3,60%

Minimale arbeidskorting

€ 0

€ 0

Opbouwpercentage arbeidskorting

28,067%

28,317%

Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 2.801

€ 2.778

Jonggehandicaptenkorting

€ 728

€ 722

Ouderenkorting

€ 1.418 / € 72

€ 1292 / € 71

Alleenstaande ouderenkorting

€ 423

€ 438

 

Schijfgrenzen

2018

2017

Einde eerste schijf

€ 20.142

€ 19.982 

Einde tweede schijf geboren vóór 1 januari 1946

€ 34.404

€ 34.130 

Einde tweede schijf geboren na 1 januari 1946

€ 33.994

€ 33.791

Einde derde schijf

€ 68.507

€ 67.072

 

Gecombineerde tarieven inkomstenbelasting/ loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

2018

2017

Tarief eerste schijf onder AOW-leeftijd

36,55%

36,55%

Tarief eerste schijf boven AOW-leeftijd

18,65%

18,65%

Tarief tweede schijf onder AOW-leeftijd

40,85%

40,80%

Tarief tweede schijf boven AOW-leeftijd

22,95%

22,90%

Tarief derde schijf

40,85%

40,80%

Tarief vierde schijf

51,95%

52,00%Zie ook bij gerelateerde artikelen:

Beperking toepassing heffingskorting buitenlands belastingplichtigen

Buitenlandse belastingplichtigen die in een EU- of EER-lidstaat wonen en van wie het inkomen voor ten minste 90% in Nederland aan de heffing van loon- of inkomstenbelasting onderworpen is (kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen) hebben recht op dezelfde voordelen als binnenlands belastingplichtigen, waaronder het belastingdeel van de heffingskortingen.

Buitenlandse belastingplichtigen die niet aan voornoemd inkomenscriterium voldoen maar wel in een EU- of EER-lidstaat wonen, hebben alleen recht op het belastingdeel van arbeidsgerelateerde heffingskortingen. Niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen uit andere landen hebben in de inkomstenbelasting geen recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. Dit onderscheid wordt in de loonbelasting echter niet gemaakt, waardoor in een groot aantal gevallen teveel heffingskorting wordt toegepast.

Omdat het belastingdeel van de heffingskortingen in de afgelopen jaren gestaag is toegenomen, zal vanaf 2019 in de loonbelasting alleen nog het belastingdeel van de heffingskortingen worden toegepast waarop niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen uit het betreffende land in de inkomstenbelasting recht hebben. Dit betekent dat kwalificerende buitenlands belastingplichtigen hun aanspraak op het belastingdeel van de niet-arbeidsgerelateerde heffingskortingen in de inkomstenbelasting geldend zullen moeten maken.

Aanpassing percentage energie-investeringsaftrek

Het percentage van de energie-investeringsaftrek wordt met 0,5 procentpunt verlaagd. Bij de behandeling van het Belastingplan 2017 is een amendement aangenomen waardoor het voor innovatieve starters gemakkelijker wordt om aandelenoptierechten uit te betalen aan werknemers. Als dekking voor deze aanpassing is destijds voorgesteld om het percentage van de energie-investeringsaftrek met 0,5 procentpunt te verlagen per 1 januari 2018. De beoogde verlaging is destijds per abuis niet in het amendement opgenomen. In het Belastingplan 2018 is deze omissie hersteld.

Aanpassing partnerbegrip

Een persoon jonger dan 27 jaar voor wie de belastingplichtige een pleegzorgvergoeding dan wel kinderbijslag heeft ontvangen, kan onder de huidige wettelijke regeling onder omstandigheden als partner van de belastingplichtige kwalificeren. Dit is niet altijd wenselijk. Daarom wordt op aandringen van de Tweede Kamer de mogelijkheid gecreëerd om voor de inkomstenbelasting en de toeslagen op gezamenlijk verzoek te opteren om niet als partners te worden aangemerkt.

Verlenging vrijstelling pleegzorgvergoedingen

Pleegzorgvergoedingen die worden toegekend voor het opvangen van pleegkinderen zouden oorspronkelijk tot 1 januari 2018 vrijgesteld zijn van de heffing van inkomstenbelasting. De wetgever beoogde met deze tijdelijke vrijstelling discussies te voorkomen over de vraag of sprake is van een bron van inkomen. In afwachting van een evaluatie is besloten om de vrijstelling te verlengen tot 1 januari 2019.

