Manager worden bij Deloitte

Article

Manager worden bij Deloitte

Nico and Majid (BPS) delen hun ervaring

Nico Hoogendoorn (Senior Manager) en Majid el Ghannouti (Manager) zijn collega’s bij Business Process Solutions (BPS), een afdeling binnen Deloitte, en richten zich op de dienstverlening International Compliance & Reporting. Samen sparren ze regelmatig over hun werkzaamheden en het ondersteunen van collega’s, waarbij er altijd tijd wordt overgehouden voor een grapje. In dit tweedelig interview gaan zij dieper in op hun recente promoties en het verloop van een carrière bij Deloitte.

Please scroll down for English Version

Jullie werken al een tijd met veel plezier samen. Wat zien jullie als een goede eigenschap in elkaar?

Majid: ...een goede eigenschap van Nico? (Nico: ‘Heb je even?’) Je weet wat je aan hem hebt. Hij is direct en hij doet wat hij zegt.
Nico: Majid is ontzettend servicegericht en levert geen half werk. Deze waardering uit zich in een uitstekende vertrouwensband met onze klanten.
 

Zou je een omschrijving kunnen geven van je huidige takenpakket?

Nico: Ik ondersteun onze klanten met het opstellen van de jaarrekening en het afgeven van samenstelverklaringen. Daarnaast eigenlijk met alle andere zaken die verband houden met financiële rapportages. Een ander belangrijk speerpunt is het helpen van onze collega’s met hun ontwikkeling op zowel vaktechnisch als persoonlijk gebied.

Majid: Ik werk al sinds 2015 fulltime bij de klant. Naast Nico zijn er daar het afgelopen jaar nog een flink aantal collega’s bijgeplaatst. Intussen ben ik manager, dus houd ik mij bezig met het aansturen van het team, vaktechnische vraagstukken en met de werkverdeling. Ons volgende actiepunt: Om de twee weken een borrel voor ons team organiseren om ervoor te zorgen dat iedereen op vrijdag om vijf uur op tijd de laptop dichtklapt.
 

Thuis vroegen ze: ‘Ben je nou accountant of goochelaar?’
Maar uiteindelijk partner? Zeg nooit nooit.

Deloitte is een grote organisatie. Waarom werken jullie bij de afdeling BPS?

Nico: We hebben een mooi gemixt team met collega’s met verschillende opleidingen en achtergronden in bijvoorbeeld technology, finance, PMO en marketing. Dat zie je eigenlijk nergens. Ook werken er veel expats in ons team die goed kunnen meedenken met onze internationale klanten.
 

Hoe is je takenpakket veranderd naar aanleiding van je promotie?

Nico: Naarmate je carrière zich ontwikkelt binnen Deloitte gaan strategische en commerciële taken een steeds grotere rol spelen. Ik zal geleidelijk meer vaktechnische werkzaamheden overdragen zodat ik bijvoorbeeld een grotere coaching rol op me kan gaan nemen.

Majid: Voor mij geldt hetzelfde. Als manager ben ik ook benoemd tot ‘People leader’. Dit houdt in dat ik de al aanwezige coaches van mijn collega’s ga aanvullen door on-the-job training en daarbuiten te ondersteunen waar nodig.
 

Willen jullie uiteindelijk partner worden?

Nico: Wie weet. De ambitie om partner te worden is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Tegenwoordig hechten werknemers veel meer waarde aan een goede work-life balance. Ook opvallend is dat iedereen tegenwoordig met het OV naar de klant gaat in plaats van met de auto. Dit heeft alles te maken met verbeterde ligging en duurzaamheid. Ons kantoor ‘The Edge’ aan de Zuidas is bijvoorbeeld één van de meest duurzame gebouwen in de wereld.

Majid: Ik ben wel blij dat ik tegenwoordig in plaats van mijn trolley met enorme hoeveelheid ordners mijn laptop mee kan nemen. Vanwege al dat papierwerk moest ik in een ver verleden zelfs soms een steekwagentje meenemen met een grote zwarte doos erop. Thuis vroegen ze: ‘Ben je nou accountant of goochelaar?’ Maar uiteindelijk partner? Zeg nooit nooit.

Volgende week gaan Majid en Nico dieper in op de gevolgen van hun promoties. Naar aanleiding van het interview meer te weten komen? Kijk bij onze dienstverleningen Finance & Control en International Compliance & Reporting.

Samenwerken met Nico en Majid? Dat kan! Bekijk onze vacatures hier of stuur ze een berichtje via LinkedIn.

English Version

Nico Hoogendoorn (Senior Manager) and Majid el Ghannouti (Manager) are colleagues at Business Process Solutions (BPS), a department within Deloitte, and focus on the service offering International Compliance & Reporting. They meet up to discuss work and colleague support regularly, yet always leave time for a joke.
In this two-part interview, they elaborate on their recent promotions and the course of a career at Deloitte.
 

Could you name a good characteristic of each other?

Majid: ... a good feature of Nico? (Nico: "Do you have a moment?"). You know what you get with Nico. He is direct, and he does what he says.

Nico: Majid is incredibly service-oriented and does not deliver half work. This appreciation is expressed in an excellent relationship of trust with our customers.

Deloitte is a large organization. Why did you choose BPS?

Nico: We have a beautifully mixed team with colleagues with different training courses and backgrounds, for example, technology, finance, PMO, and marketing. You never see that. There are also many expats working in our team who can think along well with our international customers.
 

Could you describe your current duties?

Nico: I support our customers with the preparation of the financial statements and the issuing of compilation statements. Additionally I support all other matters related to financial reports. Another important priority is supporting colleagues with their professional and personal development.

Majid: I have been working full time at our client since 2015. In addition to Nico, a large number of colleagues were added there last year. In the meantime, I am a manager, so I am responsible for managing the team, technical issues, and the division of labor. Our next point of action: Organize a drink for our team every two weeks to ensure that everyone closes the laptop on Friday at five.
 

How has your range of duties changed as a result of your promotion?

Nico: As your career develops within Deloitte, strategic and commercial tasks will play an increasingly important role. I will gradually transfer more professional activities so that, for example, I can take on a more significant coaching role.

Majid: The same applies to me. As a manager, I am also named "People leader." This means that I will supplement the activities of my colleagues’ development coaches by supporting on-the-job training and with anything else if needed.
 

Do you ultimately want to become a partner?

Nico: Who knows. The ambition to become a partner is no longer as evident as it used to be. Nowadays, employees attach much more value to the right work-life balance. It is also striking that nowadays everyone goes to clients by public transport instead of by car. This has everything to do with improved location and sustainability. For example, our office "The Edge" in Amsterdam is one of the most sustainable buildings in the world.

Majid: I'm glad that nowadays, instead of my trolley, I can take my laptop with an enormous amount of files. Because of all that paperwork, in the distant past, I sometimes even had to take a hand truck with a large black box on it. At home, they asked: "Are you an accountant or a magician?" But ultimately, a partner? Never say never.

Next week Majid and Nico will elaborate on the consequences of their promotions. Learn more about questions from the interview? Take a look at our Finance & Control and International Compliance & Reporting services.

Want to collaborate with Nico and Majid? View our vacancies here or send them a message via LinkedIn.

Did you find this useful?