Belastingplan 2018 – Overzicht maatregelen omzetbelasting, accijns en verbruiksbelastingen

Article

Overzicht maatregelen omzetbelasting, accijns en verbruiksbelastingen

Belastingplan 2018 - Prinsjesdag

Hierbij een overzicht van de in het pakket Belastingplan 2018 voorgestelde maatregelen op het gebied van omzetbelasting, accijns en verbruiksbelastingen.

19 september 2017

Overzicht maatregelen omzetbelasting, accijns en verbruiksbelastingen

English version

Terug naar overzicht Belastingplan 2018

Aanscherping definitie geneesmiddelen

Tussen 17 juli en 14 augustus 2017 heeft het Ministerie van Financiën een internetconsultatie geopend over de aanscherping van de definitie van geneesmiddelen voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief. In het Belastingplan 2018 is deze aanscherping van de definitie van geneesmiddelen zonder wijziging opgenomen.

Door de aanscherping van de wetgeving zullen producten vanaf 1 januari 2018 alleen onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen, indien voor deze producten een (parallel)handelsvergunning is afgegeven zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet of indien zij daar expliciet van zijn vrijgesteld. Producten die op basis van hun presentatie als geneesmiddel thans delen in het verlaagde btw-tarief, terwijl ze vanuit het perspectief van de Geneesmiddelenwet en Europese regelgeving voor cosmetica, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen evident niet als geneesmiddel in het handelsverkeer mogen worden gebracht, zullen vanaf 1 januari 2018 niet meer onder het verlaagde btw-tarief vallen.


Zie ook bij gerelateerde artikelen:

Aanpassing tariefbepalingen met betrekking tot zeeschepen

De lidstaten van de EU zijn op grond van de btw-richtlijn verplicht een nultarief toe te passen voor onder andere de levering van schepen die op volle zee worden gebruikt voor passagiersvervoer tegen betaling, vrachtvervoer, visserij en dergelijke. De vrijstelling geldt ook voor de bevoorrading van die schepen en voor een groot aantal diensten met betrekking tot die schepen en de voorwerpen die met de schepen vast verbonden zijn of voor hun exploitatie dienen.

Volgens de Europese Commissie voorziet Nederland in een te ruime toepassing van het nultarief doordat in de huidige formulering het nultarief is gekoppeld aan zeeschepen als zodanig, zonder dat daarbij de eis is gesteld dat die zeeschepen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de vaart op volle zee. Het kabinet stelt voor, ook omdat een inbreukprocedure van de Europese Commissie anders onvermijdelijk is, de bewoordingen nader af te stemmen op die van de Btw-richtlijn waardoor het nultarief nader wordt beperkt. De beperking houdt in dat het nultarief alleen van toepassing is indien het zeeschip voor 90% of meer is bestemd voor de vaart op volle zee.
 

Afschaffing landbouwregeling

Zoals met Prinsjesdag 2016 al was aangekondigd wordt met ingang van 1 januari 2018 de landbouwregeling in de btw afgeschaft. Op grond van de landbouwregeling blijven landbouwers e.d. buiten de heffing van btw, maar kunnen zij ook de btw op door hen gemaakte kosten niet in aftrek brengen. Ondernemers kunnen ervoor kiezen om de reguliere btw-regels toe te passen. Steeds minder bedrijven maken gebruik van de landbouwregeling en daarom wordt deze afgeschaft.

Als gevolg van de afschaffing van de landbouwregeling komt ook het verlaagde tarief voor een aantal goederen en diensten die aan landbouwers e.d. worden verricht te vervallen. Landbouwers die thans gebruik maken van de landbouwregeling zullen te maken krijgen met een sfeerovergang, waardoor zij de btw op voor 1 januari 2018 gedane investeringen moeten herzien. Dit leidt dan tot een teruggave van een deel van de btw die voor 1 januari 2018 niet in aftrek is gebracht. Deze herziening vindt normaliter gespreid over een aantal jaren plaats (afhankelijk van het tijdstip van eerste ingebruikname), maar op grond van een overgangsregeling is goedgekeurd dat deze herziening ineens kan plaatsvinden. Voor investeringen die voor 1 januari 2018 zijn aangeschaft, maar nog niet in gebruik zijn genomen geldt dat een recht op aftrek ontstaat voor het volledige btw-bedrag in het eerste aangiftetijdvak van 2018.

