Titel

Article

Bij afsplitsing deel onderneming is overdrachtsbelasting verschuldigd

Bij de verkrijging van onroerende zaken die in Nederland zijn gelegen, is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Dat is ook het geval wanneer de verkrijging het gevolg is van een juridische afsplitsing. Onder voorwaarden kan evenwel beroep worden gedaan op een vrijstelling

25 augustus 2017

Recent oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant in een situatie van afsplitsing dat geen beroep kan worden gedaan op deze vrijstelling. Het ging in deze zaak om de verkoop van de aandelen in C BV aan B BV. B BV had echter geen interesse in de volledige onderneming van C BV. De vermogensbestanddelen en onroerende zaken van C BV waar B BV geen interesse in had, werden daarom afgesplitst in een nieuw opgerichte vennootschap.

Ter zake van de verkrijging van de onroerende zaken is de nieuwe vennootschap volgens de inspecteur overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit wordt bevestigd door de Rechtbank. Volgens de Rechtbank kan een beroep worden gedaan op de vrijstelling wanneer de splitsing is ingegeven door bedrijfseconomische motieven, zoals een duurzame rationalisatie of herstructurering van de activiteiten. Volgens de Rechtbank heeft de afsplitsing in casu plaatsgevonden ten behoeve van de verkoop van de onderneming van C BV. Afsplitsing met dit doel kan niet worden gezien als een zakelijk motief, waardoor de vrijstelling niet van toepassing is.

Aan dit oordeel doet niet af dat voor de vennootschapsbelasting was geoordeeld dat de juridische afsplitsing gevolgd door de verkoop van de aandelen in C BV niet was gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. De behandeling voor de vennootschapsbelasting en de overdrachtsbelasting van een afsplitsing lopen dus niet geheel synchroon.

Wanneer u uw onderneming wil verkopen en daarbij verschillende mogelijkheden heeft, is het van belang aandacht te hebben voor de gevolgen voor de overdrachtsbelasting wanneer onroerend goed tot de onderneming behoort. De afsplitsing van een deel van de onderneming in verband met de verkoop kan leiden tot ongewenste heffing van overdrachtsbelasting.

Vond u dit nuttig?