Belastingplan 2019 - Looptijd 30%-regeling per 1 januari 2019 verkort naar vijf jaar

Article

Looptijd 30%-regeling per 1 januari 2019 verkort naar vijf jaar

Belastingplan 2019 - Prinsjesdag

Een van de maatregelen in het Belastingplan 2019 is een verkorting van de looptijd van de 30%-regeling naar vijf jaar. Uiteindelijk is alsnog een overgangsregeling getroffen.

3 december 2018

Looptijdverkorting

Het Belastingplan 2019 voorziet in verkorting van de maximale looptijd van de 30%-regeling van acht naar vijf jaar. Aanleiding voor de wetswijziging is dat uit een evaluatie van de 30%-regeling is gebleken dat deze door circa 80% van de gebruikers niet langer dan vijf jaar wordt toegepast.

Personen die gebruikmaken van de 30%-regeling kunnen ook opteren voor de zogenoemde partiële buitenlandse belastingplicht. Op grond van deze regeling wordt een ingekomen werknemer voor de belastingheffing in box 2 en box 3 op verzoek aangemerkt als buitenlands belastingplichtige. Alleen voor het inkomen uit werk en woning (box 1) blijft de werknemer binnenlands belastingplichtig. De ingekomen werknemer die vanwege de looptijdverkorting tot vijf jaar niet langer recht heeft op toepassing van de 30%-regeling, kan ook niet meer kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht. Gevolg is dat hij in Nederland belastingplichtig wordt ter zake van zijn wereldinkomen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Overgangsregeling

Oorspronkelijk zou de wetswijziging per 1 januari 2019 onverkort van toepassing worden op bestaande gevallen. Dit zou betekenen dat werknemers die een beschikking hebben ontvangen met een einddatum tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2022, de 30%-regeling vanaf eerstgenoemde datum niet meer zouden kunnen toepassen. Uiteindelijk is alsnog financiële ruimte gevonden voor een overgangsregeling. Werknemers voor wie de looptijd van de 30%-regeling zonder wetswijziging in 2019 of 2020 zou verstrijken, mogen de oorspronkelijke einddatum van de beschikking blijven aanhouden. Werknemers van wie de einddatum van de 30%-beschikking in 2021, 2022 of 2023 ligt, mogen de regeling nog tot en met 31 december 2020 blijven toepassen. Als de huidige einddatum van de 30%-beschikking op of na 1 januari 2024 wordt de looptijd met drie jaar ingekort. In dat geval sorteert de overgangsregeling geen effect.

Commentaar Deloitte

De verkorting van de looptijd van de 30%-regeling was al aangekondigd in het Regeerakkoord. De maatregel vloeit voort uit eerdere onderzoeken die waren gericht op het vinden van mogelijke beperkingen van de 30%-regeling. Met name de Tweede Kamer vond deze faciliteit te royaal. De inkorting van de looptijd was de minst nadelige ingreep van diverse alternatieven, zoals aftopping van de hoogte van het inkomen waarover de tegemoetkoming wordt berekend of aanpassing, dan wel afbouw, van de hoogte van het percentage.

In het algemeen bestaat er niet heel veel bezwaar tegen deze maatregel, ook al omdat is gebleken dat veel werknemers niet langer dan vijf jaar worden uitgezonden. Niettemin heeft het aanvankelijk ontbreken van overgangsrecht veel kwaad bloed gezet. Het is inderdaad niet erg sympathiek om bestaande gevallen niet te respecteren. Gelukkig heeft het kabinet uiteindelijk alsnog financiële ruimte gevonden voor een overgangsregeling.

Aangezien de 30%-regeling in de salarisadministratie moet worden toegepast, dient de werkgever een nieuwe looptijd vast te stellen. Indien de 30%-regeling als gevolg van de wetswijziging in 2019 of 2020 zou eindigen, blijft deze op grond van overgangsrecht echter tot en met 31 december 2020 van toepassing, of tot de eerdere reguliere einddatum die op de beschikking vermeld staat.

Veel werknemers zullen zich afvragen welke invloed de voorgestelde wijzigingen hebben op hun financiële positie. Het is dan ook aan te raden om te inventariseren welke werknemers worden getroffen door de looptijdverkorting en deze groep proactief te informeren. Afspraken over de 30%-regeling kunnen zijn opgenomen in arbeidsovereenkomsten, 30%-addenda en andere met de werknemer overeengekomen afspraken. Het kan nodig zijn om deze documenten in het licht van de voorgestelde wijzigingen opnieuw te beoordelen.

Vond u dit nuttig?