Verhoging heffingsvrij vermogen box 3

Per 1 januari 2018 wordt het heffingsvrije vermogen in box 3 verhoogd tot € 30.000 per belastingplichtige (2017: € 25.000). In samenhang hiermee worden ook de grenzen van de vermogensklassen in box 3 aangepast. Daarnaast zal voor het rendement over het spaargedeelte van het vermogen gebruik worden gemaakt van actuelere cijfers. Hierdoor zal het in aanmerking te nemen forfaitaire rendement in 2018 voor kleinere vermogens fors dalen. Zie onderstaande tabel:

Grondslag

Forfaitair rendement 2018

€ 0 – € 70.800

2,02%

€ 70.800 – € 978.000

4,33%

> € 978.000

5,38%

Verlenging multiplier giftenaftrek

Sinds 1 januari 2012 geldt in de inkomsten- en vennootschapsbelasting een verhoogde aftrek voor giften aan culturele instellingen. Deze tijdelijke stimuleringsmaatregel zou per 1 januari 2018 komen te vervallen. De Tweede Kamer heeft echter besloten de ‘culturele multiplier’ in de giftenaftrek te behouden en deze zelfs een definitief karakter te geven.

Tijdklemmen kapitaalverzekeringen

De tijdklemmen om in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW), of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) zijn per 1 april 2017 in hun geheel vervallen. Dit betekent dat de eis dat gedurende ten minste vijftien jaar jaarlijks premies moeten zijn betaald (KEW) dan wel bedragen moeten zijn ingelegd (SEW of BEW) niet langer wordt gesteld. Voldoende voor toepassing van de hoge vrijstelling is dan dat jaarlijks premiebetaling of inleg heeft plaatsgevonden binnen een bandbreedte van 1:10 en dat de uitkering wordt aangewend voor de (gedeeltelijke) aflossing van de eigenwoningschuld. In aanvulling hierop heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat ook de tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen die zijn gesloten onder het zogenoemde Brede Herwaarderingsregime niet meer worden toegepast. Deze goedkeuring is nu in wetgeving omgezet.

Geen fictieve dienstbetrekking niet-uitvoerende bestuurders beursvennootschap

Met ingang van 1 januari 2017 is de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen afgeschaft. Als gevolg hiervan is een ongelijke behandeling ontstaan tussen commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders van beursvennootschappen die een monistisch bestuursmodel hanteren, aangezien laatstgenoemde bestuurders een vergelijkbare toezichthoudende rol vervullen. Daarom wordt nu ook voor deze laatstgenoemde categorie bestuurders de fictieve dienstbetrekking afgeschaft. Uitvoerende bestuurders van zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde vennootschappen blijven wel onder de reikwijdte van de loonbelasting vallen. Het onderscheid tussen uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders blijkt overigens uit het Handelsregister.


Zie ook bij gerelateerde artikelen:

Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen

Werkgevers zijn 75% loonbelasting verschuldigd over het excessieve deel van een vertrekvergoeding die aan een werknemer wordt toegekend. Voor zover het als vertrekvergoeding aangemerkte loon verband houdt met voordelen uit aandelenoptierechten die zijn toegekend in een eerder jaar dan het kalenderjaar voorafgaand aan dat waarin de dienstbetrekking is beëindigd, blijft de heffing echter achterwege. In dat geval bestaat er volgens de wetgever onvoldoende aanleiding om te veronderstellen dat de aandelenoptierechten verband houden met het einde van de dienstbetrekking. De Hoge Raad heeft in december 2016 geoordeeld dat bovengenoemde uitzondering ook geldt voor optierechten die op het toekenningstijdstip nog een voorwaardelijk karakter hadden. Uit vrees voor belastingconstructies zijn de gevolgen van dit arrest met ingang van 2018 gerepareerd. De uitzondering geldt dan alleen nog voor aandelenoptierechten die reeds bij toekenning een onvoorwaardelijk karakter hadden of die onvoorwaardelijk zijn geworden in een eerder jaar dan het kalenderjaar voorafgaand aan dat waarin de dienstbetrekking met de werknemer is beëindigd.

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

Een inhoudingsplichtige die de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk wil toepassen is gehouden om per afgegeven S&O-verklaring de bestede uren en de gemaakte kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uit het oogpunt van administratieve lastenverlichting is geregeld dat deze mededeling over alle in een kalenderjaar afgegeven S&O-verklaringen gezamenlijk mag worden gedaan.

Prinsjesdag 2017 - Webcast

De dag na Prinsjesdag, op woensdag 20 september 2017, publiceerde Deloitte belastingadviseurs een webcast over de nieuwe wetsvoorstellen. Bekijk hier de uitzending: Prinsjesdag 2017 webcast.

Vond u dit nuttig?