Belastingplan 2019 - Verrassende maatregel schulden dga

Article

Verrassende maatregel schulden dga

Belastingplan 2019 - Prinsjesdag

Het kabinet heeft aangekondigd om een regeling te gaan uitwerken die dga’s ontmoedigt bedragen groter dan € 500.000 te lenen bij hun bv. Het meerdere zal vanaf 2022 worden aangemerkt als een winstuitdeling in box 2.

3 december 2018

Tijdens Prinsjesdag zijn veel fiscale wetswijzigingen voorgesteld. Verrassend is de aangekondigde rekening-courantmaatregel voor dga’s. Deze maatregel was namelijk niet opgenomen in het regeerakkoord van vorig jaar. De maatregel maakt overigens geen deel uit van het Belastingplan 2019, maar wordt ‘en passant’ beschreven in de Miljoenennota. Het kabinet is voornemens in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel met de maatregel in te dienen bij de Tweede Kamer. Voorafgaand zal nog een internetconsultatie plaatsvinden.

Vormgeving

Concreet houdt de voorgenomen maatregel in dat als een dga meer dan € 500.000 heeft geleend van zijn eigen vennootschap, het meerdere wordt belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Te veel lenen leidt voor het surplus dus tot heffing in box 2. Het doel van het kabinet is om dga’s te ontmoedigen grote leningen aan te gaan bij hun eigen vennootschap. Uit onderzoek blijkt dat tien procent van de dga’s een schuld boven de € 500.000 heeft bij de eigen bv. Hierdoor wordt de heffing in box 2 langdurig uitgesteld, of soms zelfs afgesteld. Daarnaast leidt dit soort hoge schulden tot discussies tussen belastingplichtigen en de inspecteur. Door het instellen van het grensbedrag van € 500.000 hoeft de Belastingdienst in de toekomst niet langer aan te tonen dat voor het meerdere feitelijk sprake is van een winstuitkering.

In oktober 2018 heeft het kabinet aangekondigd dat zowel nieuwe als bestaande financieringen ten behoeve van de eigen woning buiten de reikwijdte van de maatregel zullen blijven. De voor dit doel geleende bedragen verhogen dus feitelijk de drempel van € 500.000. Het kabinet is (vooralsnog) niet van plan om ook leningen die zijn aangegaan voor een tweede woning of andere niet-liquide beleggingen uit te zonderen. De reikwijdte van de maatregel is dus duidelijk ruimer dan alleen rekening-courantschulden.

Oplossingen

De maatregel treedt in 2022 in werking, zodat dga’s de mogelijkheid hebben een excessieve schuldpositie terug te brengen, voordat zij over deze leningen belasting verschuldigd worden. Er zijn voor dga’s twee opties om de schuld terug te brengen. Ten eerste kunnen zij een dividenduitkering doen en daarmee de schuld aan de eigen vennootschap verlagen. Zo’n dividenduitkering tot heffing in box 2. Toch kan het gunstig zijn een schuldpositie nu reeds af te bouwen, gelet op de verhoging van het box-2-tarief naar 26,25% in 2020 en 26,9% vanaf 2021. De tweede optie voor de dga is om op zijn schuld af te lossen uit privémiddelen. Dat zal niet in alle gevallen eenvoudig zijn, bijvoorbeeld wanneer het geleende bedrag al is opgemaakt aan consumptieve bestedingen, of is gebruikt als financiering voor een vakantiewoning.

Commentaar Deloitte

De maatregel komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het langdurige uitstel van belastingheffing in box 2 is al eerder onderwerp van discussie geweest. Zo is in het verleden voorgesteld om dga’s jaarlijks te belasten voor een forfaitair voordeel over het vermogen van hun vennootschap. De nu aangekondigde maatregel is meer specifiek gericht op situaties waarin winsten van de vennootschap voor consumptie worden aangewend zonder dat heffing plaatsvindt. Gelet op de hevige kritiek die belangenorganisaties inmiddels hebben geuit op de maatregel, is het niet ondenkbaar dat in het wetgevingsproces de scherpe randjes eraf worden afgehaald. Voor leningen bij de eigen bv tot een bedrag van € 500.000 blijft de bestaande situatie gehandhaafd, wat inhoudt dat op de fiscus de bewijslast rust dat er een te hoge schuldpositie is.

Vond u dit nuttig?