Betaalde schenkbelasting behoort niet tot verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang | Deloitte Nederland

Article

Betaalde schenkbelasting behoort niet tot verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

De schenkbelasting die is betaald bij de verkrijging van een geschonken aanmerkelijk belang vormt volgens de Hoge Raad geen onderdeel van de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang.

17 juni 2021

Verkrijgingsprijs

In box 2 wordt belasting geheven over het inkomen dat een belastingplichtige ontvangt uit een aanmerkelijk belang. Iemand bezit een aanmerkelijk belang wanneer hij of zij meer dan 5 procent van de aandelen in een vennootschap bezit. Het inkomen uit aanmerkelijk belang bestaat uit twee categorieën: reguliere voordelen, zoals dividenden, en vervreemdingsvoordelen. Van een vervreemdingsvoordeel is – kort gezegd – sprake wanneer iemands belang in een vennootschap niet langer tot zijn of haar vermogen behoort, bijvoorbeeld door verkoop van de aandelen.

De hoogte van de vervreemdingsvoordelen wordt vastgesteld op het verschil tussen de overdrachtsprijs en de verkrijgingsprijs van het aandelenpakket. De verkrijgingsprijs bestaat uit de tegenprestatie die de verkrijger voor de aandelen heeft geleverd, vermeerderd met overige kosten die met de verkrijging samenhangen. Indien het aandelenpakket tegen een onzakelijke prijs wordt verkregen, wordt de tegenprestatie vastgesteld op de waarde van het aandelenpakket in het economische verkeer. Welke overige kosten precies met de verkrijging van het aanmerkelijk belang samenhangen, is niet in alle gevallen duidelijk. Onlangs heeft de Hoge Raad daarover een arrest gewezen.

Schenking van aandelen

In de betreffende zaak had belanghebbende van zijn vader een aanmerkelijk belang in een vennootschap geschonken gekregen. Over deze schenking heeft belanghebbende € 361.907 aan schenkbelasting betaald. Belanghebbende heeft een verzoek ingediend bij de inspecteur om de verkrijgingsprijs van zijn aanmerkelijk belang vast te stellen. De inspecteur stelt de verkrijgingsprijs vast op € 590.750. Belanghebbende meent echter dat de verkrijgingsprijs verhoogd moet worden met de € 361.907 aan betaalde schenkbelasting, omdat dit een kostenpost is die rechtstreeks met de verkrijging van het aandelenpakket samenhangt. Rechtbank Gelderland oordeelde op basis van een oud arrest van de Hoge Raad uit 1957 dat de inspecteur gelijk heeft en dat de schenkbelasting geen onderdeel vormt van de verkrijgingsprijs.

Schenkbelasting is geen onderdeel van verkrijgingsprijs

Belanghebbende betoogde in cassatie dat het arrest waarop de rechtbank zich beroept inmiddels achterhaald is. De Hoge Raad gaat echter niet mee in dit betoog en overweegt dat de aanmerkelijk belang regeling nog steeds is gebaseerd op de gedachte dat de houder van een aanmerkelijk belang in de heffing wordt betrokken voor zijn aandeel in de winst van de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang houdt. Kosten worden daarbij alleen meegenomen als ze zijn gemaakt in onmiddellijk verband met de verkrijging van de aandelen. Schenkbelasting is verschuldigd vanwege een bevoordeling uit vrijgevigheid. De vorm waarin die bevoordeling plaatsvindt is voor de heffing niet relevant. Daarom kan niet worden gezegd dat de schenkbelasting in onmiddellijk verband staat met de verkrijging van de aandelen.


Bron: HR 11 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:883

Did you find this useful?