Bezwaar btw-heffing privégebruik auto 2016

Article

Bezwaar btw-heffing privégebruik auto 2016

Zoals wellicht bij u bekend is lopen er procedures waarbij de juistheid van de btw-heffing ter zake van het privégebruik van de auto van de zaak aan de kaak wordt gesteld. Om gebruik te kunnen maken van een eventuele positieve uitkomst van deze procedures, zult u tijdig bezwaar moeten maken tegen uw laatste btw-aangifte van 2016.

9 januari 2017

English version

Achtergrond

Ondernemers kunnen de btw op kosten gemaakt voor een auto van de zaak in eerste instantie volledig in aftrek brengen, mits de auto wordt gebruikt voor activiteiten waarvoor recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Vervolgens moeten zij aan het einde van het (boek) jaar btw aangeven over de waarde van het privégebruik. Tot 1 juli 2011 werd voor de heffing van btw over het privégebruik aangesloten bij de bijtelling voor de inkomstenbelasting en was sprake van een aftrekcorrectie. Sinds 1 juli 2011 wordt btw geheven via het systeem van de fictieve dienst. Als de ondernemer niet beschikt over een kilometeradministratie, moet hij btw aangegeven ten bedrage van 2,7% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM) van de auto dan wel 1,5% (indien bij de aankoop van de auto geen btw is afgetrokken dan wel de auto langer dan vijf jaar in gebruik is).

De toepassing van deze nieuwe regeling voor privégebruik van de auto vanaf 1 juli 2011 heeft geleid tot vele bezwaarschriften van ondernemers en vervolgens een viertal procedures bij Rechtbank Gelderland en Hof Arnhem-Leeuwarden.

Deze zaken betreffen allemaal het jaar 2011 en hierin zijn een groot aantal argumenten naar voren gebracht, zoals de vraag of het wel mogelijk is om twee verschillende regelingen voor het belasten van het privégebruik van de auto in één kalenderjaar toe te passen, de vraag of de nieuwe regeling wel kan worden toegepast bij leaseauto’s en de vraag naar de houdbaarheid van de btw-heffing indien de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor privégebruik. De uitspraken van Rechtbank Gelderland en Hof Arnhem-Leeuwarden waren helaas negatief voor de desbetreffende ondernemers. Momenteel buigt de Hoge Raad zich over deze procedures. Naar verwachting zal de Hoge Raad vóór 1 mei zijn oordeel vellen.


Bezwaar 2016

De Belastingdienst heeft recent bekend gemaakt dat indien u terzake van de btw-heffing privégebruik auto al bezwaar heeft gemaakt tegen de laatste btw-aangifte voor 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015 u niet opnieuw bezwaar hoeft te maken tegen de laatste btw-aangifte voor 2016. Dit eerder gemaakte bezwaar geldt dan automatisch als een bezwaar tegen de laatste aangifte van 2016.

Mocht u van adviseur zijn gewisseld of in deze jaren geen bezwaar hebben aangetekend en wilt u dat nu wel doen, dan kunt u gebruik maken van ons standaardbezwaarschrift of neem dan contact op met uw adviseur. Let u hierbij op de wettelijke bezwaartermijn van zes weken na het doen en betalen van de btw-aangifte of in geval u zich in een teruggaafpositie bevindt na de ontvangst van de teruggaafbeschikking.

De uitkomst van de procedures is niet met zekerheid te voorspellen, maar door het maken van bezwaar stelt u uw rechten veilig in geval van een positieve uitkomst van de procedures (zonder bezwaar zal de Belastingdienst niet overgaan tot teruggaaf). Zodra de Hoge Raad uitspraak doet, zullen wij u uiteraard nader informeren.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen