Belastingplan 2019 – Overzicht maatregelen formeel belastingrecht, invordering en toeslagen

Article

Overzicht maatregelen formeel belastingrecht, invordering en toeslagen

Belastingplan 2019 - Prinsjesdag

Hierbij een overzicht van de in het Belastingplan 2019 opgenomen maatregelen op het gebied van formeel belastingrecht, invordering en toeslagen.

21 december 2018

Overzicht maatregelen formeel belastingrecht, invordering en toeslagen

English version

Terug naar overzicht Belastingplan 2019

Verhaalconstructies invordering

Begin 2017 zijn reeds maatregelen aangekondigd die zien op het veiligstellen van belastinginning. De toenmalige staatssecretaris gaf aan dat de Belastingdienst bij de inning van belastingen nogal eens geconfronteerd wordt met constructies om de belastingbetaling te ontlopen. Het gaat zowel om complexe, vaak internationale, constructies, alsook om eenvoudige constructies. Bijvoorbeeld het wegschenken van al het vermogen om zo de belastingbetaling te ontlopen. In vervolg hierop worden per 1 januari 2019 een aantal wijzigingen in de Invorderingswet doorgevoerd die deze zogenoemde verhaalconstructies moeten aanpakken.


Aansprakelijkheid van begunstigden

Een van de manieren waarop belastingschuldigen belastingbetaling proberen te ontlopen, is volgens de staatssecretaris dat zij zich ontdoen van hun vermogen vlak voordat de Belastingdienst de verhaalsmogelijkheden voor de inning van belasting veilig heeft kunnen stellen. Voorbeelden zijn schenkingen aan familieleden en liquidatie-uitkeringen door rechtspersonen aan aandeelhouders. Begunstigden van deze betalingen kunnen voortaan aansprakelijk kunnen worden gesteld door de Belastingdienst, wanneer zij wisten of behoorden te weten dat de Belastingdienst hierdoor benadeeld zou kunnen worden. Om de bewijspositie van de ontvanger te verbeteren wordt een bewijsvermoeden in de wet opgenomen.


Uitbreiding verhaalsmogelijkheden op erfgenamen

Erfgenamen kunnen op dit moment al op grond van het civiele recht aansprakelijk worden gehouden voor schulden van de erflater. Voor belastingschulden is deze aansprakelijkheid beperkt, met als doel om erfgenamen te beschermen. Volgens de staatssecretaris biedt deze bescherming echter ook ongewenste mogelijkheden om belastingbetalingen te ontlopen. Daarom stelt hij voor om de aansprakelijkheid van erfgenamen uit te breiden met het bedrag van schenkingen die de erfgenaam van de erflater heeft ontvangen binnen 180 dagen voor diens overlijden.


Alternatieve wijze van bekendmaking aanslag

Bepaalde termijnen, zoals de bezwaartermijn en de betalingstermijn, gaan pas lopen na het bekendmaken van de belastingaanslag op de voorgeschreven wijze. Bij rechtspersonen die niet langer bestaan, is bekendmaking van de aanslag echter niet zonder meer mogelijk. Hiervoor is in de regel tussenkomst van de rechter nodig. In het buitenland is dit soms zelfs überhaupt niet mogelijk. Dit frustreert of vertraagt invordering van belastingschulden. Daarom stelt de wetgever een alternatieve en eenvoudiger wijze van bekendmaking van de aanslag voor, als het gaat om niet langer bestaande rechtspersonen. In dat geval hoeft de Ontvanger niet langer om heropening van de vereffening te verzoeken, maar kan hij de aanslag rechtsgeldig bekend maken door middel van verzending of uitreiking aan het parket van het Openbaar Ministerie bij (I) de rechtbank binnen wiens rechtsgebied de laatst bekende vestigingsplaats van de belastingschuldige is gelegen, of (II) bij de rechtbank in Den Haag. Op dat tijdstip treden de rechtsgevolgen van de aanslag in werking en nemen de betalingstermijn en bezwaartermijn een aanvang.


Uitbreiding informatieverplichtingen

Volgens de staatssecretaris signaleert de Belastingdienst dat de bestaande informatieverplichtingen soms niet genoeg informatie opleveren om een aansprakelijkstelling voldoende te onderbouwen. Dit is bijvoorbeeld het geval als vermogen weggesluisd wordt met gebruikmaking van buitenlandse rechtspersonen, waarbij niet duidelijk is wie de begunstigde is. Om beter zicht te krijgen op onder andere dit soort constructies, worden potentieel aansprakelijke personen verplicht om desgevraagd informatie aan de Belastingdienst te verstrekken ten behoeve van de invordering van belasting.

Belastingrenteregeling inkomstenbelasting en erfbelasting

Belastingplichtigen die in een betaalpositie verkeren, ontkomen nu alleen aan renteberekening wanneer zij vóór de eerste dag van de vierde maand na afloop van het jaar aangifte hebben gedaan. Sinds 2014 is het uiterste indieningstijdstip van de aangifte inkomstenbelasting echter verschoven naar 1 mei na afloop van het kalenderjaar. Het kabinet stelt nu voor om deze datum ook voor de belastingrenteregeling te gaan hanteren. Een vergelijkbare aanpassing wordt voorgesteld voor aanslagen erfbelasting. Ook daar geldt voortaan als uitgangspunt dat geen belastingrente in rekening wordt gebracht indien tijdig aangifte wordt gedaan en de aanslag conform die aangifte wordt vastgesteld.


Zie ook: Versoepeling belastingrenteregime

Gerelateerde artikelen

Vond u dit nuttig?