Belastingplan 2022 - wijzigingen in tarieven en heffingskortingen

Article

Belastingplan 2022 - Wijzigingen in tarieven en heffingskortingen

In deze bijdrage gaan wij gedetailleerd in op de in 2022 van toepassing zijnde tarieven, schijven en heffingskortingen in de loon- en inkomstenbelasting en de tariefstructuur in de vennootschapsbelasting.

18 oktober 2021

Webcast Belastingplan 2022

Corina van Lindonk, Aart Nolten en Eddo Hageman bespraken het nieuwe Belastingplan.

Kijk terug (30 min.)

Tariefstructuur vennootschapsbelasting

De tariefstructuur van de vennootschapsbelasting wijzigt in 2022 doordat de eerste tariefschijf wordt verlengd tot een belastbaar bedrag van € 395.000 (2021: € 245.000). Het tarief in deze schijf bedraagt 15%. Het algemene Vpb-tarief bedraagt nu 25%, maar wordt in 2022 verhoogd naar 25,8%. Daartoe is een nota van wijziging op het Belastingplan 2022 ingediend. De tariefstructuur ziet er na deze wijziging als volgt uit:
 

Jaar 2021 2022
Opstaptarief 15.0% (belastbaar bedrag tot € 245.000) 15.0% (belastbaar bedrag tot € 395.000)
Toptarief 25.0% (belastbaar bedrag > € 245.000) 25.8% (belastbaar bedrag > € 395.000)

 

Tweetarievenstelsel box 1

Sinds 1 januari 2020 is effectief sprake van een tweetarievenstelsel in de inkomstenbelasting met een basistarief van iets meer dan 37% en een toptarief van 49,50%. Het basistarief bedraagt in 2022 37,07%, maar daalt in de komende jaren licht tot respectievelijk 37,05% (2023) en 37,03% (2024). Het toptarief blijft ongewijzigd staan op 49,5%.

Voor AOW-gerechtigden is sprake van een drietarievenstelsel, omdat zij geen AOW-premies zijn verschuldigd. Tot een box 1-inkomen van € 35.472 (indien geboren vóór 1 januari 1946: € 36.409) bedraagt het gecombineerde tarief voor deze belastingplichtigen in 2022 19,17% (2021: 19,20%). In de onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de tarieven en de schijfgrenzen samengevat.

Verder daalt het maximale aftrektarief voor bepaalde aftrekposten in box 1, zoals hypotheekrente, ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling en persoonsgebonden aftrek in 2022 van 43% naar 40%. De aftrekpost blijft in stand, maar bij de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting wordt in voorkomende gevallen een tariefcorrectie toegepast. In 2023 daalt het maximale aftrektarief verder tot het dan geldende basistarief in de inkomstenbelasting (37,05%).

Schijfgrenzen

Tariefgrenzen 2021 2022
Grens eerste schijf (geboren vanaf 1946)
€ 35.129 € 35.472
Grens eerste schijf (geboren vóór 1946)
€ 35.941 € 36.409
Grens tweede schijf  € 68.507 € 69.398
Derde schijf >€ 68.507 >€ 69.398


Algemene tarieftabel

Gecombineerd tarief  2021 2022
Tarief eerste schijf  37,10% 37,07%
Tarief tweede schijf  37,10% 37,07%
Tarief derde schijf 49,50% 49,50%


Tarieftabel AOW-gerechtigden

Gecombineerd tarief  2021  2022
Tarief eerste schijf 19,20%  19,17%
Tarief tweede schijf 37,10% 37,07%
Tarief derde schijf 49,50% 49,50%

Aanpassing box 3

De wetgever blijft uitgaan van ficties ten aanzien van de samenstelling van het box 3-vermogen. Ook het tarief in box 3 blijft in 2022 gelijk met 31%. Het heffingsvrije vermogen neemt toe tot € 50.650 (2021: € 50.000). Het fictief rendement in rendementsklasse I bedraagt in 2022 -0,01% (2021: 0,03%) en dat voor rendementsklasse II op 5,53% (2021: 5,69%). Dat leidt tot de volgende berekening van het in aanmerking te nemen forfaitair rendement:
 

