Belastingplan 2022 – Overzicht maatregelen formeel belastingrecht en invordering

Article

Overzicht maatregelen formeel belastingrecht, invordering en toeslagen

Belastingplan 2022 - Prinsjesdag

Hierbij een overzicht van de in het Belastingplan 2022 opgenomen maatregelen op het gebied van formeel belastingrecht en invordering.

21 september 2021

Overzicht maatregelen formeel belastingrecht, invordering en toeslagen

English version

Terug naar overzicht Belastingplan 2022

Webcast Belastingplan 2022

Corina van Lindonk, Aart Nolten en Eddo Hageman bespraken het nieuwe Belastingplan.

Kijk terug (30 min.)

Belastingrente

Voor alle belastingsoorten waarop de belastingrenteregeling van toepassing is, geldt sinds 1 oktober 2020 een percentage van 4%, dus ook voor aanslagen vennootschapsbelasting. Inmiddels is duidelijk geworden dat laatstgenoemde versoepeling na 31 december 2021 niet zal worden gecontinueerd. De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat het percentage van de belastingrente voor aanslagen vennootschapsbelasting per 1 januari 2022 weer wordt verhoogd naar 8%.

Tegemoetkoming schrijnende gevallen

In een afzonderlijk wetsvoorstel is een regeling getroffen voor schrijnende situaties waarin groepen burgers door toedoen van de Belastingdienst terecht zouden kunnen komen. Zo kan gedacht worden aan de situatie waarin de Belastingdienst ten onrechte niet meewerkt aan een minnelijke schuldsaneringsregeling en de burger te maken krijgt met invordering onder dwang. Het kabinet vindt het wenselijk om in zulke gevallen een tegemoetkoming te verlenen om zo het veroorzaakte leed weg te nemen of te verzachten. Het wetsvoorstel voorziet in een wettelijke basis daarvoor.

De regeling houdt in dat bij algemene maatregel van bestuur gevallen kunnen worden aangewezen die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Daarbij moet het gaan om situaties waarin een onterecht handelen of nalaten van de inspecteur of ontvanger de burger in een penibele positie heeft gebracht en die (financiële) gevolgen niet voor zijn of haar rekening moeten komen. De regeling is ruim opgezet omdat nog niet bekend is om welke situaties het precies gaat. Zowel in het civiele recht als het bestuursrecht bestaan reeds mogelijkheden om een schadevergoeding te claimen, maar dat biedt volgens het kabinet niet altijd soelaas.

Voor het geven van een passende tegemoetkoming is het meestal nodig dat de Belastingdienst over de nodige informatie beschikt. Het opvragen van die informatie kan echter een extra last opleveren voor de getroffen burgers. Om hun hachelijk lot nog enigszins te verzachten, wordt voorgesteld dat de Belastingdienst deze informatie rechtstreeks bij de betrokken instanties kan opvragen. In het eerdergenoemde voorbeeld van minnelijke schuldsanering zou het bijvoorbeeld gaan om informatie van betrokken schuldhulpverleners of de gemeente.

Maandelijkse gegevenslevering kinderopvangorganisaties

Uitkering van toeslagen voor de kinderopvang geschiedt middels een voorschotsysteem. Gevolg hiervan is dat het aanvankelijk uitgekeerde bedrag te hoog kan zijn, waardoor terugvordering van een deel van dit bedrag volgt. Dit systeem leidde tot de kinderopvangtoeslagenaffaire, waarbij ouders met zeer hoge terugvorderingen te maken kregen. Om dit in de toekomst te voorkomen, wordt voorgesteld dat kinderopvangorganisaties voortaan regelmatig gegevens naar de Belastingdienst moeten sturen. Hierdoor wordt eerder gesignaleerd of het uitgekeerde bedrag hoger is dan het bedrag waar de ouders eigenlijk recht op hebben. Kinderopvangorganisaties moeten voortaan maandelijks uit eigen beweging gegevens over het gebruik van de opvang naar de Belastingdienst sturen, waar deze gegevensoverdracht eerst jaarlijks en op verzoek van de Belastingdienst plaatsvond. Met dit systeem zijn terugvorderingen niet volledig te voorkomen, maar worden deze wel eerder gesignaleerd, waardoor het terug te vorderen bedrag lager uitvalt.

Delegatiebepaling ondersteuning toeslaggerechtigden

Het kabinet acht het van belang dat toeslaggerechtigden op een laagdrempelige manier hun rechten kunnen uitoefenen en verplichtingen kunnen nakomen. Om dit doel te bewerkstelligen, kunnen op grond van de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen regels worden gesteld waarmee belemmeringen op dit gebied weggenomen kunnen worden. De bevoegdheid tot het bepalen van deze regels wordt overgedragen aan de bevoegde minister. Op die manier kan sneller gereageerd worden op veranderingen dan bij verankering in de wet. Met ingang van 1 januari 2022 wordt op basis van deze delegatiebepaling een regeling ingevoerd die ervoor zorgt dat de overheid kosten voor onder meer privacybescherming vergoedt aan partijen die gratis hulp bieden aan toeslaggerechtigden.

Huurtoeslag bij huurgrensoverschrijding

Momenteel is het zo dat als de huur boven de maximumhuurgrens is gestegen, het recht op huurtoeslag blijft bestaan als er in de maand vóór de huurgrensoverschrijding recht op huurtoeslag bestond. Het kan echter gebeuren dat de huurgrensoverschrijding plaatsvindt zonder dat in de maand voorafgaand aan de overschrijding recht bestond op huurtoeslag, bijvoorbeeld omdat juist op dat moment sprake was van een te hoog inkomen of te veel vermogen. Als het inkomen en vermogen weer voldoen aan de eisen voor huurtoeslag, bestaat er geen recht op huurtoeslag vanwege een te hoge huur. De wetgever wil deze huurders tegemoet komen door de eis dat in de maand voorafgaand aan de huurgrensoverschrijding recht op huurtoeslag moet bestaan, te schrappen. In de plaats daarvan wordt de eis gesteld dat de huurder eerder huurtoeslag ontving voor de desbetreffende woning, zonder termijn.

Did you find this useful?