Bent u voorbereid op de wijzigingen in de Arbowet?

Nieuws

Bent u voorbereid op de wijzigingen in de Arbowet?

Vanaf 1 juli 2017 moet uw Arbobeleid daarop aangepast zijn

Het wetsvoorstel voor aanpassingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is door de Eerste Kamer aangenomen op 24 januari 2017. Werkgevers dienen vanaf 1 juli 2017 belangrijke wijzigingen in het Arbobeleid door te voeren om te (blijven) voldoen aan de wet- en regelgeving.

14 februari 2017

Aanleiding wijzigingen Arbowet

Aanleiding voor de wetswijzigingen zijn de veranderingen op de arbeidsmarkt waardoor de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking van steeds groter belang wordt. Daarnaast is de werkdruk in Nederland de afgelopen jaren fors toegenomen waardoor steeds meer werknemers uitvallen met arbeidsgerelateerde klachten.

Wijzigingen Arbowet

De wijzigingen die vanaf 1 juli 2017 gaan gelden zien in het bijzonder op het vergroten van de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. Hieronder schetsen wij de belangrijkste wijzigingen.

  • De Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie.
  • De werknemer krijgt het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te consulteren, ook als geen sprake is van ziekte.
  • De werknemer heeft het recht op een second opinion door een tweede bedrijfsarts, tenzij zwaarwegende argumenten zich daartoe verzetten.
  • De bedrijfsarts moet in de gelegenheid worden gesteld iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken.
  • Aan de inhoud van het basiscontract met de arbodienstverlener worden minimumeisen gesteld.
  • De sanctioneringsmogelijkheden door de Inspectie SZW worden uitgebreid.

Gevolgen voor werkgevers

Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot en met 31 mei 2018 de tijd om bestaande contracten aan te passen. Contracten afgesloten na 1 juli 2017 moeten aan de gewijzigde voorwaarden voldoen. De Inspectie SZW kan werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening zonder waarschuwing een boete opleggen. Werknemers kunnen vanaf 1 juli 2017 echter al wel een beroep doen op o.a. de vrije toegang tot de Arbodienst en de second opinion. Wij adviseren daarom om spoedig met de Arbodienstverlener aanvullende afspraken te maken voor een soepele verzuimbegeleiding en het voorkomen van onverwachte facturatie door de Arbodienstverlener.

Na de wetswijzigingen voldoen voor veel werkgevers de beleids- en veiligheidsdocumenten niet meer aan de wettelijke vereisten. Voorbeelden zijn het Arbobeleid, verzuimbeleid en de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Wij adviseren daarom om spoedig aan de slag te gaan met de komende wijzigingen in de Arbowet.

Aandachtspunten

Doordat de preventiemedewerker een prominentere rol krijgt en in nauw contact komt te staan met de Arbodienstverlener is een herijking van het proces rondom de begeleiding van zieke werknemers een logische volgende stap. Door de preventiemedewerker hierbij te betrekken wordt een draagvlak vanuit de organisatie gecreëerd waarbij werknemer en werkgever een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor een juiste uitvoering van het ziekteverzuimproces.

Meer weten?

Neem dan contact op met Jolanda Jansen via +31 (0)6 1234 2766, Ben Janssen via +31 (0)6 1312 7445, David Savenije via +31 (0)6 8355 5226 of Michel Kooij via +31 (0)6 1099 9182.

Vond u dit nuttig?