Belastingplan 2018 - Overzicht maatregelen schenk- en erfbelasting en belastingen van rechtsverkeer | Deloitte

Article

Overzicht maatregelen schenk- en erfbelasting en belastingen van rechtsverkeer

Belastingplan 2018 - Prinsjesdag

Hierbij een overzicht van de in het pakket Belastingplan 2018 voorgestelde maatregelen met betrekking tot de schenk- en erfbelasting en belastingen van rechtsverkeer.

28 november 2017

Overzicht maatregelen schenk- en erfbelasting en belastingen van rechtsverkeer

English version

Terug naar overzicht Belastingplan 2018

Schenking bij wijziging huwelijksvermogensregime

Het kabinet had een wettelijke regeling voorgesteld om te bepalen of een wijziging van het huwelijksvermogensregime tot een schenking tussen de echtgenoten leidt. Uitgangspunt was dat het bewerkstelligen van een gelijke gerechtigdheid tot het gezamenlijke vermogen niet tot heffing zou leiden. Schenkbelasting zou wel verschuldigd zijn indien het aandeel van de minstvermogende in het totale vermogen hoger zou worden dan 50%, of als het aandeel van de meestvermogende in het totale vermogen zou toenemen. De Tweede Kamer heeft dit onderdeel van de Overige fiscale maatregelen 2018 echter afgeschoten en het kabinet opgeroepen om met een rechtvaardiger regeling te komen die goedwillende burgers niet raakt.

Formele regelingen

Voorgesteld wordt om navordering van schenk- en erfbelasting ook toe te staan indien in verband met een vermindering van een belastingaanslag een navorderingsaanslag aan dezelfde verkrijger moet worden opgelegd. Hierbij wordt met name gedacht aan situaties waarbij in verband met de vermindering van een ‘gewone’ aanslag een conserverende navorderingsaanslag moet worden opgelegd (bijvoorbeeld in het kader van de bedrijfsopvolgingsregeling) of omgekeerd. In die gevallen wordt de voor navordering geldende eis van een nieuw feit niet wenselijk geacht, omdat de aanslagen communicerende vaten zijn.

Verder wil de wetgever dat de aanslagtermijnen voor de schenkbelasting ingaan na de dag van het doen van aangifte indien de aangifte meer dan vier maanden na afloop van het kalenderjaar is gedaan. Daarmee wordt beoogd te voorkomen dat pas jaren later aangifte wordt gedaan, zodat de aanslagtermijnen zijn verstreken. De huidige wet lijkt in die situatie alleen soelaas te bieden als de inspecteur een uitnodiging tot aangifte heeft gedaan, maar dat gebeurt niet in alle gevallen.

Beide maatregelen moeten onmiddellijke werking krijgen. Daarmee gaan de nieuwe regels ook gelden voor lopende aanslagtermijnen.

Digitalisering notariële akten

In het kader van de digitalisering van de registratie van notariële akten wordt een aantal maatregelen voorgesteld. De Belastingdienst moet langs digitale weg toegang krijgen tot testamenten of vergelijkbare akten in de gevallen waarin het overlijden van de erflater plaatsvindt nadat de akte al is overgebracht naar de algemene bewaarplaats voor notariële akten. In die gevallen wordt een elektronische kopie van de akte geregistreerd. Daarnaast ontvangt de Belastingdienst eventuele aan de notariële akte gehechte stukken ook langs elektronische weg.

Verhoging kansspelbelasting

Er wordt voorgesteld om het tarief voor de kansspelbelasting tijdelijk te verhogen van 29% naar 30,1%. Door deze verhoging wordt voorzien in een dekking van de budgettaire derving vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de maatregelen uit het wetsvoorstel inzake kansspelen op afstand. Voorgesteld wordt om het tarief weer te verlagen naar 29% zes maanden nadat voorgenoemd wetsvoorstel in werking is getreden.

Aangiftetijdvak kansspelbelasting

Een loterij is verplicht om kansspelbelasting in te houden op het tijdstip waarop een prijs ter beschikking wordt gesteld aan de speler. Deze belasting moet vervolgens binnen een maand na dat tijdstip op aangifte worden afgedragen aan de Belastingdienst. Het kabinet stelt nu voor dat deze instellingen onder bepaalde voorwaarden per maand of per kwartaal aangifte mogen gaan doen.

Prinsjesdag 2017 - Webcast

De dag na Prinsjesdag, op woensdag 20 september 2017, publiceerde Deloitte belastingadviseurs een webcast over de nieuwe wetsvoorstellen. Bekijk hier de uitzending: Prinsjesdag 2017 webcast.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen