Btw-vrijstelling van toepassing op hoger onderwijs voor 50-plussers | Deloitte Nederland

Article

Btw-vrijstelling van toepassing op hoger onderwijs voor 50-plussers

Rechtbank Noord-Nederland heeft recent geoordeeld dat een btw-vrijstelling van toepassing is op het aanbieden van cursussen in het kader van hoger onderwijs voor ouderen (HOVO). Volgens de rechtbank is op de diensten van belanghebbende de voordrachtenvrijstelling voor de btw van toepassing.

22 december 2020

Achtergrond

Belanghebbende biedt cursussen aan op hbo- en universitair niveau voor personen van 50 jaar en ouder. De meeste cursussen worden gegeven in de vorm van een hoorcollege met soms een facultatief werkcollege.

Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de betreffende diensten onder de voordrachtenvrijstelling vallen aangezien de cursussen van belanghebbende zijn aan te merken als een reeks van lezingen die strekken ter bevordering van de wetenschap of de algemene ontwikkeling van de deelnemers.

De Belastingdienst is van mening dat de diensten niet zijn vrijgesteld van btw omdat er sprake is van een onderwijsdienst waarop de onderwijsvrijstelling niet van toepassing is. Daartoe stelt de inspecteur dat voordrachten veelal eenzijdig zijn, terwijl onderwijs in de regel interactief is. Omdat deelnemers de mogelijkheid hebben vragen te stellen over het cursusmateriaal en doorgaans voorbereidingsmateriaal voor een cursus ontvangen, is er volgens de inspecteur sprake van een met btw belaste onderwijsdienst en niet van een van btw vrijgestelde lezing of voordracht.

Uitspraak rechtbank

Volgens het oordeel van de rechtbank zijn de diensten van belanghebbende echter wel aan te merken als voordrachten die strekken tot de bevordering van de algemene ontwikkeling. De vormgeving en de inhoud van de cursussen moeten worden gekarakteriseerd als een reeks van voordrachten ofwel lezingen over een bepaald onderwerp.

Geen onderwijsdienst

Volgens de rechtbank zijn de diensten van belanghebbende duidelijk te onderscheiden van onderwijsdiensten. In geval van onderwijsdiensten is er volgens de rechtbank sprake van de overdracht van kennis en kunde met het doel om vaardigheden aan te leren en de leerlingen de stof eigen te laten maken zodat zij die vaardigheden in hun latere maatschappelijke loopbaan kunnen gebruiken. Onderwijs wordt ook vaak afgesloten met een examen of een ander bewijs van verworven vaardigheden.

De rechtbank oordeelt dat van de doelgroep (50-plussers) van de diensten van belanghebbende in de regel niet kan worden gezegd dat zij de verworven kennis en vaardigheden zullen gebruiken in hun latere maatschappelijke loopbaan. De rechtbank acht tevens van belang dat de diensten van belanghebbende geen vorm van toetsing van kennis en vaardigheden bevatten en dat het door eiseres aangeboden cursusmateriaal dient tot verdieping van de stof en niet een verplichte voorbereiding betreft.

Winst beogen

Voor de toepassing van de voordrachtenvrijstelling is tevens van belang dat een vergoeding wordt gevraagd die in hoofdzaak strekt tot dekking van de gemaakte kosten. Volgens de rechtbank dient voor de uitleg van dit begrip te worden aangesloten bij het begrip winst beogen waardoor de vrijstelling kan worden toegepast indien aannemelijk is dat belanghebbende met de betreffende diensten geen winst beoogt. Volgens de rechtbank heeft belanghebbende dit aannemelijk gemaakt.

Belang voor de praktijk

De Belastingdienst heeft in het verleden in zijn algemeenheid het standpunt ingenomen dat het verzorgen van hoger onderwijs voor ouderen btw-belast is (naar aanleiding van het intrekken van een goedkeuring waar veel instellingen gebruik van maakten).

Deze uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland lijkt toch mogelijkheden te bieden om een btw-vrijstelling toe te passen als dergelijke cursussen worden aangeboden. Wij raden aan dit nader te onderzoeken. Voor de volledigheid merken wij op dat op dit moment nog niet bekend is of de Belastingdienst in hoger beroep gaat. Wij verwachten dat dit wel het geval zal zijn. Het is dan natuurlijk de vraag of het Gerechtshof de uitspraak van de rechtbank zal bevestigen.

Did you find this useful?