Herziening op diensten

Op de invoering van een herzieningsregeling op diensten wordt in het Belastingplan 2018 en bijbehorende wetsvoorstellen niet gesproken. Omdat de invoering van een herziening op diensten een aanpassing van een ministeriële regeling betreft, is dit ook niet nodig. Uit het wetsvoorstel voor de afschaffing van de landbouwregeling leiden wij echter af dat het wel de bedoeling is dat de herziening op diensten er per 1 januari 2018 komt. Op grond van de overgangsregeling kunnen landbouwers namelijk ook herzien op diensten. Verder lijkt het dat de herziening op diensten ook zal gelden voor diensten die voor 1 januari 2018 in gebruik zijn genomen. De overgangsregeling in het wetsvoorstel voor afschaffing van de landbouwregeling maakt op dat punt geen onderscheid tussen wel en niet op 1 januari 2018 in gebruik genomen diensten.

Aansprakelijkheid voor pandhouder, hypotheekhouder en executant

Wanneer een pandhouder, hypotheekhouder of executant namens de eigenaar goederen verkoopt, kan hij zich ook verhalen op de btw-opbrengst. Hierdoor loopt de Nederlandse Belastingdienst btw-inkomsten mis. Voorgesteld wordt om een hoofdelijke aansprakelijkheid in te voeren voor de pandhouder, hypotheekhouder en executant waardoor de inning van de btw zeker wordt gesteld. Ter waarborging van de inning van de btw bij verkoop van onroerende zaken in dit soort gevallen geldt thans al een verleggingsregeling. De aansprakelijkheid geldt in die gevallen waarin de verleggingsregeling niet geldt, bijvoorbeeld wanneer de koper geen btw-ondernemer is of wanneer sprake is van een roerende zaak.

Onderzoeksbevoegdheid accijnzen

Onder de huidige wet kan de inspecteur voor de heffing van accijnzen alleen accijnsgoederenplaatsen en plaatsen die onderworpen zijn aan beperkende bepalingen aan een onderzoek onderwerpen. Voorgesteld wordt om deze onderzoeksbevoegdheid uit te breiden tot alle gebouwen, uitgezonderd woningen, en alle grond waartoe op basis van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toegang moet worden verleend.

Prinsjesdag 2017 - Webcast

De dag na Prinsjesdag, op woensdag 20 september 2017, publiceerde Deloitte belastingadviseurs een webcast over de nieuwe wetsvoorstellen. Bekijk hier de uitzending: Prinsjesdag 2017 webcast.

Deloitte Update Café

Driemaal per jaar organiseert Deloitte verspreid over het land Deloitte Update Cafés: bijeenkomsten waarin u in een aangename setting met volop netwerkmogelijkheden door Deloitte-experts wordt bijgepraat over actuele ontwikkelingen binnen uw vakgebied. 

Onderwerpen die onlangs werden behandeld zijn onder meer: cyber security, financiële verslaglegging, wijzigingen in fiscale wetgeving, risk & reputation, management reporting, trends en ontwikkelingen in de Mid Market, toegepaste data analytics.
De Deloitte Update Cafés vergen slechts weinig tijd, de meeste bestaan uit twee presentaties van elk een uur.

U vindt Deloitte Update Cafés in de (omgeving van) Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, Maastricht, Groningen/Leeuwarden, Utrecht en Zwolle. Meer over Deloitte Update Café.

Vond u dit nuttig?