Titel - Title

Article

Btw-heffing op basis van steekproef in strijd met EU-recht?

De Italiaanse fiscus heeft het inkomen van arbeidsconsulente Fontana naar boven bijgesteld (meer dan verdubbeld) waardoor haar belastingschulden (waaronder de verschuldigde btw) navenant zijn gestegen. De aanslagen zijn voortgekomen uit een zogenaamd brancheonderzoek, een (steekproef-)instrument van de Italiaanse fiscus waarbij aan de hand van een aantal vragen over de bedrijfsmiddelen en activiteiten van belastingplichtigen hun capaciteit om inkomsten te genereren wordt beoordeeld. Met andere woorden, op grond van nationaal Italiaans recht kan btw verschuldigd worden over een inductief vastgestelde omzet, waarbij geen rekening wordt gehouden met de werkelijke resultaten en kosten.

27 februari 2017

De Italiaanse rechter vraagt zich af of deze regeling in overeenstemming is met het neutraliteitsbeginsel. Dit omdat bij een inductief vastgestelde omzet, dus zonder verwijzing naar de afzonderlijke handelingen voor de btw, geen recht wordt gedaan aan het systeem van btw, waarbij de ene ondernemer btw berekend aan de andere ondernemer en die laatste de btw weer in aftrek kan brengen, waarbij er sprake is van een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen verrichtingen in een eerder stadium en verrichtingen in een later stadium. Hij legt de vraag voor aan het Europese Hof van Justitie of het is toegestaan de verschuldigde btw te berekenen op basis van de door de Italiaanse fiscus gebruikte methode.

De prejudiciële vragen van de Italiaanse rechter aan het Hof van Justitie EU hebben mogelijk gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de steekproefcontrolemethode van de Nederlandse fiscus.

Omdat het antwoord op deze gestelde prejudiciële vraag mogelijk gevolgen heeft voor de rechtsgeldigheid van de steekproeven c.g. de daarop gebaseerde extrapolatie naar andere jaren zoals de Nederlandse fiscus deze bij u kan uitvoeren, kunt u deze lopende procedure gebruiken als extra argument indien u de rechtsgeldigheid van een bij u uit te voeren of uitgevoerde steekproef wil bestrijden. In voorkomend geval kunt u bezwaar aantekenen tegen een opgelegde naheffingsaanslag.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen