Belastingplan 2023 – Overzicht maatregelen formeel belastingrecht en invordering

Article

Overzicht maatregelen formeel belastingrecht, invordering en toeslagen

Belastingplan 2023 - Prinsjesdag

Hierbij een overzicht van de in het Belastingplan 2023 opgenomen maatregelen op het gebied van formeel belastingrecht, invordering en toeslagen.

24 november 2022

Overzicht maatregelen formeel belastingrecht, invordering en toeslagen

Terug naar overzicht Belastingplan 2023


English version

Massaal bezwaar plus

De reikwijdte van de massaalbezwaarprocedure wordt uitgebreid tot verzoeken om ambtshalve vermindering in de inkomstenbelasting. Als voor de beslissing op een groot aantal verzoeken dezelfde rechtsvraag moet worden beantwoord, kan een aanwijzing massaal bezwaar worden gegeven voor zowel verzoeken om ambtshalve vermindering als bezwaren, voor zover die de rechtsvraag betreffen. Nadat de rechtsvraag is beantwoord door de Hoge Raad, wordt bij collectieve beslissing uitspraak gedaan ten aanzien van de ingediende verzoeken en bezwaren. Het voordeel van deze werkwijze is dat de belastingdienst niet eerst de ingediende verzoeken om ambtshalve vermindering hoeft te behandelen, alvorens massaal bezwaar mogelijk is.

Delegatiebepaling invorderingsrente

In de Invorderingswet wordt een delegatiebepaling opgenomen op grond waarvan de regering de bevoegdheid krijgt om bij algemene maatregel van bestuur gevallen aan te wijzen waarin het in rekening brengen van invorderingsrente achtwege moet blijven, omdat dit wegens uitzonderlijke omstandigheden niet redelijk wordt geacht. De wetgever denkt daarbij aan situaties waarin de belastingplichtige geen verwijt kan worden gemaakt van de te late betaling. Als voorbeeld worden voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 genoemd waarin box 3-inkomen begrepen is. Omdat bij het vaststellen daarvan nog geen rekening kon worden gehouden met de jurisprudentie van de Hoge Raad inzake box 3, is uit eigen beweging besloten om niet tot dwanginvordering over te gaan. Het zou volgens de wetgever dan niet redelijk zijn om alsnog invorderingsrente in rekening te brengen als betaling plaatsvindt na afloop van de wettelijke betalingstermijn.

Webcast Belastingplan

Corina van Lindonk, Aart Nolten en Eddo Hageman bespraken het nieuwe Belastingplan.

Bekijk

Verhoging kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen, bedoeld om gezinnen met lage- en middeninkomens te ondersteunen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt naar huishoudtype. Alleenstaande ouders krijgen een hoger kindgebonden budget. Om te voorkomen dat gezinnen door de huidige koopkrachtontwikkelingen onder de armoedegrens raken, wordt het kindgebonden budget (deels) structureel verhoogd, bovenop de inflatiecorrectie. Zo wordt het maximumbedrag vanaf het derde kind gelijkgetrokken met dat voor een tweede kind. Verder worden de bedragen per kind verhoogd met EUR 356 en wordt de aanvulling voor alleenstaande ouders eveneens met dit bedrag verhoogd.

Daartegenover staat dat de inkomensondersteuning voor AOW’ers (IOAW) per 2025 wordt afgeschaft. Dit hangt volgens het kabinet samen met de forse verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023 (8,05%), die ook doorwerkt in de AOW-uitkering.

Geen wijziging toeslagen bij opvang Oekraïners

Het kabinet stelt een wetswijziging voor om te waarborgen dat particulieren die in hun huis ontheemde Oekraïners hebben opgevangen als gevolg daarvan niet minder toeslagen ontvangen. Strikt genomen zou dit op basis van de huidige regels kunnen gebeuren, omdat voor de hoogte van de toeslagen wordt gekeken naar het gezamenlijke huishoudinkomen. Ook het inkomen of het vermogen van een medebewoner telt daarvoor mee. Het kabinet wil uitsluiten dat op basis van die regel de inkomenspositie van de opgevangen ontheemde Oekraïner relevant wordt voor de toeslagen.

Did you find this useful?