Belastingplan 2023 - Overzicht maatregelen overdrachtsbelasting en verhuurderheffing | Deloitte

Article

Overzicht maatregelen overdrachtsbelasting en verhuurderheffing

Belastingplan 2023 - Prinsjesdag

Hierbij een overzicht van de in het Belastingplan 2023 voorgestelde maatregelen met betrekking tot de overdrachtsbelasting en de verhuurderheffing.

26 september 2022

Overzicht maatregelen overdrachtsbelasting en verhuurderheffing

Terug naar overzicht Belastingplan 2023


English version

Afschaffen en verlagen van de schenkingsvrijstelling eigen woning

De schenkingsvrijstelling eigen woning voorzag in het jaar 2022 in een vrijstelling van € 106.671 voor aan personen tussen de 18 en 40 jaar gedane schenkingen in verband met onder andere de aankoop en verbouwing van de eigen woning. Doel daarvan was het verminderen van de eigenwoningschuld en het verlagen van het percentage onderwaterhypotheken. Naar aanleiding van een evaluatie over de effectiviteit van de regeling wordt voorgesteld de vrijstelling eigen woning per 1 januari 2024 te laten vervallen.

Formeel wordt de vrijstelling eigen woning dus niet reeds in 2023 afgeschaft. Maar het bedrag van de vrijstelling wordt wel per 1 januari 2023 verlaagd tot het bedrag van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen (voor 2023: € 28.947). Verwacht wordt dat de vrijstelling eigen woning daardoor al vanaf 2023 nauwelijks meer zal worden gebruikt, omdat met de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen hetzelfde resultaat wordt bereikt, en die vrijstelling niet aan bestedingsvoorwaarden is gebonden.

Voor de schenking geldt momenteel een spreidingsmogelijkheid van drie jaar. Deze wordt onder de voorgestelde maatregelen voor de overgangsjaren beperkt. Een bij een schenking in 2022 onbenut gebleven deel van de maximale vrijstelling, kan nog worden benut voor een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024. Het blijft evenwel mogelijk om de voor het eerst in 2022 ontvangen schenking eigen woning uiterlijk 31 december 2024 te besteden.

Webcast Belastingplan

Corina van Lindonk, Aart Nolten en Eddo Hageman bespraken het nieuwe Belastingplan.

Bekijk

Verhoging algemene tarief overdrachtsbelasting

De regering stelt voor het algemene tarief voor overdrachtsbelasting per 1 januari 2023 te verhogen van 8% naar 10,4%. Een belangrijke doelstelling van de verhoging is het versterken van de positie van de starter op de koopwoningenmarkt ten opzichte van de belegger. Doordat op de aankoop van een woning die is bestemd voor eigen gebruik het verlaagde tarief van 2% blijft gelden, treft de verhoging van het algemene tarief naar verwachting met name beleggers in woningen en bedrijfsvastgoed. Beoogd wordt de aankoop van woningen door beleggers minder aantrekkelijk te maken, zodat een groter deel van de woningvoorraad beschikbaar blijft voor starters en doorstromers op de koopwoningmarkt. Met de maatregel wordt echter voor het grootste deel bedrijfsvastgoed geraakt, hetgeen erkend wordt als verstorend effect.

Afschaffing verhuurderheffing

Eerder is aangekondigd dat de verhuurderheffing met ingang van 2023 afgeschaft. In ruil hiervoor komen er bindende prestatieafspraken met corporaties, zodat de investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat gebruikt wordt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken. Het wetsvoorstel dat in afschaffing voorziet, maakt echter (nog) geen deel uit van het pakket Belastingplan 2023.

Brede aanpak constructies en negatief geëvalueerde fiscale regelingen

Het kabinet beoogt de komende jaren opmerkelijke belastingconstructies en oneigenlijk gebruik van fiscale regelingen binnen alle belastingsoorten aan te pakken. Een voorbeeld daarvan is het standaard aanmerken van verhuurd vastgoed als beleggingsvermogen in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting en de doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting. Daarnaast richt het kabinet zich op het afschaffen, dan wel versoberen van ondoelmatige en ondoeltreffende fiscale regelingen.

Did you find this useful?