Belastingplan 2018 – Tarieven en heffingskortingen

Article

Belastingplan 2018 – Tarieven en heffingskortingen

Belastingplan 2018 - Prinsjesdag

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de in het Belastingplan 2018 voorgestelde wijzigingen van de tarieven en heffingskortingen in de loon- en inkomstenbelasting.

2 oktober 2017

Inkomensbeleid

De maatregelen op het vlak van inkomensbeleid beogen de koopkracht van de Nederlandse huishoudens te verbeteren. Omdat de koopkracht van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden er op achteruit dreigde te gaan, zijn de maatregelen met name gericht op een versterking van de koopkracht van deze groepen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat elke groep er in doorsnee op vooruitgaat in 2018.

Naast de maatregelen in het pakket Belastingplan 2018 regelt het koopkrachtpakket een verhoging van de zorgtoeslag, temporisering van de verlaging van de bijstand, verhoging van het kindgebonden budget en een verlaging van de inkomensondersteuning AOW.

Verlenging tariefschijven

Per 1 januari 2018 worden de tariefschijven in de inkomstenbelasting verlengd. De derde tariefschijf eindigt bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 68.507 (2017: € 67.072). In de onderstaande tabel hebben wij de wijzigingen in de tariefschijven samengevat.

Tariefschijven

 

2017

2018

Einde eerste schijf

€ 19.982 

€ 20.142

Einde tweede schijf (geboren vóór 1 januari 1946)

€ 34.130 

€ 34.404

Einde tweede schijf (geboren vanaf 1 januari 1946)

€ 33.791

€ 33.994

Einde derde schijf

€ 67.072

€ 68.507

 

Tarieven

Het gecombineerde tarief (belasting en premie volksverzekeringen) in de tweede en derde schijf is in 2018 0,05% hoger dan in 2017. Het tarief van de vierde schijf wordt met 0,05% procent verlaagd van 52% naar 51,95%. In de onderstaande tabel hebben wij de wijzigingen in de tarieven samengevat.

Gecombineerd tarief

 

2017

2018

Tarief eerste schijf (onder AOW-leeftijd)

36,55%

36,55%

Tarief eerste schijf (boven AOW-leeftijd )

18,65%

18,65%

Tarief tweede schijf (onder AOW-leeftijd)

40,80%

40,85%

Tarief tweede schijf (boven AOW-leeftijd)

22,90%

22,95%

Tarief derde schijf

40,80%

40,85%

Tarief vierde schijf

52,00%

51,95%

 

Algemene heffingskorting

Als onderdeel van de fiscale maatregelen in het koopkrachtpakket wordt de algemene heffingskorting met € 8 verlaagd. Vanwege de jaarlijkse inflatiecorrectie komt de maximale algemene heffingskorting in 2018 (€ 2.265) toch iets hoger uit dan in 2017 (€ 2.254).

In beginsel heeft iedereen recht op de algemene heffingskorting. De hoogte van de heffingskorting is inkomensafhankelijk. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de algemene heffingskorting zal zijn. In onderstaande tabel is zichtbaar gemaakt hoe hoog de algemene heffingskorting in de jaren 2017 en 2018 is bij verschillende inkomensniveaus.

Box 1-inkomen

AHK 2017

AHK 2018

€ 10.000

€ 2.254

€ 2.265

€ 20.000

€ 2.253

€ 2.265

€ 30.000

€ 1.774

€ 1.803

€ 40.000

€ 1.296

€ 1.335

€ 50.000

€ 817

€ 867

€ 60.000

€ 338

€ 398

€ 70.000

€ 0

€ 0

 

Arbeidskorting

De arbeidskorting is een heffingskorting die geldt voor werkenden én voor zelfstandigen. De maximale arbeidskorting wordt in 2018 verhoogd tot € 3.249 (2017: € 3.223). Ook de arbeidskorting is echter inkomensafhankelijk. Vanaf een arbeidsinkomen van circa € 32.500 bedraagt het afbouwpercentage 3,60%.

Ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting

De ouderenkorting geldt voor belastingplichtigen die bij het einde van het betreffende kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. In 2018 wordt de ouderenkorting verhoogd tot € 1.418 (2017: € 1.292) voor pensioengerechtigden met een verzamelinkomen tot circa € 36.000. Voor hogere inkomens bedraagt de ouderenkorting € 72 (2017: € 71). Tegenover de verhoging van de ouderenkorting staat dat de alleenstaande ouderenkorting wordt verlaagd naar € 423 (2017: 438).

Overzicht heffingskortingen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de heffingskortingen in 2017 en 2018.

