Thuiswerktip #1: Even geen files meer | Deloitte Nederland

Article

Thuiswerktip #1: Even geen files meer

Effectief en prettig werken tijdens de COVID-19 pandemie

Mark van de Ven is Director bij Business Process Solutions, een afdeling binnen Deloitte, waar hij verantwoordelijk is voor de dienstverlening in accounting en reporting. Maar wat als je vanwege COVID-19 niet naar kantoor kan? In deze meervoudige serie geeft Mark tips voor het inrichten van een goede thuiswerkplek.

Het zijn barre tijden. Nog maar een tijdje geleden hadden we ons niet kunnen voorstellen dat we nu in een compleet virtuele wereld werkzaam zouden zijn. Een crisis als die we nu doormaken had 30 jaar geleden niet moeten plaatsvinden. Toen bestonden er ook al virussen, maar nog niet de technologische en infrastructurele voorzieningen om de economie op gang te houden zoals we nu trachten te doen. Bij een soortgelijke pandemie zou de economische schade toen enorm veel groter zijn dan die nu wordt aangericht. En de gevolgen van de huidige crisis zijn niettemin erg groot, maar nog niet goed in te schatten.

Na de recente aankondigingen van onze Minister President en de richtlijnen vanuit de Executive Board van Deloitte, zijn we voorlopig aangewezen op thuis werken. Anders dan op kantoor betekent dat minder sociale interactie. In mijn internationale rol bij mijn vorige werkgever was ik ook aangewezen op thuiswerken. Reizen was aan banden gelegd en lokaal had ik niet veel directe collega’s. Het was me er dus aan gelegen om thuis een prettige werkplek te realiseren, omdat ik het grootste gedeelte van de dag daar aanwezig was. Als “ervaringsdeskundige” deel ik graag een aantal tips die er toe kunnen bijdragen dat thuis werken effectief kan zijn en ook prettig. Bovendien heb ik mijn twee zoons en mijn echtgenote gevraagd hoe zij mijn thuiswerksituatie (hebben) ervaren. Die moeten mij tenslotte ook weer vaker om hen heen dulden, na een relatieve periode voor hen van rust waarin ik veel tussen kantoor en klant onderweg was.

Laten we de positieve aspecten waarderen en er dan voorlopig ook maar het beste van maken. Met een positieve instelling komen we persoonlijk en als werknemers sterker dan ooit uit deze crisis. In de tussentijd helpen mijn tips hopelijk de thuiswerksituatie te vergemakkelijken.

Thuiswerktip #1: Even geen files meer

Laten we positief starten. De tijd die je gewoonlijk onderweg was naar kantoor of client, kun je nu besteden om eerder te starten met werken. Even geen files of overvolle coupés meer. Je kunt die tijd ook gebruiken om te sporten, iets waaraan je wellicht al langere tijd niet aan toe kwam. Je kunt je werkdag ook eerder eindigen, maar zorg in overleg met je manager en team dat je elkaars beschikbaarheid kent.

Hou de website in de gaten voor mijn volgende tip, en tot die tijd: Zorg goed voor jezelf en je omgeving!

Mark

Meer thuiswerktips van Mark van de Ven? Zie www.deloitte.nl/bps.

 

(English)

Working from home tip # 1: No more traffic jams

Working effectively and pleasantly during the COVID-19 pandemic

Mark van de Ven is Director at Business Process Solutions, a department within Deloitte, where he is responsible for providing accounting and reporting services. But what should you do when you cannot go to any office because of the COVID-19 pandemic? In this series, Mark gives tips on how to set up a good place to work at home.

These are difficult times. Just a while ago we could not have imagined that we would now be working in a completely virtual world. A crisis like the one we are going through now should not have happened 30 years ago. Back then, viruses already existed, but not yet the technological and infrastructure facilities to keep the economy going as we are trying to do now. In the event of a similar pandemic, the economic damage would then be much greater than is currently being inflicted. The consequences of the current crisis are nevertheless huge, but cannot be accurately estimated yet.

After the recent announcements from our Prime Minister and the guidelines from the Executive Board of Deloitte, we are temporarily dependent on working from home. Unlike in the office, this means less social interaction. In my international role at my previous employer, I was dependent on working from home. Travel was restricted and I didn't have many direct colleagues locally. It was, therefore, my responsibility to create a pleasant workplace at home because I spent most of the day there. As an “expert,” I like to share a number of tips that contribute to making work at home effective and pleasant. In addition, I asked my two sons and my wife about their experience with me working from home. After all, they have to tolerate me around them more often, while they are used to me spending a lot of time at the office and client.

Let's appreciate the positive aspects and make the best of it for the time being. With a positive attitude, we will emerge from this crisis stronger than ever.

Homework tip # 1: No more traffic jams
Let's start positively. You can now spend the time you usually spent on the way to the office or client to start working earlier. No more traffic jams or crowded coupes. You can also use that time for sports, something that you may not have done for a long time. You can also end your working day early, but make sure that it matches your team’s availability and consult with your manager.

Take care of yourself and the people around you!

Mark

More working from home tips from Mark van de Ven? Keep an eye on www.deloitte.nl/bps

Did you find this useful?