Grondslag sparen en beleggen Rendementsklasse I Rendementsklasse II Fictief rendement
 € 0 – € 50.650 67% 33% 1,82%
€ 50.650 – € 962.350
21% 79% 4,37%
> € 962.350 0% 100% 5,53%

 

Zelfstandigenaftrek

Het kabinet wil het verschil in fiscale behandeling tussen zelfstandigen en werknemers verder verkleinen. Tot en met het jaar 2027 bedraagt de afbouw € 360 per jaar, en in 2028 eenmalig € 390. In de daaropvolgende jaren wordt de zelfstandigenaftrek met € 110 per jaar verminderd, totdat deze in 2036 uitkomt op € 3.240. In 2022 bedraagt de zelfstandigenaftrek nog € 6.310 (2021: € 6.670).

Algemene heffingskorting

Het maximale bedrag van de algemene heffingskorting komt in 2022 uit op 2022 € 2.888. Aanvankelijk zou dit € 2.874 zijn, maar bij nota van wijziging is voorzien in een aanvullende verhoging van € 14, ter compensatie van een stijging van de zorgpremies. Vanaf een box 1- inkomen van € 21.317 wordt de algemene heffingskorting met 5,977% afgebouwd, totdat deze bij een inkomen van € 69.398 op nihil uitkomt.

Belastingplichtigen jonger dan AOW-leeftijd

Jaar 2021 2022
Algemene heffingskorting  € 2.837  € 2.888
Afbouwpercentage 5,977%  5,977%
Afbouwpunt € 21.043 € 21.317

 

Belastingplichtigen ouder dan AOW-leeftijd

Jaar 2021 2022
Algemene heffingskorting € 1.469 € 1.495
Afbouwpercentage 3,093% 3,091%
Afbouwpunt € 21.043 € 21.317

 

Arbeidskorting

Het maximale bedrag van de arbeidskorting komt in 2022 uit op € 4.260. Bovendien gaat het afbouwpercentage omlaag naar 5,86% (2021: 6%), om het verschil in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners enigszins te verkleinen. De afbouw van de arbeidskorting begint in 2022 bij een arbeidsinkomen (winst, loon of resultaat uit overige werkzaamheden) van € 36.649. Door deze inkomensafhankelijke afbouw, alsmede die van de algemene heffingskorting, is de marginale belastingdruk aanzienlijk hoger dan volgt uit de box 1-tarieven.
 

Belastingplichtigen jonger dan AOW-leeftijd

Jaar  2021  2022
Maximale arbeidskorting  €4.205  € 4.260
Afbouwpercentage 6.00% 5,86%
Afbouwpunt €35.652 € 36.649


Belastingplichtigen ouder dan AOW-leeftijd

Jaar 2021 2022
Maximale arbeidskorting  € 2.178 € 2.204
Afbouwpercentage  3,105% 3,03%
Afbouwpunt € 35.652 € 36.649

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Het maximale bedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verlaagd tot € 2.534 (2021: € 2.815). Dit ter gedeeltelijke dekking van de uitgaven die voortvloeien uit de Wet betaald ouderschapsverlof. Het startpunt van de IACK ligt bij een arbeidsinkomen van € 5.219, terwijl het opbouwpercentage in 2022 ongewijzigd blijft.
 

Jaar  2021 2022
Maximale IACK  € 2.815  € 2.534
Afbouwpercentage  11,45%  11,45%
Opbouwpunt € 5.153 € 5.219

Ouderenkorting

De maximale ouderenkorting bedraagt in 2022 € 1.726. Sinds 1 januari 2019 vervalt deze heffingskorting niet meer ineens wanneer een bepaalde inkomensgrens wordt overschreden, maar vindt daarentegen een geleidelijke afbouw plaats. Het afbouwpercentage bedraagt in 2022 15% boven een verzamelinkomen van € 38.464.
 

Jaar  2021  2022
Maximale ouderenkorting  € 1.703  € 1.726
Afbouwpercentage 15% 15%
Afbouwpunt € 37.970  € 38.464


De alleenstaande-ouderenkorting komt in 2022 uit op € 449 (2021: € 443).

Did you find this useful?