Overzicht autobelastingen, milieubelastingen en verhuurderheffing

Article

Overzicht autobelastingen, milieubelastingen en verhuurderheffing

Belastingplan 2019 - Prinsjesdag

Hierbij een overzicht van de in het Belastingplan 2019 opgenomen maatregelen met betrekking tot autobelastingen, milieubelastingen en de verhuurderheffing.

19 november 2018

Overzicht autobelastingen, milieubelastingen en verhuurderheffing

English version

Terug naar overzicht Belastingplan 2019

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen

Onder de huidige wettelijke regeling wordt op aanvraag teruggaaf van BPM verleend voor personenauto’s die voor 90% of meer worden gebruikt voor openbaar vervoer of taxivervoer. Deze teruggaafmogelijkheid wordt met ingang van 1 januari 2020 afgeschaft, zodat er voor deze groep een financiële prikkel ontstaat tot aanschaf van milieuvriendelijke auto’s.

Motorrijtuigenbelasting

In de Overige fiscale maatregelen 2019 is een verduidelijking opgenomen inzake het gebruik van kentekengegevens ten behoeve van de heffing van motorrijtuigenbelasting. In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en enkele recente uitspraken van de Hoge Raad, acht de staatssecretaris het nodig dat de bevoegdheden van de fiscus op dit terrein beter wettelijk vastgelegd worden.

Belasting zware motorrijtuigen

De milieudifferentiatie in de Wet belasting zware motorrijtuigen wordt geactualiseerd. Dit houdt in dat de meer vervuilende vrachtauto’s uit binnen- en buitenland meer belasting gaan betalen. Voor de schoonste vrachtauto’s blijft het huidige tarief van toepassing. De maatregel gaat ook gelden in andere landen die belasting heffen op basis van het Eurovignet. De inwerkingtreding is afhankelijk van de ratificatie in die andere landen.

Belastingen op milieugrondslag

Het kabinet stelt voor om de energiebelasting en afvalstoffenbelasting aan te passen om de prikkel om vervuiling te beperken te vergroten. In dit kader worden de tarieven in de eerste schijf van de energiebelasting beter in verhouding gebracht tot de CO2-uitstoot. Dit betekent dat het tarief voor elektriciteit lager wordt en het tarief voor aardgas hoger. Het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit wordt verlaagd met 0,72 cent per kWh. Het reguliere tarief van de eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas wordt 3 cent per m3 hoger.

Verder wordt voorgesteld de belastingvermindering in de energiebelasting te verlagen van EUR 308,54 naar EUR 527,54. De belastingvermindering betreft een vast bedrag dat per aansluiting in mindering wordt gebracht op de voor de levering van elektriciteit verschuldigde energiebelasting.

Ten slotte stelt het kabinet voor om het tarief van de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afvalstoffen te verhogen om zo het recyclen van afval aantrekkelijker te maken. Per 1.000 kilogram bedraagt het tarief in 2019 EUR 32,12 (2018: EUR 13,21). De Tweede Kamer heeft echter een vrijstelling bedongen voor asbest en asbesthoudende producten die toegepast zijn geweest als dakbedekking. De achterliggende gedachte is dat men zo weinig mogelijk financiële belemmeringen wil opwerpen voor het saneren van asbestdaken.

Verminderen van de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen

Verhuurders die verhuurderheffing verschuldigd zijn worden als het aan het kabinet ligt beloond voor het realiseren van verbetering in de energieprestatie van bestaande huurwoningen. Op grond van de voorgestelde maatregel kunnen zij onder voorwaarden in aanmerking komen voor heffingsvermindering. Om in aanmerking te kunnen komen voor de heffingsvermindering dient te woning met minimaal drie Energie-Indexklassen te worden verbeterd. Daarnaast dient na renovatie een Energie-Index van maximaal 1,4 (label B of beter) te resulteren.

Tarief verhuurderheffing

Het tarief van de verhuurderheffing zal met 0,03%-punt worden verlaagd. Achtergrond hiervan zijn de toegenomen fiscale lasten van woningcorporaties alsmede de woningmarktambities van het kabinet.

Vond u dit nuttig?