Heffingskortingen

Stand 2017

Stand 2018

Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd

€ 2.254

€ 2.265

Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd

€ 1.151

€ 1.157

Afbouwpercentage algemene heffingskorting

4,787%

4,683%

Minimale algemene heffingskorting

€ 0

€ 0

Maximum arbeidskorting

€ 3.223

€ 3.249

Afbouwpercentage arbeidskorting

3,60%

3,60%

Minimale arbeidskorting

€ 0

€ 0

Opbouwpercentage arbeidskorting

28,317%

28,067%

Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 2.778

€ 2.801

Jonggehandicaptenkorting

€ 722

€ 728

Ouderenkorting

€ 1292 / € 71

€ 1.418 / € 72

Alleenstaande ouderenkorting

€ 438

€ 423

 

Beperking toepassing heffingskorting buitenlands belastingplichtigen

De heffingskorting voor de loonbelasting omvat de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de werkbonus, de jonggehandicaptenkorting, de ouderenkorting alsmede de alleenstaande ouderenkorting. De genoemde heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Ook werknemers die niet in Nederland wonen, kunnen recht hebben op de loonheffingskorting. Buitenlandse belastingplichtigen die in een EU- of EER-lidstaat wonen en van wie het inkomen voor ten minste 90% in Nederland aan de heffing van loon- of inkomstenbelasting onderworpen is (kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen) hebben bijvoorbeeld recht op dezelfde voordelen als binnenlands belastingplichtigen, waaronder het belastingdeel van de heffingskortingen.

Buitenlandse belastingplichtigen die niet aan voornoemd inkomenscriterium voldoen maar wel in een EU- of EER-lidstaat wonen, hebben alleen recht op het belastingdeel van arbeidsgerelateerde heffingskortingen. Niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen uit andere landen hebben in de inkomstenbelasting geen recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. Momenteel wordt in de loonbelasting echter geen onderscheid naar woonplaats gemaakt, waardoor in veel gevallen teveel heffingskorting wordt toegepast.

Omdat het belastingdeel van de heffingskortingen in de afgelopen jaren gestaag is toegenomen, wil het kabinet vanaf 2019 in de loonbelasting alleen nog het belastingdeel van de heffingskortingen toepassen waarop niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen uit het betreffende land in de inkomstenbelasting recht hebben. Vanaf 2019 zal de werkgever dus onderscheid moeten maken naar het woonland van zijn werknemer. Dit betekent ook dat kwalificerende buitenlands belastingplichtigen hun aanspraak op het belastingdeel van de niet-arbeidgerelateerde heffingskortingen in de inkomstenbelasting geldend zullen moeten maken.

Commentaar

Bij dit overzicht valt niet veel commentaar te leveren. De cijfers zijn uitsluitend aangepast aan de inflatie. Nieuwe bedragen zijn niet ingevoerd en er zijn ook geen regelingen afgevloeid. Kortom een handig overzicht. Niettemin toch een opmerking. De belasting- en premieontvangsten stijgen komend jaar substantieel, te weten met ongeveer € 13 mld. tot circa € 283 mld. Van die stijging nemen de premies sociale verzekeringen circa € 10. mld. voor hun rekening. Nu de economie zo aantrekt zou er wel wat voor te zeggen zijn de belasting- en premiedruk te beperken. Maar het is bepaald niet ondenkbaar dat het kabinet ruimte wil creëren voor het volgende kabinet.

Prinsjesdag 2017 - Webcast

De dag na Prinsjesdag, op woensdag 20 september 2017, publiceerde Deloitte belastingadviseurs een webcast over de nieuwe wetsvoorstellen. Bekijk hier de uitzending: Prinsjesdag 2017 webcast.

Deloitte Update Café

Driemaal per jaar organiseert Deloitte verspreid over het land Deloitte Update Cafés: bijeenkomsten waarin u in een aangename setting met volop netwerkmogelijkheden door Deloitte-experts wordt bijgepraat over actuele ontwikkelingen binnen uw vakgebied. 

Onderwerpen die onlangs werden behandeld zijn onder meer: cyber security, financiële verslaglegging, wijzigingen in fiscale wetgeving, risk & reputation, management reporting, trends en ontwikkelingen in de Mid Market, toegepaste data analytics.
De Deloitte Update Cafés vergen slechts weinig tijd, de meeste bestaan uit twee presentaties van elk een uur.

U vindt Deloitte Update Cafés in de (omgeving van) Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, Maastricht, Groningen/Leeuwarden, Utrecht en Zwolle. Meer over Deloitte Update Café.

Vond u dit nuttig?